Súpis uznesení zo dňa 5.6.2009

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 122/2009 zo dňa 5.6.2009 k rokovaniu OZ
Obecné zastupiteľstvo :
schválilo
program rokovaní OZ s doplnením o body v rôznom.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 123/09 zo dňa 5.6.2009 k plneniu prijatých uznesení zo dňa 7.5.2009 a 15.5.2009
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo
Plnenie prijatých uznesení zo dňa 7.5.2009 a 15.5.2009. Bolo konštatované, že:
- k zabezpečovaniu akcie Váľanie mája bude potrebné v budúcnosti väčší dôraz položiť na organizačnú stránku a priebeh takýchto akcií
- v prípade uznesenia stavebného dozoru p. Mgr. Homolu bude potrebné doložiť písomné doklady k vykonávaniu tejto činnosti – svoje preferencie
- po prerokovaní a schválení zmluvy most – Podvysoká bude potrebné rokovať so starostom obce Podvysoká p. Matlákom
- nebolo splnené uznesenie riešenia nájomnej zmluvy – SALIMA – Maslík, ide o uznesenie č. 111/2009
- nebolo splnené uznesenie č. 114/2009 realizácie el. siete, plyn a vody v IBV Potôčkach podľa došlých žiadostí na OÚ
- žiada sa pri prerokovaní zmluvy s p. Františkom Chabroňom č. uznesenia 115/2009 opätovne prehodnotiť doterajší stav s možnosťou trvania vecného bremena tak, ako bolo prijaté uznesenie. Nesúhlasí sa s vyjadrením katastra k tomuto problému, trvanie na podaní protestu k tejto záležitosti
- k rekonštrukcii KD Olešná je potrebné prijať uznesenie o presťahovaní obecného úradu do tejto budovy. Pre dokončenie prác treba potrebné vyčleniť pracovníka OÚ – Pavla Fuska
- nebolo splnené uznesenie č. 66/2009 k dokončeniu výstavby Domu smútku
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 124/2009 zo dňa 5.6.2009 k správe z finančnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
správu z finančnej komisie príloha č. 1 zo dňa 3.6.2009.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 125/2009 zo dňa 5.6.2009 k zriadeniu vecného bremena na cestu k Michalinovi
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na cestu k Michalinovi č. parcele CKN 1529.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 126/09 zo dňa 5.6.2009 k vykúpeniu cesty okolo obchodu v osade u Bytčánkov
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
vykúpenie cesty okolo obchodu v šírke 2,5 m v osade u Bytčánkov uvedenej v prijatej zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnosti KN 1345 na obec Olešná.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 127/2009 zo dňa 5.6.2009 k správe stavebnej komisii
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
správu stavebnej komisie zo dňa 8.5.2009 prílohu č. 1, nesplnené požiadavky je potrebné dodatočne splniť do budúceho OZ.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 128/2009 zo dňa 5.6.2009 k správe auditora a záverečnému účtu za rok 2008
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
správu auditora a záverečný účet za rok 2008
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 129/2009 zo dňa 5.6.2009 k programovému rozpočtu obce Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
programový rozpočet obce Olešná na r. 2009-2011
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 130/2009 zo dňa 5.6.2009 k Mandátnej zmluve most Olešná – Podvysoká
Obecné zastupiteľstvo:
ponecháva k schváleniu
pôvodne uznesenie č. 108 a podpísania Mandátnej zmluvy most Olešná – Podvysoká
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 131/2009 zo dňa 5.6.2009 k stanovisku kontrolóra obce o Stabilizácii dna toku Kysuca
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
stanovisko kontrolóra obce o: Stabilizácia dna toku Kysuca
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 132/09 zo dňa 5.6.2009 k návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2009
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2009
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 133/2009 zo dňa 5.6.2009 k cestám
Obecné zastupiteľstvo:
a/ berie na vedomie
predložený výkaz, výmer ciest dotknutých výstavbou kanalizácie
b/ schvaľuje
vysprávku pod A BS vrstvou, ktorú vykoná dodávateľ prác na základe predloženej kalkulácie cien v súlade výkaz výmer
c/ schvaľuje
práce vykonať v termínoch podľa harmonogramu investora
d/ schvaľuje
vykonať opravy miestnych komunikácií vodovodnej vetvy V 1.2 a V 1.2.1.1, ktoré nie sú zahrnuté do harmonogramu
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 134/2009 zo dňa 5.6.2009 k uzneseniu č. 109/2008
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
podľa uznesenia 109/2008 vyplatenie 730 € odmeny stavebnej komisii za vykonané úlohy obci.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 135/09 zo dňa 5.6.2009 k návrhu na organizáciu školy v šk. roku 2009/2010
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
návrh na organizáciu školy v šk. roku 2009/2010 Základnej školy s Materskou školou Olešná
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 136/2009 zo dňa 5.6.2009 k zmluve na výstavbu bytových domov v obci Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
návrh zmluvy na výstavbu bytových domov v obci Olešná. Na základe záujmu občanov, k čomu bude vykonaný prieskum pre túto výstavbu
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 137/2009 zo dňa 5.6.2009 k žiadosti p. Vladimíra Prachniara, č.d. 663
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
p. Vladimírovi Prachniarovi v obci Olešná č. d. 663 zabezpečenie osvetlenia výstavbou dvoch stĺpov
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 138/2009 zo dňa 5.6.2009 k ukončeniu uznesenia OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie uznesenia OZ o 22.00 hod

 

 

 {backbutton}