Súpis uznesení zo dňa 07.05.2009    

Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 82/2009 zo dňa 07.05.2009 k návrhovej  komisii
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
návrhovú komisiu v zložení: Cvinček, Červenec, Fiala
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 83/2009 zo dňa 07.05.2009 k overovateľom zápisnice
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
overovaciu komisiu v zložení: Cudrák, Slovák
Uznesenie 
Obecného  zastupiteľstva  v Olešnej číslo 84/2009 zo dňa 07.05.2009 k programu schôdze s úpravami
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
program schôdze s úpravami tak, ako ho predniesol starosta obce
Uznesenie

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 85/2009 zo dňa 07.05.2009 ku kontrole uznesení z minulého zastupiteľstva zo dňa 03.04.2009

Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
kontrolu uznesení z minulého  zastupiteľstva zo dňa 03.04.2009 s tým, že uznesenia č. 60, 66, 68, 69, 67 neboli podpísané t.j. nie sú splnené, alebo sa priebežne  plnia
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 86/2009 zo dňa 07.05.2009 k správe z výstavby skládky TKO Semeteš
Obecné zastupiteľstvo:
a/ berie n a vedomie
správu z výstavby skládky TKO Semeteš prednesenú p. Cudrákom a vyjadrenie právnika p. Stopku.
b/ schvaľuje
zmluvu o dodávkach a uskladnení komunálneho  odpadu na skládke " Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi “ v lokalite Turzovka – Semeteš.
c/ poveruje
starostu p. Novotného, aby do budúceho zastupiteľstva predložil riešenie a prijal opatrenie na vývoz kontajnerov.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 87/09 zo dňa 07.05.2009 k výstavbe vodného zdroja pre občanov Lokalita – Sklený vrch
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuj e
začatie výstavby vodného zdroja pre občanov Lokalita – Sklený vrch
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej  číslo 88/2009 zo dňa 07.05.2009 k oznamu p. Šedivej o príprave Dňa matiek  a príspevku na váľanie mája
Obecné zastupiteľstvo:
berie n a vedomie
oznam p. Šedivej o príprave Dňa matiek a schvaľuje príspevok na váľanie mája vo výške 7000,­Sk, t.j.  232 €
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej  číslo 89/2009 zo dňa 07.05.2009 ku kontrolórovi obce p. Ing. Nekoranec
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
pracovnú zmluvu pre výkon hl. kontrolóra obce p. Ing. Nekoranca a schvaľuje plat v rámci zákona.  S tým, že starosta obce uznesenie číslo 69/09 podpísal priamo na rokovaní OZ po vyjadrení kontrolóra obce.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 90/2009 zo dňa 07.05.2009 k prevedeniu fyzickej a účtovnej inventúry majetku obce
Obecné zastupiteľstvo:
a/ schvaľuje
prevedenie fyzickej a účtovnej inventúry majetku obce a berie na vedomie základné princípy hospodárenia s majetkom obce.
b/ schvaľuje
inventarizačnú komisiu v zložení: Cvinček, Ing. Slovák, Fujak, Blažek, Cudrák  za účelom zosúladenia  účtovnej a fyzickej inventúry.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 91/2009 zo dňa 07.05.2009 k plneniu rozpočtu obce k 31.03.2009
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
plnenie rozpočtu obce k 31.03.2009 s úpravami podľa návrhu finančnej komisie.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 92/2009 zo dňa 07.05.2009 k plneniu rozpočtu ZŠ s MŠ Olešná 464
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ Olešná 464
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 93/2009  zo dňa 7.5.2009 k odmeňovaciemu poriadku obce
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
upravený odmeňovací poriadok obce
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 94/2009 zo dňa 7.5.2009 k stavebnému dozoru na nadstavbu ZŠ s MŠ Polgrúň
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
pre nadstavbu ZŠ Polgrúň pre funkciu stavebný dozor firmu  GWK zastúpenú Mgr. Pavlom Homolom a poveruje starostu obce podpísaním zmluvy.
Uznesenie
Obecného  zastupiteľstva v Olešnej číslo 95/2009 zo dňa 07.05.2009 k prísediacim okresného súdu
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
prísediacich okresného súdu p. Štefana Fujaka a Mgr. Janu Papíkovú 
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 96/2009 zo dňa 07.05.2009 k žiadosti p. F. Jaroša
Obecné zastupiteľstvo:
berie n a vedomie
žiadosť p. F. Jaroša, ku ktorej podal starosta vysvetlenie
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 97/2009 zo dňa 07.05.2009 k doplneniu uznesenia č. 36/2009
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
doplnenie uznesenia č. 36/09 s tým, že sa vypúšťa text v pôvodnom znení a nahrádza sa novým textom:
OZ  schvaľuje odchodné v súlade so zákonom a odmenu, v celkovej výške 500€.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 98/2009 zo dňa 07.05.2009 k príspevku na MDD
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
príspevok na MDD vo výške 1,66€ na žiaka.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 99/2009 zo dňa 07.05.2009 k príspevku na cestovné a vstupné na plavecký výcvik
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
príspevok na cestovné a vstupné na plavecký výcvik vo výške 36 €.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 100/09 zo dňa 07.05.2009 k príspevku Domova dôchodcov Horelica
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
príspevok Domova dôchodcov Horelica vo výške 100 €.
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 101/2009 zo dňa 07.05.2009 k mimoriadnemu zastupiteľstvu
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
termín mimoriadneho  zastupiteľstva na deň 15.05. o 16.00 hod.
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 102/2009 zo dňa 07.05.2009 k ukončeniu OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie OZ o 22.00 hod

 
{backbutton}