Súpis uznesení zo dňa 27.02.2009 Obecné zastupiteľstvo v Olešnej

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 38/2009 zo dňa 27.02.2009 k programu schôdze OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
program schôdze podľa požiadavky stavebnej komisie
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 39/2009 zo dňa 27.02.2009 k návrhovej komisii a overovateľom zápisnice
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 40/2009 zo dňa 27.02.2009 k podaní informácií o podaní žaloby ohľadom DS
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
podanie informácií o podaní žaloby ohľadne Domu smútku od p. Blendovského s tým, že sa bude pojednávať o rozšírení penálov za nedokončenie diela
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 41/2009 zo dňa 27.02.2009 k zisteným nedostatkom pri výstavbe DS
Obecné zastupiteľstvo:
Pri zisťovaní nedostatkov pri výstavbe Domu smútku zistilo nasledujúce nedostatky a tieto berie na vedomie
1. Firma HCK – Staving nezapracovala do položkovitého rozpočtu diela, položku z Podkladov pre výber dodávateľa na Dom smútku v Olešnej, z nej v PD bod č. 2 odrážka č. 3 úprava okolia a uložená dlažba, náhrady živičnej zmesi AB v objeme 265 m2
2. Bod 4 pozícia 3 sokel a obklad bude nahradený omietkou podľa pol. 106 minerálna omietka TK správy
3. Týmto výberová komisia hrubo porušila podmienky výberového konania, čím ovplyvnila výberové konanie v neprospech obce Olešná.
4. Podľa bodu II. bod 2.3 v ustanovení zmluvy – neboli prerokované v stavebnom denníku jednotlivé práce, čo nebolo ani potvrdené podpisom zmluvných strán. V článku 5 Fakturácia, nebola realizovaná po etapách podľa skutočne zrealizovaných prác a dodávok. Podkladom pre vyhotovovanie každej faktúry bude zápis v stavebnom denníku odsúhlasený zmluvnými stranami, čo nebolo dodržané.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 42/2009 zo dňa 27.02.2009 k vyjadreniu p. RSDr. Kubiša
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
vyjadrenie p. Kubiša, ktorý uvádza, že on mal podpisový vzor iba na výber financií z peňažného ústavu.
a/ zapisovateľka dávala na faktúry pre podpisové vzory miesto pre podpis starostu a stavebnej komisie ešte pred podpisom faktúry.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 43/2009 zo dňa 27.02.2009 k prácam prevedených v roku 2006 na DS
Obecné zastupiteľstvo:
konštatuje
že za práce a kvalitu, ktoré boli prevedené v roku 2006 a prefakturovaná čiastka v objeme 1.980.519,-Sk, nech si zodpovie: Klimek, Kvašňovský, starosta Novotný, ktorí podpisovali faktúry.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 44/2009 zo dňa 27.02.2009 k uzneseniu č. 9 a č. 10/2009
Obecné zastupiteľstvo:
potvrdilo
svoje uznesenie č. 9 a 10, ktoré po odhlasovaní podpísal starosta obce
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 45/2009 zo dňa 27.02.2009 k zakúpeniu kari- rohoží
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zakúpenie kari – rohoží v počte 98 kusov.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 46/2009 zo dňa 27.02.2009 k výberovému konaniu na kontrolóra obce Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
výberové konanie na kontrolóra obce Olešná s predloženými podmienkami
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 47/2009 zo dňa 27.02.2009 k ukončeniu mimoriadneho zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
ukončilo
zasadanie mimoriadneho zastupiteľstva o 20.45. hod.

 


Novotný Stanislav
starosta obce

 

{backbutton}