pdf Súpis uznesení OZ 23.03.2012.pdf - 76.27 Kb

Súpis uznesení OZ zo dňa 23.3.2012

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v  OLEŠNEJ

 

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 51/2012 zo dňa 23.3.2012 k zahájeniu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A  V E D O M I E
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.3.2012 o 16.10 hod.

 

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 52/2012 zo dňa 23.3.2012 k návrhovej komisii, k vymenovaniu zapisovateľky a k overovateľom zápisnice
Obecné zastupiteľstvo :
a)S CH V A Ľ U J E návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ing. Martin Slovák
člen: PhDr. Katarína Plešivčáková člen: Emília Červencová
b)B E RI E N A V E D O M I E - menovanie zapisovateľky: Eva Torčíková
c)B E R I E N A V E D O M I E - menovanie overovateľov zápisnice:
- p. Mgr. Janka Papíková
- p. František Jaroš


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 53/2012 zo dňa 23.3.2012 k programu rokovania Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
predložený návrh programu prerokovaný na obecnej rade doplnený o bod:
informácie – elektromer Kovadlina


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 54/2012 zo dňa 23.3.2012 k Dohode o neplatnosti Kúpnej zmluvy č. 311/2011, Sevak a.s.,
Obecné zastupiteľstvo:
a)N E S CH V A Ľ U J E
žiadosť o uzatvorení Dohody o neplatnosti Kúpnej zmluvy č. 311/2011
b)S CH V A Ľ U J E
podanie žaloby na starostu obce vo veci neoprávneného podpisu Kúpnej zmluvy č. 311/2011 o predaji vodovodu a.s. SEVAK a poveruje právnika obce vypracovaním žaloby vo vyššie uvedenej veci . Termín: do 31.3.2012
c)Ž I A D A
starostu obce o zvolenie mimoriadneho OZ za účasti zástupcov a.s. SEVAK, právnika obce z dôvodu doriešenia prevodu vodovodov a kanalizácií obce Olešná.
Termín: do 3.4.2012


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 55/2012 zo dňa 23.3.2012 k platu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
Zníženie platu na základnú sadzbu funkčného platu starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. T: od 1.4.2012


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 56/2012 zo dňa 23.3.2012 k uzneseniu č. 126/2009
Obecné zastupiteľstvo:
T R V Á
Na splnení uznesenia č. 126/2009. Termín: do nasledujúceho riadneho zasadnutia OZ


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 57/2012 zo dňa 23.3.2012 k žiadosti o úpravu prístupovej cesty k lávke cez rieku Kysuca v Olešnej u Bytčankov č. j. 268/2012 zo dňa 20.3.2012
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A V E D O M I E
žiadosť o úpravu prístupovej cesty k lávke cez rieku Kysuca v Olešnej u Bytčankov
č. 268/2012 zo dňa 20.3.2012. Práca na ceste bude zaradená do plánu prác stavebnej komisie


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 58/2012 zo dňa 23.3.2012 k listu občanov evidovaným pod č. 258/2012 zo dňa 19.3.2012
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A V E D O M I E
list dolepodpísaných občanov evidovaný pod č. 258/12 zo dňa 19.3.2012 ohľadom prenájmu vodovodu v časti Potôčky.
OZ odporúča obrátiť sa vo veciach kanalizácie na správcu a.s. SEVAK. Majetok ohľadom obecného vodovodu je v súčasnosti v riešení so spoločnosťou SEVAK a.s.


U Z NE S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 59/2012 zo dňa 23.3.2012 k programovému rozpočtu obce na rok 2012
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
programový rozpočet na rok 2012 v predloženom znení


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 60/2012 zo dňa 23.3.2012 k prácam v obci
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
čerpanie položky 635 práce v obci a 635 006 údržba ciest na základe obhliadky obce a schváleného plánu prác v roku 2012


U  Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 61/2012 zo dňa 23.3.2012 k rozpočtom ZŠ s MŠ 464 na rok 2012
Obecné zastupiteľstvo:
a) S CH V A Ľ U J E
rozpočet ZŠ s MŠ 464 na rok 2012 v predloženom znení pod č. 251/12
b) S CH V A Ľ U J E
rozpočty MŠ, ŠJ, ŠKD na rok 2012 v predloženom znení pod č. 252/12, 253/12, 254/12


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 62/2012 zo dňa 23.3.2012 k výročnej správe RŠ pri ZŠ s MŠ za rok 2011
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A V E D O M I E
výročnú správu RŠ pri ZŠ s MŠ za rok 2011


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 63/2012 zo dňa 23.3.2012 ku kontrole uznesení OZ zo dňa 2.3.2012
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A V E D O M I E
kontrolu uznesení OZ zo dňa 2.3.2012


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 64/2012 k stanovisku hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Olešná za rok 2011
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A V E D O M I E
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Olešná za rok 2011


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 65/2012 zo dňa 23.3.2012 k správe z OR a FK
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A V E D O M I E
Správu z OR a FK zo dňa 8.3.2012 a 15.3.2012


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 66/2012 zo dňa 23.3.2012 k zmene predsedu návrhovej komisie na rokovaní OZ dňa 23.3.2012
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
zmenu predsedu návrhovej komisie p. Fujáka miesto p. Slováka z dôvodu odchodu z rokovania OZ


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 67/2012 zo dňa 23.3.2012 k vstupu obce Olešná do Organizácie cestovného ruchu Kysuce
Obecné zastupiteľstvo:
N E S CH V A Ľ U J E
vstup obce Olešná do Organizácie cestovného ruchu Kysuce
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 68/2012 zo dňa 23.3.2012 k žiadosti firmy SYNOT TIP spol. s.r.o.,
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
vyhovieť žiadosti firmy SYNOT TIP s.r.o. o vydanie súhlasu s prevádzkovaním stávkového terminálu na území našej obce v prevádzke pohostinstva Hnidková Marta
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 69/2012 zo dňa 23.3.2012 k žiadosti p. Miroslavy Jurašovej, č. j. 243/12 zo dňa 15.3.2012
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I  E N A  V E D O M I E
žiadosť p. Miroslavy Jurašovej, č. 243/12 zo dňa 15.3.2012. Danú situáciu budeme riešiť po obhliadke obce a osobnom stretnutí s dotknutými občanmi


U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Olešnej číslo 70/2012 zo dňa 23.3.2012 k poskytnutiu finančného príspevku pre MO SRZ Turzovka
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
poskytnutie finančného príspevku v sume 50 € MO SRZ Turzovka na základe žiadosti 227/12 zo dňa 8.3.2012


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 71/2012 zo dňa 23.3.2012 ku kritériám pre určenie nenárokových zložiek mzdy pre riaditeľku ZŠ s MŠ Olešná 464
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
Kritériá pre určenie nenárokových zložiek mzdy pre riaditeľku ZŠ s MŠ Olešná 464 v zmysle predloženého návrhu


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 72/2012 zo dňa 23.3.2012 k poisteniu členov DHZ Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A V E D O M I E
informáciu k poisteniu DHZ Olešná


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 73/2012 zo dňa 23.3.2012 k ponuke firme MK hlas, s.r.o.,
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A  V E D O M I E
ponuku firmy MK hlas, s.r.o.,


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 74/2012 zo dňa 23.3.2012 k ukončeniu zasadnutia OZ

Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
ukončenie zasadnutia o 01.10 hod.

Stanislav Novotný
starosta obce