pdf 304.78 Kb Súpis uznesení OZ zo dňa 14.09.2012.pdf

Súpis uznesení OZ zo dňa 14.09.2012
UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 173/2012 zo dňa 14.9.2012 k zahájeniu rokovania
Obecného zastupiteľstva v Olešnej

 

Obecné zastupiteľstvo:

 

BERIE NA VEDOMIE

 

zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.9.2012 o 16.10 hod.

 

UZNESENIE

 

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 174/2012 zo dňa 14.9.2012 k návrhovej komisii,
overovateľom zápisnice a k vymenovaniu zapisovateľky

 

Obecné zastupiteľstvo:

 

a) S CH V A Ľ U J E
návrhovú komisiu v zložení: predseda: Libuša Comorková
člen: Mgr. Janka Papíková
člen: Emília Červencová

 

b) B E R I E N A V E D O M I E
menovanie zapisovateľky : Eva Torčíková

 

c) B E R I E N A V E D OM I E
menovanie overovateľov zápisnice p. Ing. Slovák Martin, Jaroš František

 

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 175/2012 zo dňa 14.9.2012 k programu rokovania
Obecného zastupiteľstva v Olešnej

 

Obecné zastupiteľstvo:

 

S CH V A Ľ U J E
program rokovania v predloženom znení

 

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 176/2012 zo dňa 14.9.2012 k podaným informáciám
o MK- Rovňany v zmysle žiadosti p. Jurášovej

 

Obecné zastupiteľstvo:

 

BERIE NA VEDOMIE
informácie podané starostom obce k MK-Rovňany v zmysle žiadosti p. Jurášovej
a postupovať v zmysle projektovej dokumentácie Ing. Grambličkovej

 

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 177/2012 zo dňa 14.9.2012 k správe o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Olešná 464

 

Obecné zastupiteľstvo:

 

S CH V A Ľ U J E
správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Olešná 464
za šk. r. 2011/2012

 

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 178/2012 zo dňa 14.9.2012 k štruktúre kariérových
pozícií ZŠ s MŠ Olešná 464

 

Obecné zastupiteľstvo:

 

BERIE NA VEDOMIE
štruktúru kariérových pozícií ZŠ s MŠ 464 Olešná v predloženom znení vo vnútornom
predpise č. 16/09/2012

 

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 179/2012 zo dňa 14.9.2012 k listu č. 706/12 o voľbe
do RŠ pri ZŠ s MŠ Olešná 464

 

Obecné zastupiteľstvo:

 

BERIE NA VEDOMIE
informáciu z listu č. 706/12 zo dňa 14.9.2012 o voľbách do RŠ pri ZŠ s MŠ Olešná 464
a zároveň starosta zvolá ustanovujúce zasadnutie RŠ na 18.9.2012 o 16.30 hod.

 

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 180/2012 zo dňa 14.9.2012 k žiadosti č. 622/12
o poskytnutie finančného príspevku

 

Obecné zastupiteľstvo:

 

S CH V A Ľ U J E
na základe žiadosti č. 622/12 Jozefa Kampfa zo dňa 9.8.2012 finančný príspevok vo výške
100,- € na podporu talentovaného syna Adreja

 

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 181/2012 zo dňa 14.9.2012 ku kontrole uznesení zo
zasadnutia OZ dňa 10.8.2012

 

Obecné zastupiteľstvo:

 

BERIE N A VEDOMIE
kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ z 10.8.2012
V plnení ostávajú uznesenia: 153/2012; 113/2012; 114/2012; 84b/2012; 155/2012;
159/2012; 165/2012; 166/2012; 169/2012; 171/2012

 

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 182/2012 zo dňa 14.9.2012 k žiadosti č. 684/12 zo
dňa 10.9.2012

 

Obecné zastupiteľstvo:

 

N E S CH V A Ľ U J E na základe žiadosti č. 684/12 p. Pavla Vrbinára zo dňa 10.9.2012
odpredaj pozemku, nakoľko je na pozemku vecné bremeno (septik)

 

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 183/2012 zo dňa 14.9.2012 k správam obecnej rady

 

Obecné zastupiteľstvo:

 

BERIE NA VEDOMIE
správy obecnej rady zo dňa 4.9.2012 a 11.9.2012

 

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 184/2012 zo dňa 14.9.2012 k správe stavebnej
komisie

 

Obecné zastupiteľstvo:

 

BERIE N A VEDOMIE
správu stavebnej komisie zo dňa 7.9.2012

 

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 185/2012 zo dňa 14.9.2012 k aktualizovaným
cenovým ponukám p. Pončku

 

Obecné zastupiteľstvo:

 

S CH V A Ľ U J E
aktualizované cenové ponuky p. Pončku na VO DS a č. d. 73

 

UZNESE NI E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 186/2012 zo dňa 14.9.2012 k rekonštrukcii ihriska
u Rovňanov

 

Obecné zastupiteľstvo:

 

S CH V A Ľ U J E
poverenie SK a FK stanovením podmienok prípravy a realizácie rekonštrukcie ihriska
u Rovňanov

 

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 187/2012 zo dňa 14.9.2012 k monitorovacej správe
plnenia programového rozpočtu obce Olešná k 30.6.2012

 

Obecné zastupiteľstvo:


S CH V A Ľ U J E
monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu obce Olešná k 30.6.2012
UZNESENIE


Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 188/2012 zo dňa 14.9.2012 k plneniu rozpočtu vo
vybraných odvetviach obce Olešná k 31.8.2012
Obecné zastupiteľstvo:


BERIE NA VEDOMIE
plnenie rozpočtu vo vybraných odvetviach obce Olešná k 31.8.2012


UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 189/2012 zo dňa 14.9.2012 k rozpočtovému
opatreniu č. 4 obce Olešná
Obecné zastupiteľstvo:


S CH V A Ľ U J E
rozpočtové opatrenie č. 4 obce Olešná v predloženom znení
UZNESENIE


Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 190/2012 zo dňa 14.9.2012 k návrhu prípadu
hodného osobitého zreteľa k nájmu verejnej kanalizácie obce Olešná zo dňa 8.8.2012


Obecné zastupiteľstvo:


S CH V A Ľ U J E
návrh „Prípadu hodného osobitého zreteľa k nájmu verejnej kanalizácie obce Olešná zo dňa
8.8.2012“


UZNESENIE

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 191/2012 zo dňa 14.9.2012 k návrhu zmluvy
o nájme verejnej kanalizácie zo dňa 11.9.2012


Obecné zastupiteľstvo:


N E S CH V A Ľ U J E predložený návrh nájom. zmluvy zo dňa 11.9.2012
Po prerokovaní návrhu zmluvy OZ žiada vypustiť z návrhu zmluvy o nájme verejnej
kanalizácie zo dňa 11.9.2012 v čl. V. bod 2e druhú vetu, v čl. VI. bod 3,5,8


UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 192/2012 zo dňa 14.9.2012 k návrhu Dohody zo dňa
11.9.2012


Obecné zastupiteľstvo:


N E S CH V A Ľ U J E predložený návrh dohody zo dňa 11.9.2012
Po prerokovaní návrhu Dohody zo dňa 11.9.2012 OZ ž i a d a vypustiť v čl. II. - bod č. 1 text
v znení: v súlade s prílohou č. 2 zmluvy – Špecifikácia rekonštrukcie a jej ukončenie oznámil
obci listom dňa 23.1.2012.
V čl. III. bod č. 2 druhú vetu vypustiť (V príp....)
V čl. III. bod č. 4 špecifikovať


UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 193/2012 zo dňa 14.9.2012 k VZN č. 2 o poskytovaní
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby pre rok 2012


Obecné zastupiteľstvo:


S CH V A Ľ U J E
VZN č. 2 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby pre rok
2012 s úpravou prílohy č. 5 v časti cena úhrady za 1 hod. v sume 0,50 €


UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 194/2012 zo dňa 14.9.2012 k zmluve
o spolufinancovaní kanalizačnej a vodovodnej prípojky ZŠ 464, bytoviek č. 590 a č. 465


Obecné zastupiteľstvo:


S CH V A Ľ U J E
zmluvu o spolufinancovaní kanalizačnej a vodovodnej prípojky ZŠ 464, bytoviek č. 590, č. 465
v predloženom znení


UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 195/2012 zo dňa 14.9.2012 k zmluve o nájme medzi
obcou Olešná a podnik. subjektom P. B. San


Obecné zastupiteľstvo:


ODKLADÁ
prerokovania zmluvy o nájme medzi obcou Olešná a podnikateľským subjektom P. B. San do
ďalšieho zasadnutia OZ


UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 196/2012 zo dňa 14.9.2012 k predloženému návrhu
zo dňa 11.9.2012 č. 691/12 na výrobu a montáž schodišťa


Obecné zastupiteľstvo:


S CH V A Ľ U J E
výrobu a montáž schodišťa v zmysle predloženého návrhu zo dňa 11.9.2012 pod č. 691/12


UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 197/2012 zo dňa 14.9.2012 k žiadosti o pomoc pri
zabezpečení riadneho chodu šport. organizácie zo dňa 20.8.2012 a popisu prác domovníka TJ
Olešná zo dňa 11.9.2012


Obecné zastupiteľstvo:


BERIE N A VEDOMIE
žiadosť o pomoc pri zabezpečení riadneho chodu šport. organizácie zo dňa 20.8.2012
a popisu prác domovníka TJ Olešná zo dňa 11.9.2012


UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 198/2012 zo dňa 14.9.2012 k žiadosti p. Vlada
Prachniara zo dňa 31.8.2012 č. 670/12


Obecné zastupiteľstvo:


BERIE NA VEDOMIE
žiadosť Vlada Prachniara zo dňa 31.8.2012 č. 670/12, realizácia bude zaradená podľa objemu
finančných prostriedkov v budúcom období


UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 199/2012 zo dňa 14.9.2012 k žiadosti p. Škanderu J.
zo dňa 24.8.2012 č. 656/2012


Obecné zastupiteľstvo:


BERIE NAVEDOMIE
žiadosť zo dňa 24.8.2012 č. 656/2012 p. Škanderu Jána


UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 200/2012 zo dňa 14.9.2012 k žiadosti zo dňa
10.9.2012 č. 685/12 Kysuckého múzea v Čadci


Obecné zastupiteľstvo:


BERIE NA VEDOMIE
žiadosť zo dňa 10.9.2012 č. 685/12 Kysuckého múzea v Čadci a žiada predložiť návrh zmluvy
v zmysle žiadosti


UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 201/2012 zo dňa 14.9.2012 k žiadosti zo dňa
12.9.2012 č. 699/12 p. Petra Čečotku


Obecné zastupiteľstvo:


S CH V A Ľ U J E
žiadosť zo dňa 12.9.2012 č. 699/12 p. Čečotku Petra na výstavbu prieč. priepustu IBV
Potôčky


UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 202/2012 zo dňa 14.9.2012 k žiadosti zo dňa
12.9.2012 č. 700/12 p. Petra Čečotku


Obecné zastupiteľstvo:


BERIE NA VEDOMIE
žiadosť zo dňa 12.9.2012 č. 700/12 p. Čečotku Petra


U Z N E S E NI E
Obecné zastupiteľstvo v Olešnej číslo 203/2012 zo dňa 14.9.2012 k informácii o ponuke
Euroaktivity s.r.o. zo dňa 21.8.2012


Obecné zastupiteľstvo:


BERIE NA VEDOMIE
informáciu o ponuke Euroaktivity s.r.o. zo dňa 21.8.2012


UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 204/2012 zo dňa 14.9.2012 k ukončeniu zasadnutia
OZ


Obecné zastupiteľstvo:


S CH V A Ľ U J E
ukončenie zasadnutia o 23.46 hod.


Stanislav Novotný
starosta obce