pdf Súpis uznesení OZ 03.04.2012.pdf - 59.68 Kb

Súpis uznesení Obecného zastupiteľstva zo dňa 03.04.2012

Obecné zastupiteľstvo v Olešnej

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 75/2012 zo dňa 3.4.2012 k zahájeniu rokovania
Obecného zastupiteľstva v Olešnej

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 76/2012 zo dňa 3.4.2012 k návrhovej komisii, k vymenovaniu zapisovateľky a k overovateľom zápisnice
a) SCHVAĽUJE
návrhovú komisiu v zložení: predseda: PhDr. Katarína Plešivčáková
člen: Emília Červencová
člen: Mgr. Janka Papíková
b) BERIE NA VEDOMIE
menovanie zapisovateľky: Eva Torčíková
c) BERIE NA VEDOMIE
menovanie overovateľov zápisnice: Peter Čík, RSDr. Anton Kubiš

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 77/2012 zo dňa 3.4.2012 k programu rokovania OZ v predloženom znení
SCHVAĽUJE
program rokovania OZ v predloženom znení

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 78/2012 zo dňa 3.4.2012 k doriešeniu prevodu vodovodu a kanalizácií obce Olešná

ŽIADA
právnika obce o vypracovanie písomného vyjadrenia k návrhu prípadu hodného osobitného
zreteľa v súvislosti s vypracovaním návrhov nájomných zmlúv na verejnú kanalizáciu
a verejný vodovod spoločnosti SEVAK a. s. Termín: do 11.4.2012

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 79/2012 zo dňa 3.4.2012 k ukončeniu zasadnutia OZ

SCHVAĽUJE

ukončenie zasadnutia o 16.00 hod.

Stanislav Novotný
starosta obce