Súpis uznesení zo dňa 15.05.2009

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 103/2009 zo dňa 15.05.2009 k programu schôdze OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
program schôdze doplnený návrhmi poslancov, tak ako ho predniesol starosta obce
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 104/2009 zo dňa 15.05.2009 k návrhovej komisii OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
návrhovú komisiu v zložení : Cvinček, Kubiš, Červenec
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 105/2009 zo dňa 15.05.2009 k výstavbe Domu smútku
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
uznesenie zo dňa 07.07.2006 k výstavbe Domu smútku č. 44/2006.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 106/2009 zo dňa 15.05.2009 k dokončeniu Domu smútku
Obecné zastupiteľstvo:
žiada
dokončenie Domu smútku podľa vysúťaženého projektu a zmluve o dielo s tým, že všetky práce budú vykonané podľa STN platných v SR. Vzájomné
vysporiadanie bude po ukončení a odovzdaní Domu smútku do užívania.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 107/2009 zo dňa 15.05.2009 k správe o vykonaní prác v obci r. 2008
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu o vykonaní prác v obci r. 2008 s uvedenými pripomienkami. Pri vybudovaní vodného zdroja pracovníci nepostupovali podľa dohody, čím spôsobili nefunkčnosť zdroja. Ďalšie akcie boli prevedené tiež s tým, že obci vznikali ďalšie náklady naviac.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 108/2009 zo dňa 15.05.2009 k mandátnej zmluve na Posilnenie vybavenia územia regeneráciou časti obce Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
mandátnu zmluvu na Posilnenie vybavenia územia regeneráciou časti obce Olešná s tým, že jednotlivé ustanovenia článku 4 o odmenách mandátnej zmluvy budú plne hradené z poskytnutej dotácie EU.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 109/2009 zo dňa 15.05.2009 k úlohe pre kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo:
ukladá
kontrolórovi obce, aby podal stanovisko na budúcej schôdzi OZ o financovaní zabezpečenia mostu. Starosta obce poskytne všetky potrebné údaje.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 110/2009 zo dňa 15.05.2009 k projektu vyhotovenému firmou Archekta s.r.o.
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
preplatenie projektu firme Archekta s.r.o., s tým, že fakturácia bude v troch splátkach: Vždy po 1/3 celkovej čiastky, t. z., že jedna tretina sa vyplatí hneď, druhá tretina po podpísaní zmluvy s MV. 3 tretina sa preplatí až po zahájení výstavby na ZŠ č. 464.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 111/2009 zo dňa 15.05.2009 k nájmu pre Salima – Maslíková Jana
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje ukončiť
nájom firme Salima – Maslíková Jana v zmysle nájomnej zmluvy
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 112/2009 zo dňa 15.05.2009 k rozhodnutiu Krajského súdu a k preplateniu služobnej cesty
Obecné zastupiteľstvo:
a/ b e r i e n a v e d o m i e
 Rozhodnutie Krajského súdu Košice o navrátení finančnej čiastky na spracovanie územného plánu obce
b/ schvaľuje
preplatenie služobnej cesty na pojednávanie súdneho konania vo výške 288,87 € podľa výpočtu pracovníčky OU v rámci zákona a v súlade so stanoviskom kontrolóra obce
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 113/2009 zo dňa 15.05.2009 k zmluve o výstavbe bytového domu podľa predložených návrhov
Obecné zastupiteľstvo:
žiada
predložiť zmluvu o výstavbe bytového domu podľa predložených návrhov
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 114/2009 zo dňa 15.05.2009 k žiadosti p. Mariána Baduru
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
žiadosť p. Baduru Mariána, bytom Potôčky 222 č. j. 398/09 a p. Ladislava Jozeka bytom Hrubý Buk 908 č. j. 430/09. V súčasnosti sa pristupuje k výberovému konaniu el. a vodovodného vedenia pre jednotlivé prípojky IBV.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 115/2009 zo dňa 15.05.2009 k žiadosti p. Františka Chabroňa
Obecné zastupiteľstvo:
nedoporučuje
žiadosť p. Františka Chabroňa, nakoľko bol pozemok predaný s vecným bremenom
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 116/2009 zo dňa 15.05.2009 k žiadosti o rekonštrukciu v MŠ Olešná č. 618
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
žiadosť o rekonštrukciu v MŠ Olešná č. 618 v celom znení podľa žiadosti.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 117/2009 zo dňa 15.05.2009 k žiadosti p. J. Kampfa
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
prijať p. Kampfa Jozefa na dohodu o vykonaní práce. Práce mu bude zadávať starosta obce, zálohove sa mu poskytne príspevok 1 /4 sumy z celkového príspevku vždy týždenne z minimálnej mzdy.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 118/2009 zo dňa 15.05.2009 k vyjadreniu účtovníčky k uzneseniu č. 72/09
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
vyjadrenie účtovníčky
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 119/2009 zo dňa 15.05.2009 k žiadosti p. Marčana Jána
Obecné zastupiteľstvo:
berie navedomie
žiadosť p. Marčana Jána
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 120/2009 zo dňa 15.05.2009 k správe stavebnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu stavebnej komisie o prácach v obci
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 121/2009 zo dňa 15.05.2009 k ukončeniu zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie zastupiteľstva po vyčerpaní svojho programu