Súpis uznesení zo dňa 09.02.2009 Obecné zastupiteľstvo v Olešnej

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 12/2009 zo dňa 09.02.2009 k návrhovej komisii OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
návrhovú komisiu v zložení:
       - P. Cvinček
       - P. Červenec
       - P. Jaroš
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 13/2009 zo dňa 09.02.2009 k overovateľom zápisnice OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
overovateľov zápisnice v zložení:
       - P. Cudrák
       - P. Fiala
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 14/2009 zo dňa 09.02.2009 k programu chôdze OZ s úpravami poslancov
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
program dnešnej schôdze s úpravami poslancov ako ho predniesol starosta obce p. Novotný.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 15/2009 zo dňa 09.02.2009 k uzneseniu policajného zboru č. ORP- 2582/TU-CA-2008
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
uznesenie policajného zboru č. ORP – 2582/TU-CA-2008 zo dňa 22.01.2009
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 16/2009 zo dňa 09.02.2009 k sťažnosti proti uzneseniu podľa bodu a, č. j. 70/09 zo dňa 29.01.2009
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
sťažnosť proti uzneseniu podľa bodu a, č. j. 70/09 zo dňa 29.01.2009
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 17/2009 zo dňa 09.02.2009 k uzneseniu okresnej prokuratúry pod číslom Pn616/08-8 zo dňa 3.februára 2009
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
uznesenie okresnej prokuratúry pod číslom Pn 616/08-8 zo dňa 3. februára 2009 doručeného 04.02.2009
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 18/2009 zo dňa 09.02.2009 nepreplateniu dlažby z dôvodu zjavnej nerovnosti povrchu dlažby
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
nepreplatenie dlažby z dôvodu zjavnej nerovnosti povrchu dlažby (všetky nedostatky budú v prílohe konkrétne uvedené po obhliadke na mieste budú tvoriť súčasť uznesenia).
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 19/2009 zo dňa 09.02.2009 k pohľadávke č. F8/2008/OL fi. HCK-Staving
Obecné zastupiteľstvo:
neschvaľuje
preplatenie pohľadávky č. F8/2008/OL z dôvodu, že faktúra bola vystavená 1 rok po termíne a kolaudácia doposiaľ neprebehla
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 20/2009 zo dňa 09.02.2009 k zrušeniu podpisového vzoru p. RSDr. Kubiša Antona
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zrušenie podpisového vzoru p. Kubiša voči bankovým inštitúciám a iným orgánom za obec Olešná
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 21/2009 zo dňa 09.02.2009 k rozpočtovému opatreniu č. 1/2009
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 1 podľa predloženého návrhu na rok 2009
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 22/2009 zo dňa 09.02.2009 k vypracovaniu znaleckého posudku na Dom smútku za účelom súdneho sporu
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
vypracovanie znaleckého posudku na Dom smútku za účelom súdneho sporu
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 23/2009 zo dňa 09.02.2009 rozpočtom MŠ, ŠKD, ŠJ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
rozpočty MŠ, ŠKD, ŠJ podľa predloženého návrhu FK
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 24/2009 zo dňa 09.02.2009 k podpisovému vzoru pre p. Červenca
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
podpisový vzor pre p. Červenca, ktorý bude potrebný pre styk voči bankám a iným inštitúciám za Obec Olešnú
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 25/2009 zo dňa 09.02.2009 k prevádzkovaniu výherného automatu v pohostinstve u p. Hnidkovej
Obecné zastupiteľstvo:
neschvaľuje
prevádzkovanie výherného automatu v pohostinstve u p. Hnidkovej
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 26/2009 zo dňa 09.02.2009 k výstavbe točne a úprave potoka u Šulka
Obecné zastupiteľstvo:
berie navedomie
výstavbu točne a úpravu potoka u Šulka
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 27/2009 zo dňa 09.02.2009 k žiadosti p. Molovčákovej
Obecné zastupiteľstvo:
berie navedomie
žiadosť p. Molovčákovej, postupovať podľa platného VZN
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 28/2009 zo dňa 09.02.2009 k žiadosti p. Čagalovej
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
žiadosť p. Čagalovej a postupovať podľa platného VZN
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 29/2009 zo dňa 09.02.2009 k žiadosti p. Heskovej
Obecné zastupiteľstvo:
berie navedomie
žiadosť p. Heskovej a postupovať podľa platného VZN
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 30/2009 zo dňa é9.02.2009 k odpredaji pozemku p. č. 4148 a 4149/1 o výmere 1568 m2 pani Márii Riečičarovej a Slavomírovi Murčovi v IBV Potôčky
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odpredaj pozemku p. č. 4148 a 4149/1 o výmere 1568 m2 pani Márii Riečičarovej a Slavomírovi Murčovi v IBV Potôčky v cene 3,32€/ m2.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 31/2009 zo dňa 09.02.2009 k sťažnosti p. Šuškovej, Škulavíkovej , p. Horčičáka
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
sťažnosť p. Šuškovej, Škulavíkovej, p. Horčičáka
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 32/2009 zo dňa09.02.2009 k odpredaji pozemku podľa žiadosti KN 541 zo dňa 14.01.2009
Obecné zastupiteľstvo:
neschvaľuje
odpredaj pozemku podľa žiadosti KN 541 zo dňa 14.01.2009
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 33/2009 zo dňa 09.02.2009 k žiadosti p. Kameništiakovej o finančnú výpomoc
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
žiadosť p. Kameništiakovej o finančnú výpomoc. Žiadateľka je povinná predložiť všetky príjmy, ktoré majú rodinní príslušníci v spoločnej domácnosti. Žiadosť predložiť na OÚ Olešná.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 34/2009 zo dňa 09.02.2009 k voľbe kontrolóra obce Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
neschvaľuje
p. Helenu Machovčákovú na funkciu kontrolóra obce Olešná
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 35/2009 zo dňa 09.02.2009 k termínom konania zastupiteľstiev v roku 2009
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
termíny konania zastupiteľstiev na dni: 06.03., 3.4., 7.5., 5.6., 3.7., 7.8., 4.9., 2.10., 6.11., 4.12. v roku 2009
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 37/2009 zo dňa 09.02.2009 k ukončeniu zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie zastupiteľstva o 21.20 hod


Stanislav Novotný
starosta obce 

 

{backbutton}