pdf Súpis uznesení OZ zo dňa 10.08.2012.pdf - 301.26 Kb

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 146/2012 zo dňa 10.8.2012 k zahájeniu rokovania Obecného zastupiteľstva v Olešnej
Obecné zastupiteľstvo :
B E R I E N A V E D O MI E
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.8.2012 o 16.15 hod.

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 147/2012 zo dňa 10.8.2012 k návrhovej komisii, overovateľom zápisnice a k vymenovaniu zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo :
a) S CH V A Ľ U J E
návrhovú komisiu v zložení: predseda: PhDr. Katarína Plešivčáková
člen: Mgr. Janka Papíková
člen: Emília Červencová
b) B E R I E N A V E D O M I E
menovanie zapisovateľky: Mgr. Eva Torčíková
c) B E R I E N A V E D O M I E
menovanie overovateľov zápisnice: p. Peter Čík, Štefan Fuják

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 148/2012 zo dňa 10.8.2012 k programu rokovania obecného zastupiteľstva doplneného na rokovaní OZ
Obecné zastupiteľstvo :
S CH V A Ľ U J E program rokovania OZ zo dňa 10.8.2012, doplnený o informácie podané starostom obce:
a) revízia hasiacich prístrojov
b) rozhodnutie Ministerstva školstva
c) prehľad vývozu VOK; AČ – od 1.9.2012 – kto vedúci
d) poučenie poslancov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. ochrana osobných údajov
e) poistenie DHZ – min. 5 členov
f) list riaditeľa Kysuckého múzea

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 149/2012 zo dňa 10.8.2012 k zriadeniu VIII. triedy v ZŠ s MŠ 464, k organizácii šk. roka 2012-2013 v ZŠ s MŠ 464, k rozpočtovému opatreniu č. 2 ZŠ s MŠ, plavecký výcvik žiakov
Obecné zastupiteľstvo :
a) S CH V A Ľ U J E
zriadenie VIII. triedy s počtom 9 žiakov v šk. roku 2012/2013
b) S CH V A Ľ U J E
organizáciu šk. roka 2012-2013 v ZŠ s MŠ Olešná 464
c) S CH V A Ľ U J E
rozpočtové opatrenia č. 2 ZŠ s MŠ Olešná č. 464 v predloženom znení zo dňa 7.6.2012
č. 121/2012
d) S CH V A Ľ U J E
finančný príspevok na plavecký výcvik pre žiakov 4. ročníka ZŠ s MŠ Olešná 464 v sume 26 €

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstvo v Olešnej číslo 150/2012 zo dňa 10.8.2012 k plneniu rozpočtov ZŠ s MŠ 464, vrátane ŠKD, ŠJ
Obecné zastupiteľstvo :
S CH V A Ľ U J E
plnenie rozpočtov ZŠ s MŠ vrátane ŠKD, ŠJ k 30.6.2012

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 151/2012 zo dňa 10.8.2012 k rozhodnutiu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Obecné zastupiteľstvo :
B E R I E N A V E D O M I E
rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 8.8.2012, č.j. 619/2012 o zaradení Školského strediska záujmovej činnosti Olešná 464 ako súčasť ZŠ s MŠ s termínom začatia činnosti od 1.9.2013

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 152/2012 zo dňa 10.8.2012 k návrhu na zverejnenie „prípad hodného osobitného zreteľa" kanalizácie obce Olešná
Obecné zastupiteľstvo :
S CH V A Ľ U J E
na zverejnenie návrh „Prípadu hodného osobitného zreteľa" kanalizácie obce Olešná v predloženom znení

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 153/2012 zo dňa 10.8.2012 k návrhu VZN č. 2/2012 o sociálnych službách v obci
Obecné zastupiteľstvo :
S CH V A Ľ U J E
odročenie bodu programu č. 5 zo zasadnutia OZ zo dňa 10.8.2012 na budúce zasadnutie OZ

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 154/2012 zo dňa 10.8.2012 ku kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo :
B E R I E N A V E D O M I E
kontrolu uznesení zo dňa 13.7.2012,
-splnené uznesenia: č. 112, 127, 128, 129a, 129b, 133, 136, 137, 144/2012
- v plnení: č. 124, 113, 114, 84b, 131, 135, 139, 140/2012
-nepodpísané uznesenie: 141/2012

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 155/2012 zo dňa 10.8.2012 k správam stavebnej komisie
Obecné zastupiteľstvo :
B E R I E N A V E D O M I E
správy zo stavebnej komisie zo dňa 12.7.2012; 20.7.2012; 9.8.2012

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 156/2012 zo dňa 10.8.2012 k správam z finančnej komisie
Obecné zastupiteľstvo :
B E R I E N A V E D O M I E
správy z finančnej komisie zo dňa 2.8.2012; 6.8.2012

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 157/2012 zo dňa 10.8.2012 k rozpočtovému opatreniu č. 2 obce Olešná
Obecné zastupiteľstvo :
S CH V A Ľ U J E
rozpočtové opatrenie obce Olešná č. 2 v predloženom znení

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 158/2012 zo dňa 10.8.2012 k rozpočtovému opatreniu č. 3 obce Olešná
Obecné zastupiteľstvo :
S CH V A Ľ U J E rozpočtové opatrenie obce Olešná č. 3 v predloženom znení

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 159/2012 zo dňa 10.8.2012 k listu ZVNL Olešná doručenej obci
Obecné zastupiteľstvo :
B E R I E N A V E D O M I E
stanovisko ZVNL Olešná k výzve zo dňa 20.7.2012 na zaplatenie nedoplatku

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 160/2012 zo dňa 10.8.2012 k správe z obecnej rady
Obecné zastupiteľstvo :
B E R I E N A V E D O M I E
správu z obecnej rady zo dňa 7.8.2012

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 161/2012 zo dňa 10.8.2012 k odmene starostovi obce za likvidáciu snehovej kalamity
Obecné zastupiteľstvo :
N E S CH V A Ľ U J E odmenu starostovi obce Olešná v sume 213 € -netto za likvidáciu zimnej kalamity

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 162/2012 zo dňa 10.8.2012 k správe o plnení rozpočtu obce s komentárom k jednotlivým položkám čerpaného rozpočtu k 30.6.2012
Obecné zastupiteľstvo :
B E R I E N A V E D O M I E
správu o plnení rozpočtu obce s komentárom k jednotlivým položkám čerpaného rozpočtu k 30.6.2012

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 163/2012 zo dňa 10.8.2012 k petícii občanov č. j. 613/2012 zo dňa 7.8.2012
Obecné zastupiteľstvo :
B E R I E N A V E D O M I E
petíciu obyvateľov časti Olešná – Podbrehy, č. 613/2012 zo dňa 7.8.2012, realizácia podľa finančnej situácie v obci

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 164/2012 zo dňa 10.8.2012 k žiadosti č. 608/2012 zo dňa 3.8.2012
Obecné zastupiteľstvo :
B E R I E N A V E D O M I E
žiadosť Anny Lovasovej, č. 608/2012 zo dňa 3.8.2012, realizácia podľa finančnej situácie v obci

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 165/2012 zo dňa 10.8.2012 k žiadosti č. 564/2012 zo dňa 13.7.2012
Obecné zastupiteľstvo :
B E R I E N A V E D O M I E
žiadosť č. 564/2012 zo dňa 13.7.2012 Jána Hlavatého, Rudolfa Vyrobíka, Emila Mročeka
-realizácia podľa finančnej situácie v obci

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 166/2012 zo dňa 10.8.2012 k informácii o umiestnení zbernej nádoby na použitý odev a textil v obci Olešná
Obecné zastupiteľstvo :
B E R I E N A V E D O M I E
informáciu o umiestnení zbernej nádoby na použitý odev a textil v obci Olešná

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 167/2012 zo dňa 10.8.2012 k vyradeniu hasiacich prístrojov podľa návrhu revízneho technika č. 621/2012 zo dňa 9.8.2012
Obecné zastupiteľstvo :
S CH V A Ľ U J E
vyradenie hasiacich prístrojov podľa návrhu revízneho technika č. 621/2012 zo dňa 9.8.2012

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 168/2012 zo dňa 10.8.2012 k správe o prehľade vývozu VOKov k 7.8.2012
Obecné zastupiteľstvo :
B E R I E N A V E D O M I E
správu o prehľade vývozu VOKov 7.8.2012

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 169/2012 zo dňa 10.8.2012 k prenájmu pozemku k umiestneniu pamätníka realizovaného Kysuckým múzeom v Čadci
Obecné zastupiteľstvo :
S CH V A Ľ U J E bezplatný prenájom pozemku pred budovou Obecného úradu k umiestneniu pamätníka realizovaného Kysuckým múzeom v Čadci

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 170/2012 zo dňa 10.8.2012 k pozastavenému uzneseniu č. 141/2012 z 13.7.2012
Obecné zastupiteľstvo :
N E P O T V R DZ U J E
výkon pozastaveného uznesenia č. 141/2012 z 13.7.2012

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 171/2012 zo dňa 10.8.2012 k predloženým cestovným nákladom poslanca Štefana Fujáka
Obecné zastupiteľstvo :
S CH V A Ľ U J E
preplatenie cestovných nákladov Štefanovi Fujákovi v súvislosti s výkonom činností sociálnej komisie v sume 96,54 €

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 172/2012 zo dňa 10.8.2012 k ukončeniu rokovania OZ
Obecné zastupiteľstvo :
S CH V A Ľ U J E

ukončenie zasadnutia OZ o 23.35 hod.

Stanislav Novotný
starosta obce