Súpis uznesení zo dňa 06.02.2009 Obecné zastupiteľstvo v Olešnej 

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 1/2009 zo dňa 06.02.2009 k návrhovej komisii OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
návrhovú komisiu v zložení:
     ­ p. Cvinček
     ­ p. Červenec
     ­ p. Jaroš
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 2/2009 zo dňa 06.02.2009 k overovateľom zápisnice OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
overovateľov zápisnice v zložení:
     ­ p. Fiala
     ­ p. Cudrák
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 3/2009 zo dňa 06.02.2009 k programu rokovania upraveného poslancami
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
program rokovania upravený poslancami a prednesený starostom obce p. Novotným
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 4/2009 zo dňa 06.02.2009 ku kontrole uznesení z minulého zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie  
kontrolu uznesení z minulého zastupiteľstva
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 5/2009 zo dňa 06.02.2009 k čerpaniu a odbere vody z obecných zdrojov
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
čerpanie a odber vody z obecných zdrojov na 1 rok bezplatne s uvedenými podmienkami občanov, ktorí sú týmto problémom dotknutí.
Obecné zastupiteľstvo: 
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 6/2009 zo dňa 06.02.2009 k správe TKO a informácii o činnosti ROEP za rok 2008
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu správcu TKO a informáciu o činnosti ROEP za rok 2008
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 7/2009 zo dňa 06.02.2009 k správe kultúrneho referenta o priebehu podujatí v roku 2008 a činnosti miestnej knižnice
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu kultúrneho referenta o priebehu podujatí v roku 2008 a činnosti miestnej knižnice
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 8/2009 zo dňa 06.02.2008 k správe o činnosti hasičského zboru za rok 2008
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu o činnosti hasičského zboru za rok 2008
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 9/2009 zo dňa 06.02.2009 k verejnej súťaži na projekt „ rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia ZŠ Olešná s cieľom zvýšenia kvality a vzdelávania, docielenia energetickej efektívnosti“
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
za účelom vyhlásenia a riadenia verejného obstarávania v obci Olešná Ing. Vladimíra Kasaja. Verejná súťaž na projekt „ rekonštrukciu, nadstavba a modernizácia ZŠ Olešná s cieľom zvýšenia kvality a vzdelávania, docielenia energetickej efektívnosti
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 10/2009 zo dňa 06.02.2009 k schváleniu členov do komisie výberového konania
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
členov stavebnej komisie do komisie výberového konania.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 11/2009 zo dňa 06.02.2009 k ukončeniu OZ
Obecné zastupiteľstvo:
ukončilo
svoje zasadnutie o 20.45 hod.

 


Stanislav Novotný
starosta obce

 

 {backbutton}