Súpis uznesení zo dňa 03.07.2009

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 139/2009 zo dňa 03.07.2009 k programu rokovania OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
program rokovania tak, ako ho predniesol starosta obce a doplnený o body z OZ.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 140/2009 zo dňa 03.07.2009 k návrhovej komisii OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
návrhovú komisiu v zložení:
Predseda: Cvinček
Členovia: Červenec, Jaroš
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 141/2009 zo dňa 03.07.2009 k predĺženiu kanalizácie a vodovodu
Obecné zastupiteľstvo:
žiada
Investora stavby o predĺženie vedenia kanalizácie a vodovodu o trasy:
a) Predĺženie vetvy vodovodu V 1 Olešná u Bytčánkov – podľa požiadavky starostu a OZ
b) Výstavbu vodovodu v IBV Rovňany
c) Výstavbu vodovodu a kanalizácie v IBV Potôčky
d) Výstavba kanalizácie s možnosťou napojenia na ňu. Od Janíka Pavla až p. Paštrnák k jestvujúcej ČOV
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 142/2009 zo dňa 03.07.2009 k výstavbe Domu smútku
Obecné zastupiteľstvo:
a) Prejednalo výstavbu domu smútku a prijalo následné uznesenie:
Žiada
Starostu o písomné vyjadrenie k vyhodnoteniu ponúk pre stavbu Domu smútku Olešná, keď výberové konanie skončilo bez výberu dodávateľa a napriek tomu bola do vyhodnotenia ponúk dopísaná firma ako víťaz výberového konania – HCK Staving.
b) Písomne zdôvodniť podklady pre výber dodávateľa na akciu dom smútku – úprava okolia uložením zámkovej dlažby ( nahrádza sa uložením asfaltovej živičnej zmesi AB), keď nie sú zaradené do krycích listov rozpočtu.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 143/2009 zo dňa 03.07.2009 k oprave miestnej komunikácie z hlavnej cesty k p. Michalinovi
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
opravu miestnej komunikácie z hlavnej cesty k p. Michalinovi. Požiadať asistenciu policajného zboru. Vydať stavebné povolenie na daný úkon.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 144/2009 zo dňa 03.07.2009 k žiadosti p. Paštrnákovej
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
žiadosť p. Paštrnákovej a doporučuje obhliadku stavebnou komisiou.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 145/2009 zo dňa 03.07.2009 k príspevku na vydláždenie potoka
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
príspevok na vydláždenie potoka vo výške, ktorú zhodnotí stavebná komisia
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 146/2009 zo dňa 03.07.2009 k dodatku zmluvy o dodávkach ukladaní komunálneho odpadu na skládke
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
Dodatok k zmluve o dodávkach ukladaní komunálneho odpadu na skládke, integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi v lokalite Turzovka – Semeteš.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 147/2009 zo dňa 03.07.2009 k dlžnej čiastke na zriadenie stavebného úradu
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zaplatiť dlžnú čiastku na zriadenie stavebného úradu v sume uvedenej v platobnom výmere.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 148/2009 zo dňa 03.07.2009 k ďalšiemu zasadnutiu OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ďalšie pokračovanie zasadnutia OZ bude 10.07.2009 o 16.00
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 149/2009 zo dňa 03.07.2009 k ukončeniu zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo:
ukončilo
rokovanie o 22.15