pdf Súpis uznesení OZ 09.02.2012.pdf - 39.34 Kb

Súpis uznesení Obecného zastupiteľstva zo dňa 9.2.2012
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 25/2012 zo dňa 9.2.2012 k zahájeniu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A V E D O M I E
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 9.2.2012 o 16.00 hod.
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 26/2012 zo dňa 9.2.2012 k  návrhovej komisii,  menovaniu zapisovateľk y a k overovateľom zápisnice
Obecné zastupiteľstvo:
a) S CH V A Ľ U J E
návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Mgr. Janka Papíková
člen: František Jaroš
člen: Peter Čík
b) B E R I E N A  V E D O M I E
menovanie zapisovateľky : Eva Torčíková
c) B E R I E N A V E D O M I E
menovanie overovateľov zápisnice p. Štefan Fuják, Emília Červencová
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 27/2012 zo dňa 9.2.2012 k programu rokovania obecného zastupiteľstva v upravenom znení
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
program rokovania v upravenom znení, t. z. bez bodu č. 3 – Ekofond zateplenie MŠ
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 28/2012 zo dňa 9.2.2012 k návrhu kúpnej zmluvy so SEVAK a.s.,
Obecné zastupiteľstvo:
N E S CH V A Ľ U J E
kúpnu zmluvu predloženú na rokovanie OZ dňa 9.2.2012
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 29/2012 zo dňa 9.2.2012 k nájomnej zmluve so  Sevak, a.s, Žilina
Obecné zastupiteľstvo:
P O V E R U J E
starostu obce a členov obecnej rady v súčinnosti so Sevak vypracovať nájomnú zmluvu na prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Olešná s tým, že zmluvu posúdi právnik
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 30/2012 zo dňa 9.2.2012 k ukončeniu obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E

 

ukončenie OZ o 19.30 hod.

Stanislav Novotný
starosta obce