pdf Súpis prijatých uznesení OZ 25.05.2012.pdf - 406.57 Kb

Súpis prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.5.2012

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V OLEŠNEJ

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 80/2012 zo dňa 25.5.2012 k zahájeniu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.5.2012
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A V E D O M I E
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.5.2012 o 16.35 hod.

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 81/2012 zo dňa 25.5.2012 k návrhovej komisii, k menovaniu zapisovateľky a k overovateľom zápisnice
Obecné zastupiteľstvo:
a) S CH V A Ľ U J E
návrhovú komisiu v zložení: predseda: Mgr. Janka Papíková
člen: PhDr. Katarína Plešivčáková
člen: Emília Červencová
b) B E R I E N A V E D O M I E
menovanie zapisovateľky: Eva Torčíková
c) B E R I E N A V E D O M I E
menovanie overovateľov zápisnice: Ing. Martin Slovák, Štefan Fuják

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 82/2012 zo dňa 25.5.2012 k doplnenému programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
program zasadnutia OZ doplnený o žiadosti ZŠ, MŠ Podvysoká, zoznam aktivač. pracov., voľba členov do FK a stav. komisie, delegovanie do RŠ, Dom smútku, žiadosť ŠJ Olešná, cenová ponuka sociál. byt, zasadnutie SR TKO, fotopasca

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 83/2012 zo dňa 25.5.2012 k správe zo zasadnutia obecnej rady zo dňa 24.4.2012
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A V E D O M I E
správu zo zasadnutia OR 24.4.2012


U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 84/2012 zo dňa 25.5.2012 k správe zo zasadnutia FK zo dňa 30.4.2012
Obecné zastupiteľstvo:
a) B E R I E N A V E D O M I E
správu zo zasadnutia FK dňa 30.4.2012
b) U K L A D Á
povinnosť starostovi obce zabezpečiť zápis pozemku do Katastra v Čadci, ktorý bol zakúpený do vlastníctva obce parcela č. 2949
T: do budúceho zasadnutia OZ
Z: starosta obce


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 85/2012 zo dňa 25.5.2012 k správe kontrolóra obce k výsledku následnej FK
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A V E D O M I E
správu kontrolóra obce k výsledku následnej finančnej kontroly č. 3003 2012


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 86/2012 zo dňa 25.5.2012 ku kontrole uznesení z predchádzajúcich rokovaní OZ zo dňa 23.3.2012 a 3.4.2012
Obecné zastupiteľstvo:
a) B E R I E N A V E D O M I E
kontrolu uznesení zo dňa 23.3.2012
- uznesenia nesplnené: č. 53
- uznesenia v plnení: č. 54b; 56; 57; 60; 69; 71; 72; 73
b) B E R I E N A V E D O M I E
kontrolu uznesení zo dňa 3.4.2012


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 87/2012 zo dňa 25.5.2012 k hospodáreniu obce za I. štvrťrok 2012
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A V E D O M I E
hospodárenie obce za I. štvrťrok 2012


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 88/2012 zo dňa 25.5.2012 k rozpočtovému opatreniu obce č. 1
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
rozpočtové opatrenie č. 1 doplnené o položky prejednané a zapracované na rokovaní OZ


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 89/2012 zo dňa 25.5.2012 k záverečnému účtu obce Olešná za rok 2011
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
záverečný účet obce Olešná za rok 2011 v súlade s programovým rozpočtom obce na rok 2011, 2013


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 90/2012 zo dňa 25.5.2012 k správe nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A V E D O M I E
správu nezávislého auditora k účtovnej závierke za rok 2011


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 91/2012 zo dňa 25.5.2012 k zverejneniu zoznamu neplatičov k 31.12.2011
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
vyvesenie zoznamu neplatičov k 31.12.2011 za jednotlivé roky na úradnej tabuli a na informačných tabuliach v obci
Termín: do 31.5.2012
Zodpovedný: starosta obce


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 92/2012 zo dňa 25.5.2012 k súhrnnej správe ZŠ s MŠ Olešná 464 za rok 2011
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A V E D O M I E
súhrnnú správu ZŠ s MŠ Olešná 464 za rok 2011


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 93/2012 zo dňa 25.5.2012 k návrhu prípadu hodného osobitného zreteľa k nájmu majetku obce
Obecné zastupiteľstvo:
U K L A D Á
povinnosť starostovi obce prostredníctvom právneho zástupcu obce vypracovať návrh prípadu hodného osobitného zreteľa k nájmu majetku obce, a to osobitne k nájmu vodovodu obce Olešná a osobitne k nájmu kanalizácie obce Olešná
Termín: do 15.6.2012 Zodpovedný: starosta obce


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 94/2012 zo dňa 25.5.2012 k presunutiu bodu č. 9 z programu zasadnutia OZ do najbližšieho OZ
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
presunutie bodu č. 9 z programu zasadnutia OZ zo dňa 25.5.2012 do najbližšieho zasadnutia OZ, z dôvodu vypracovania nových návrhov prípadu hodného osobitného zreteľa


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 95/2012 zo dňa 25.5.2012 k žiadosti č. 361/12 zo dňa 24.4.2012 k oprave prístupovej cesty v časti Olešná - Burkov vrch
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A V E D O M I E
žiadosť č. 361/12 zo dňa 24.4.2012 k oprave prístupovej cesty v časti Olešná- Burkov vrch. A uvedenú cestu bude riešiť po vysporiadaní vlastníckych vzťahov


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 96/2012 zo dňa 25.5.2012 k úprave cesty na základe žiadosti č. 347/12 zo dňa 19.4.2012
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
úpravu cesty na základe žiadosti č. 347/12 zo dňa 19.4.2012
Termín: do 15.6.2012 Zodpovedný: starosta obce


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 97/2012 zo dňa 25.5.2012 k žiadosti č. 365/12 zo dňa 27.4.2012 o finančný príspevok k MDD pre ZŠ s MŠ Olešná 464
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
žiadosť č. 365/12 zo dňa 27.4.2012 o finančný príspevok k MDD pre ZŠ s MŠ Olešná 464 v sume 1 € na dieťa, v celkovej hodnote 209 €.


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 98/2012 zo dňa 25.5.2012 k žiadosti č. 390/12 zo dňa 7.5.2012
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
v zmysle žiadosti č. 390/12 zo dňa 7.5.2012 pre MŠ Podvysoká finančný príspevok k MDD v sume 1 € na dieťa, v celkovej sume 12 €.


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 99/2012 zo dňa 25.5.2012 k žiadosti č. 389/12 zo dňa 7.5.2012 k finančnému príspevku k MDD pre ZŠ Podvysoká
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
finančný príspevok k MDD v zmysle žiadosti č. 389/12 zo dňa 7.5.2012 pre ZŠ Podvysoká v sume 1 € na dieťa, v celkovej sume 58 €.


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 100/12 zo dňa 25.5.2012 k písomnému vzdaniu sa mandátu poslanca OZ v obci Olešná p. Ladislava Bocka
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A V E D O M I E
písomné vzdanie sa mandátu poslanca OZ v obci Olešná Ladislava Bocka ako i členstva v komisiách


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 101/12 zo dňa 25.5.2012 k voľbe člena do Rady školy pri ZŠ s MŠ Olešná 464
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
za člena RŠ pri ZŠ s MŠ 464 Olešná poslankyňu PhDr. Katarínu Plešivčákovú


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 102/2012 zo dňa 25.5.2012 k voľbe členov stavebnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
za člena stavebnej komisie OZ Olešná poslankyňu Mgr. Janku Papíkovú a p. Zdenku Linkovú


U Z N E S E NI E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 103/2012 zo dňa 25.5.2012 k zrušeniu podpisového vzoru v peňažných ústavoch z dôvodu vzdania sa mandátu poslanca OZ Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
zrušenie podpisového vzoru v peňažnom ústave, kde má obec Olešná zriadené účty p. Ladislavovi Bockovi, z dôvodu vzdania sa mandátu poslanca OZ Olešná


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 104/2012 zo dňa 25.5.2012 k žiadosti č. 366/12 zo dňa 27.4.2012 ZŠ s MŠ Olešná 464
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A V E D O M I E
žiadosť č. 366/12 zo dňa 27.4.2012 ZŠ s MŠ Olešná 464 a Ž I A D A predložiť k uvedenej žiadosti rozpočtové opatrenie
Termín: do budúceho zasadnutia OZ Zodpovedný: riaditeľka školy


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 105/2012 zo dňa 25.5.2012 k zriadeniu ŠS ZČ pri ZŠ s MŠ Olešná 464
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
zriadenie ŠS ZČ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 s finančným krytím z obecného rozpočtu v sume 3.960 €


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 106/2012 zo dňa 25.5.2012 k nájomnej zmluve p. Zdenky Černekovej
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
predĺženie nájomnej zmluvy p. Zdenke Černekovej do 31.7.2012


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 107/2012 zo dňa 25.5.2012 k ukončeniu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olešnej
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E

 

ukončenie zasadnutia OZ o 01.30 hod.

 

Stanislav Novotný
starosta obce