Súpis uznesení zo dňa 06.03.2009 Obecné zastupiteľstvo v Olešnej

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 48/2009 zo dňa 06.03.2009 k programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
program rokovania, ktorý bol doplnený o ďalšie body v bode rôznom
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 49/2009 zo dňa 06.03.2009 ku kontrole uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach, tieto sa priebežne plnia až na uznesenie č. 33-09 z 9.2.2009, s ktorým sa bude sociálna komisia obce zaoberať. Ďalšie uznesenia bude potrebné zrealizovať tak, aby boli v stanovenom obsahu splnené. Uznesenia z 27.02.2009 sú v plnení. Uznesenia týkajúce sa výberového konania na kontrolóra obce je potrebné zverejniť v týždenníku Kysuce a Kysucké noviny.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 50/2009 zo dňa 06.03.2009 k žiadosti p. Františka Kramarčík, Olešná 555
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo
žiadosť p. Kramarčíka Františka, Olešná 555 o dodanie 3 šín v dĺžke 12 m s tým, že s týmto problémom sa bude zaoberať stavebná komisia v obci
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 51/2009 zo dňa 6.3.2009 k žiadosti p. Jopčíka Jána
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zakúpenie hadice na položku vodovodov v potrebnej dĺžke podľa žiadosti p. Jopčíka.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 52/2009 zo dňa 06.03.2009 k žiadosti p. Hranca Milana
Obecné zastupiteľstvo:
žiadosť p. Hranca Milana o výstavbe cesty do ich osady prerokovalo s tým, že jej výstavba bude zrealizovaná v tomto volebnom období roku 2009
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 53/2009 zo dňa 06.03.2009 k žiadosti p. Janíka Pavla, Olešná 505
Obecné zastupiteľstvo:
žiadosť p. Janíka Pavla, bytom Olešná 505 o zníženie poplatku za splašky
prerokovalo a schvaľuje
riešiť prečerpávanie žumpy obecným kalovým čerpadlom na jeho požiadanie. Prečerpanie sa bude realizovať pod dohľadom pracovníka obecného úradu.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 54/2009 zo dňa 06.03.2009 k informácii o rekonštrukcii KD
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
informáciu o rekonštrukcii
a/ KD v obci Olešná , ktorú podal p. Novotný – starosta obce
b/bude potrebné v jednotlivých prácach ďalej pokračovať pracovníkmi obce, vrátane vstupného priestoru pred budovou podľa vypracovaného návrhu p. Slováka Martina. Je záujem zo strany OZ o výsadbu stromčekov a ochranných kríkov na viacerých miestach v obci Olešná, ktoré budú slúžiť ako náhrada za vyrezané lipy pred budovou KD a iných nebezpečných stromov, ktoré ohrozujú občanov obce v katastrálnom území Olešná.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 55/2009 zo dňa 06.03.2009 k zvoneniu na cintoríne na Prednej Olešnej
Obecné zastupiteľstvo:
požiadavku zvonenia na cintoríne na Prednej Olešnej
prerokovalo
Úloha riešenia v ďalšom období ostáva. Toto OZ berie na vedomie.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 56/2009 zo dňa 06.03.2009 k zabezpečovaniu prác pri rekonštrukcii KD
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
p. Cvinčekovi Pavlovi a Červencovi Jozefovi 70€ za práce v obci pri zabezpečovaní prác pri rekonštrukcii KD
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 57/2009 zo dňa 06.03.2009 k informácii o výstavbe niektorých prác v obci podané starostom obce
Obecné zastupiteľstvo:
vzalo na vedomie
informácie o výstavbe niektorých prác v obci podané starostom obce p. Novotným
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 58/2009 zo dňa 06.03.2009 k informatívnej správe o vykonanej obhliadke mimoriadnej inventarizačnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
informatívnu správu vykonanú o obhliadke mimoriadnej inventarizačnej komisie.
doporučuje jednotlivý materiál v evidencii obce vyradiť, zaviesť dôslednú evidenciu materiálu na karty, aby bol o ňom podrobný prehľad u jednotlivých pracovníkov v obci
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 59/2009 zo dňa 06.03.2009 k dovolenke p. Fojtíka Ondreja
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
preplatenie 4 dní RD bývalému pracovníkovi obce p. Ondrejovi Fojtíkovi
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 60/2009 zo dňa 06.03.2009 k predloženiu faktúr a uznesení k mostu Podvysoká
Obecné zastupiteľstvo:
žiada
starostu obce o predloženie faktúr a uznesení k úprave okolia mostu v obci Podvysoká. Tieto predložiť na najbližšie zastupiteľstvo uskutočnené v mesiaci apríl 2009.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 61/2009 zo dňa 06.03.2009 k návrhu na možnosti projektov v obci
Obecné zastupiteľstvo:
súhlasí
s vypracovaním projektov v obci na úpravu verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene ako aj rekonštrukcie a výstavby zastávok
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 62/2009 zo dňa 06.03.2009 k ukončeniu OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie OZ o 21.30 hod.


Stanislav Novotný
starosta obce