Súpis uznesení zo dňa 03.04.2009

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 63/2009 zo dňa 03.04.2009 k návrhovej komisii
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
návrhovú komisiu v zložení:
-  Cvinček
-  Červenec
-  Jaroš
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 64/2009 zo dňa 03.04.2009 k programu schôdze OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
program schôdze OZ s doplnením poslancov, ktorý predniesol starosta p. Novotný
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 65/2009 zo dňa 03.04.2009 k správe p. Blendovského
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu p. Blendovského ohľadne súdneho sporu.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 66/2009 zo dňa 03.04.2009 k Domu smútku
Obecné zastupiteľstvo:
zaväzuje
starostu obce p. Novotného, aby začal konať vo výstavbe domu smútku tak, aby bol dokončený a odovzdaný dňa 03.06.2009
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 67/2009 zo dňa 03.04.2009 k informácii podanej vedením SEVAK
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
informácie vedenia SEVAKU o prevedení miestnych vodovodov a kanalizácie na ich organizáciu
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 68/2009 zo dňa 03.04.2009 ku kontrole uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
kontrolu uznesení z minulej schôdze až na uznesenie číslo 60/2009 zo dňa 06.03.2009, ktoré je v plnení a bude doložené do 9.4.2009
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 69/2009 zo dňa 03.04.2009 k odmeňovaciemu poriadku
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
poriadok odmeňovania obecnej samosprávy v zmysle § 11 zákona SNR 369/1990 o obecnom zriadení
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 70/2009 zo dňa 03.04.2009 k návrhu rozpočtu pre ZŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
návrh rozpočtu pre základnú školu 464 s uvedenými zmenami finančnej komisie
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 72/2009 zo dňa 03.04.2009 k vyplateniu odchodného p. Machovčákovej
Obecné zastupiteľstvo:
neschvaľuje
vyplatenie odchodného p. Machovčákovej č. j . 281/2009 v zmysle jej žiadosti
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 73/2009 zo dňa 03.04.2009 k schváleniu obecného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo:
a/ schvaľuje
na funkciu hlavného kontrolóra obce Olešná Ing. Nekoranca Marcela, bytom Vysoká nad Kysucou č. 1228
b/ schvaľuje
prílohu 11/b v celom znení:
obecné zastupiteľstvo obce Olešná súhlasí s tým, aby hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Nekoranec vykonával aj inú zárobkovú činnosť v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov t.j. súhlasí s tým, aby mohol podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a bol členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Tento súhlas platí na celé funkčné obdobie
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 74/2009 zo dňa 03.04.2009 k voľbe prísediaceho súdu
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
kandidátov na prísediaceho súdu p. Kubiš, p. Papíková, p. Fujak
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 75/2009 zo dňa 03.04.2009 k žiadosti o NFP z MV a RRSR
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
žiadosť o NFP z MV a RRSR – most cez Kysucu a súhlasí so spoluúčasťou obce podľa zákona
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 76/2009 zo dňa 03.04.2009 k odkúpeniu parcely pánom Emil Mazúr, č. 502
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odkúpenie parcely 4592, ktorá je na LV 1095 obce Olešná pánu Emil Mazúr, č. 502, za 1m2 70Sk, t.j. 2,33€.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 77/2009 zo dňa 03.04.2009 k žiadosti občanov, ktorú predniesol p. Jaroš František
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
žiadosť občanov, ktorú predniesol p. Jaroš František, č. j. 1082/08 v cene 1m2/150Sk, t.j. 4,98€.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 78/2009 zo dňa 03.04.2009 k preplateniu odobratej elektrickej energie pre potreby vodárne
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
preplatenie odobratej elektriny vo výške 134,63 centov pre potreby vodárne
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 79/2009 zo dňa 03.04.2009 k úprave Šulkovho potoka
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
úpravu Šulkovho potoka a uloženie 2 ks rúr do dna koryta
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 80/2009 zo dňa 03.04.2009 k žiadosti p. Jozefa Kampfa, Olešná č. 474
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
žiadosť p. Jozefa Kampfa, Olešná č. 474 s tým, že žiadosť preskúma soc. komisia
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 81/2009 zo dňa 03.04.2009 k ukončeniu zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo:
ukončilo
zasadnutie o 21.15. hod.