pdf Súpis uznesení OZ 02.03.2012.pdf -  63.75 Kb

Súpis uznesení OZ zo dňa 2.3.2012

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V O L E Š N E J

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 31/2012 zo dňa 2.3.2012 k zahájeniu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A  V E D O M I E
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 2.3.2012 o 16.20 hod.

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 32/2012 zo dňa 2.3.2012 k návrhovej komisii, k menovaniu zapisovateľky a k menovaniu overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo:
a) S CH V A Ľ U J E
návrhovú komisiu v zložení: predseda: PhDr. Katarína Plešivčáková
člen: Mgr. Janka Papíková
člen: Emília Červencová
b) B E R I E N A V E D O M I E
menovanie zapisovateľky: Eva Torčíková
c) B E R I E N A V E D O M I E
menovanie overovateľov zápisnice : p. František Jaroš, Štefan Fuják

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 33/2012 zo dňa 2.3.2012 k programu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
Zahájenie – S CH V A Ľ U J E
program OZ s doplnením bodov programu
-členské Mikroregión Kysuce
-vyjadrenie Štefana Cudráka k ceste u obchodu
-informácia o súdnom konaní Jozek František
-vodovod SEVAK

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 34/2012 zo dňa 2.3.2012 k vyjadreniu predsedu Urbariátu Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A  V E D O M I E
informáciu pracovníka – predsedu Urbáru Pavla Cvinčeka, ktorý podal pripomienku k daniam z nehnuteľnosti za lesné pozemky, ktoré v zmysle schváleného VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2012 vychádzajú pomerne vysoko – sadzba – 1%

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 35/2012 zo dňa 2.3.2012 k žiadosti ZŠ s MŠ 464 k zriadeniu ŠSZČ pri ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A V E D O M I E
žiadosť o zriadenie ŠSZČ pri ZŠ s MŠ Olešná 464

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 36/2012 zo dňa 2.3.2012 k žiadosti ZŠ s MŠ Olešná 464
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A V E D O M I E
žiadosť č. 133/12 k poplatkom za ŠKD, ZŠ s MŠ Olešná 464 a bude prerokovaná po schválení rozpočtu obce a rozpočtu ZŠ s MŠ Olešná 464

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 37/2012 zo dňa 2.3.2012 k informácii od občana p. Štefana Cudráka k obchodu u Bytčankov na Olešnej
Obecné zastupiteľstvo:
a) B E R I E N A V E D O M I E
informácie p. Štefana Cudráka ohľadom cesty Obchod u Bytčankov
b) P O V E R U J E
ohľadom cesty starostu obce v spolupráci s právnikom obce vypracovať písomné stanovisko k dodržaniu podmienok zmluvy č. vkladu 2285/2004 Obchod u Bytčankov
Termín : do nasledujúceho zasadnutia OZ
c) P O V E R U J E
starostu obce preveriť na Katastrálnom úrade v Čadci skutočnosti, ktoré viedli k zrušeniu pôvodnej cesty vedľa obchodu u Bytčánkov. Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 38/2012 zo dňa 2.3.2012 k vypracovaniu návrhu kúpnej zmluvu k verejnej kanalizácii
Obecné zastupiteľstvo:
P O V E R U J E
starostu obce, aby vyžiadal od právnika obce vypracovanie návrhu kúpnej zmluvy k verejnej kanalizácii obce Olešná – SEVAK, a.s., v súlade so zákonom o majetku obcí č. 138/1991 Zb. z. v znení neskorších predpisov

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 39/2012 zo dňa 2.3.2012 ku kontrole uznesení z predchádzajúcich rokovaní obecných zastupiteľstiev
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A  V E D O M I E
kontrolu uznesení zo dňa 20.1.2012 a 9.2.2012 a poveruje starostu obce vypracovať písomnú správu o plnení uznesení, ktorá bude vždy prílohou materiálov k zasadnutiu OZ

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 40/2012 zo dňa 2.3.2012 k správe z rokovania obecnej rady, finančnej komisie a sociálnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
a) B E R I E N A  V E D O M I E
správu z rokovania OR
b) B E R I E N A  V E D O M I E
správu z finančnej komisie
c) B E R I E N A  V E D O M I E
správu zo sociálnej komisie

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 41/2012 zo dňa 2.3.2012 k správe podanej hlavným kontrolórom obce k výsledku finančnej kontroly
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A   V E D O M I E
správu podanú od hlavného kontrolóra obce k výsledku finančnej kontroly v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. § 18f, ods. 1 písm. e

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 42/2012 zo dňa 2.3.2012 k oprave textu v uznesení č. 258/2011
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
opravu textu v uznesení č. 258/2011 v plnom znení: „VZN č. 1/2010 o plnení povinnej školskej dochádzky v ZŠ pre šk. r. 2010/2011 a výške mesačných príspevkov doplnených o pripomienky v OR a oznámenia ŠJ zo dňa 6.12.2011 s platnosťou od 1.1.2012" sa nahrádza textom:
OZ S CH V A Ľ U J E
VZN č. 1/2012 o plnení povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ pre šk. rok 2011/2012

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 43/2012 zo dňa 2.3.2012 k žiadosti č. j. 128/2012 zo dňa 6.2.2012 doručenej na OcÚ Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
P R E J E D N A L O žiadosť č. 128/2012 zo dňa 6.2.2012 o odkúpení pozemku CKN 5127/2 – Ján Truchlík
a T R V Á na uznesení č. 246/2011 zo dňa 9.12.2011, ktorým bol predaj zamietnutý

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 44/2012 zo dňa 2.3.2012 k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na činnosť poradensko-tréningového centra Náruč
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
na základe žiadosti o dotáciu na činnosť poradensko-tréningového centra Náruč , č. 117/12 zo dňa 2.2.2012 finančný príspevok v sume 50,-€

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 45/2012 zo dňa 2.3.2012 k odvolaniu proti rozsudku 11 Cb/42/2010-150
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A  V E D O M I E
odvolanie proti rozsudku 11 Cb/42/2010-150 zo dňa 11.8.2011

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 46/2012 zo dňa 2.3.2012 k listu č. j. 939/11 zo dňa 9.2.2012 od starostu obce Podvysoká
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A  V E D O M I E
list č. 939/11 zo dňa 9.2.2012 od starostu obce Podvysoká o vrátení faktúry za spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia v časti obce Podvysoká u ihriska

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 47/2012 zo dňa 2.3.2012 k technickému návrhu Olešná Potôčky – zahustenie DTS pre IBV Potôčky
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A  V E D O M I E
technický návrh Olešná Potôčky – zahustenie DTS pre IBV Potôčky

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 48/2012 zo dňa 2.3.2012 k dôvodovej správe k plneniu rozpočtu za rok 2011 – Združenie TKO Semeteš, n.o.,
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A  V E D O M I E
dôvodovú správu k plneniu rozpočtu za rok 2011 – Združenie TKO Semeteš, n.o.

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 49/2012 zo dňa 2.3.2012 k členskému príspevku na rok 2012 pre Združenie Mikroregión Horné Kysuce
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
členský príspevok na rok 2012 do združenia Mikroregión Horné Kysuce v sume 132,58 €

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 50/2012 zo dňa 2.3.2012 k ukončeniu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
ukončenie zasadnutia OZ v čase 01.08 hod.

Stanislav Novotný
starosta obce