Súpis uznesení zo dňa 15.02.2008 – mimoriadne Obecné zastupiteľstvo v Olešnej

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 25/2008 zo dňa 15.02.2008 k schváleniu programu rokovania prednesený starostom obce
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
program rokovania prednesený starostom obce
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 26/2008 zo dňa 15.02.2008 k novozvolenému poslancovi p. Františkovi Fialovi
Obecné zastupiteľstvo:
novozvolený poslanec František Fiala zložil sľub poslanca
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 27/2008 zo dńa 15.02.2008 k bodu č. 3 programu schôdze
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
bod č. 3 programu schôdze – vyjadrenie starostu obce: Nedal návrh na zástupcu starostu obce.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 28/2008 zo dńa 15.02.2008 k rozpočtu ZŠ s MŠ 464 pre prenesené kompetencie a k výzve na p. riaditeľku ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
a/ schvaľuje
pre rok 2008 rozpočet ZŠ s MŠ 464 pre prenesené kompetencie takto: zo mzdového normatívu presunúť 5%, čo predstavuje 275.000,­Sk do prevádzkového
normatívu na údržbu školy položka 635, po tejto zmene budú osobné náklady vo výške: 5.257.000,­Sk vrátane DDP, prevádzkové náklady vo výške 1.737.000,­Sk. Spolu: 6.994.000,­Sk
b/ vyzýva
riaditeľku ZŠ k rokovaniu o rozpočte ZŠ do termínu do 29.02.2008
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 29/2008 zo dńa 15.02.2008 ku kontrolórovi obce.
Obecné zastupiteľstvo:
ukladá
kontrolórovi obce, aby zistil dátum podania žiadostí na NKÚ a podľa zistenia termínu odpovedi o túto požiadala znova.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 30/2008 zo dňa 15.02.2008 k ukončeniu schôdze zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
ukončilo
schôdzu zastupiteľstva o 20.05 hod

 

Stanislav Novotný
starosta obce

 

{backbutton}