pdf Súpis uznesení OZ zo dňa 21.6.2012.pdf - 285.95 Kb

Súpis uznesení Obecného zastupiteľstva zo dňa 21.6.2012

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 108/2012 zo dňa 21.6.2012 k zahájeniu rokovania Obecného zastupiteľstva v Olešnej
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A V E D O M I E
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.6.2012 o 16.35 hod.

 

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 109/2012 zo dňa 21.6.2012 k voľbe členov návrhovej komisie, overovateľom zápisnice a k vymenovaniu zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo:
a) S CH V A Ľ U J E
návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ing. Martin Slovák
člen: Mgr. Janka Papíková
člen: Emília Červencová
b) B E R I E N A V E D O M I E
menovanie zapisovateľky: Eva Torčíková
c) B E R I E N A V E D O M I E
menovanie overovateľov zápisnice: Jaroš Fr.
PhDr. Plešivčáková

 

U Z N E SE N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 110/2012 zo dňa 21.6.2012 k doplnenému programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Olešnej
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
program na základe pozvánky na rokovanie OZ zo dňa 21.6.2012 doplnený a upravený v bode rôzne: VZN (sociálne služby); správa kontrolóra; web stránka obce Olešnej; DS; voda u Lovasov; pripomienky prítomných občanov ako bod č. 4 a bod č. 4 presunutý ako bod č. 3

 

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 111/2012 zo dňa 21.6.2012 k požiadavke občana p. Libora Jaroša vo veci úpravy cesty na Dolinu
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A V E D O M I E
požiadavku p. Libora Jaroša ohľadom úpravy cesty na Dolinu
OZ t r v á na uznesení č. 95/2012.

 

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 112/2012 zo dňa 21.6.2012 k požiadavke občana p. Štefana Cudráka vo veci podania informácií
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A V E D O M I E
požiadavku p. Štefana Cudráka ohľadom informácií z dôvodu zvýšenia dane z lesných pozemkov a jeho požiadavky zaznamenania do zápisnice

 

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 113/2012 zo dňa 21.6.2012 k informáciám občana p. Jozefa Červenca
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A V E D O M I E
informácie p. Jozefa Červenca ohľadom prác v súvislosti výstavby vodovodu u Lovasov a trvá na legalizácii vodovodu v súlade so správou hlavného kontrolóra obce

 

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 114/2012 zo dňa 21.6.2012 k informáciám p. Jozefy Procházkovej
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A V E D O M I E
informácie p. Jozefy Procházkovej ohľadom cesty pri „obchode u Bytčankov".

 

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 115/2012 zo dňa 21.6.2012 ku kontrole uznesení z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.5.2012
Obecné zastupiteľstvo:
a) B E R I E N A V E D O M I E
kontrolu uznesení zo dňa 25.5.2012
b) S CH V A Ľ U J E
- nesplnené uznesenia č. 84 b
- uznesenia v plnení č. 96; 105
- úpravu uznesenia 84b/2012 – slovo ukladá sa zamení za slovo ž i a d a
c) S CH V A Ľ U J E
doplnenie č. u. 88/2012
za slovo – o položky sa dopĺňa : bod č. 6 položka 635, bod č. 2 a 3, bod č. 7, bod č. 11, bod č. 12 a položka 634 citované v zápisnici zo dňa 25.5.2012

 

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 116/2012 zo dňa 21.6.2012 k doplneniu člena finančnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E doplnenie člena finančnej komisie Libušou Comorkovou

 

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 117/2012 zo dňa 21.6.2012 k voľbe predsedu stavebnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
za predsedu stavebnej komisie Mgr. Janku Papíkovú

 

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 118/2012 zo dňa 21.6.2012 k návrhu VZN č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
uverejniť návrh VZN č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

 

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 119/2012 zo dňa 21.6.2012 k stanoveniu termínu nasledujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
termín nasledujúceho zasadnutia 13.7.2012 o 8.00 hod.

 

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 120/2012 zo dňa 21.6.2012 k ukončeniu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olešnej
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
ukončenie zasadnutia o 21.40 hod. s tým, že schválený program nebol celý prerokovaný

 

Stanislav Novotný
starosta obce