pdf Súpis uznesení OZ zo dňa 13.7.2012.pdf - 297.66 Kb

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 121/2012
OZ : BERIE NA VEDOMIE
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.7.2012 o 8.10 hod.

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 122/2012
OZ: a) SCHVAĽUJE
návrhovú komisiu v zložení: predsedu: Mgr. Janka Papíková
člen: Ing. Martin Slovák
člen: Emília Červencová
b) BERIE NA VEDOMIE
menovanie zapisovateľky: Andrea Bytčanková
c) BERIE NA VEDOMIE
menovanie overovateľov zápisnice p. Libuša Comorková, Peter Čík

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 123/2012
OZ: SCHVAĽUJE
predložený program s doplnením o body:
- rozpočtové opatrenie obce č. 2
- plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012- kontrolór
- výkaz nájomného za 1. polrok 2012
- aktivační pracovníci

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 124/2012
OZ: BERIE NA VEDOMIE
kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ dňa 21.6.2012. V plnení ostávajú uznesenia č. 111, 112, 113, 114/2012 a nesplnené uznesenie č. 84b/2012

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 125/2012
OZ:BERIE NA VEDOMIE
správy FK zo dňa 7.6., 19.6. a 10.7.2012

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 126/2012
OZ: BERIE NA VEDOMIE
správu o výsledku následnej kontroly kontrolóra obce č. 210612

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 127/2012
OZ: SCHVAĽUJE
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2012 s doplnením o body č. 6 a 7 v návrhu plánu kontrolnej činnosti.

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 128/2012
OZ: SCHVAĽUJE
a trvá na vyplácaní pohyblivých zložiek platu u riaditeľky ZŠ s MŠ Olešná 464 a to u príplatku za riadenie do 30 % platu a u osobného do 20 % platu. S účinnosťou od 1.7.2012

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 129a/2012
OZ: BERIE NA VEDOMIE
informáciu starostu obce Podvysoká p. Milana Matláka k požiadavke na opravu mosta medzi obcami Olešná a Podvysoká

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 129b/2012
OZ: SCHVAĽUJE
poverenie pre starostu obce a členov stav. komisie vykonať obhliadku a určiť výšku finanč. výdavkov na najnutnejšie opravy povrchu mosta medzi obcou Olešná a Podvysoká
Termín: do 20.7.2012

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 130/2012
OZ: SCHVAĽUJE
zmenu člena návrhovej komisie, a to namiesto Ing. Martina Slováka, p. Fujáka Štefana

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 131/2012
OZ: SCHVAĽUJE
vypustenie bodu programu č. 5 z rokovania OZ, a to:
prerokovanie návrhu prípad hodný osobitného zreteľa, „návrhy nájomných zmlúv na prenájom vodovodov a kanalizácií v obci, preberací protokol kanalizácie" z dôvodu poklesu prítomnosti poslancov na rokovaní OZ, a tým nedodržaní 3/5 väčšiny všetkých poslancov k schvaľovaniu uvedeného bodu

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 132/2012
OZ: BERIE NA VEDOMIE
správu stavebnej komisie zo zasadnutia dňa 12.7.2012

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 133/2012
OZ: SCHVAĽUJE
prijatie 5. uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v evidencii ÚP na aktivačné práce v obci
Termín: od 1.8.2012

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 134/2012
OZ: BERIE NA VEDOMIE
správu zo zasadnutia správnej rady TKO - Semeteš zo dňa 20.2., 9.5. a 3.7.2012

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 135/2012
OZ: SCHVAĽUJE
vypustenie bodu programu č. 7 z rokovania OZ, a to:
„VZN o sociálnych službách č. 2/2012" z dôvodu poklesu prítomnosti poslancov na rokovaní OZ, a tým nedodržaní 3/5 väčšiny všetkých poslancov k schvaľovaniu uvedeného bodu

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 136/2012
OZ: SCHVAĽUJE
úhradu poplatku za pripojenie výmeny elektromeru v zámočníckej dielni v sume 206,- €

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 137/2012
OZ: SCHVAĽUJE
rozpočtové opatrenie č. 1 pre ZŠ s MŠ 464 Olešná z dôvodu nákupu elektrickej pece

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 138/2012
OZ: BERIE NA VEDOMIE
žiadosť MIRAFILM, s. r. o. o finančný príspevok na výrobu dokumentárneho filmu „ SLOVÁCI V NEMECKÝCH ZAJATECKÝCH TÁBOROCH."

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 139/2012
OZ: SCHVAĽUJE
zmluvu o veterinárnej starostlivosti v zmysle zákona č. 342/2011 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Zb. so zhotoviteľom občianske združenie RANČ KORŇA – U PSEJ MATERE KYSUCE

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 140/2012
OZ: SCHVAĽUJE
zabezpečenie komplexného požiarneho servisu firmou MARTIN PODSKLAN – HASPO v zmysle predloženej cenovej ponuky

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 141/2012
OZ: SCHVAĽUJE
žiadosť p. Lineka Bohumíra o obnovenie diskusného fóra na webovej stránke obce Olešná

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 142/2012
OZ: SCHVAĽUJE
vypustenie rozpočtového opatrenia obce č. 2 z rokovania OZ

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 143/2012
OZ : SCHVAĽUJE
zvýšenie mzdy za prenesený výkon štátnej správy pre Ing. Vladimíra Kubinca o 10 € v čistom za mesiac s platnosťou od 1.8.2012

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 144/2012
OZ: BERIE NA VEDOMIE
výkaz nedoplatkov na nájom k 30.6.2012

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 145/2012
OZ: SCHVAĽUJE

ukončenie rokovania OZ o 20.05 hod.

Stanislav Novotný
starosta obce