pdf Súpis uznesení OZ 20.01.2012.pdf -  55.28 Kb

Obecné zastupiteľstvo v  O l e š n e j
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 1/2012 zo dňa 20.1.2012 k zahájeniu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A  V E D O M I E
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.1.2012 o 16.15 hod.
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 2/2012 zo dňa 20.1.2012 k návrhovej komisii, k menovaniu zapisovateľky a k overovateľom zápisnice
Obecné zastupiteľstvo:
a) S CH V A Ľ U J E
návrhovú komisiu v zložení: predseda: Mgr. Janka Papíková
člen: Emília Červencová
člen: Štefan Fuják
b) B E R I E N A  V E D O M I E
menovanie zapisovateľky: Eva Torčíková
c) B E R I E N A  V E D O M I E
menovanie overovateľov zápisnice: p. František Jaroš, p. Čík Peter
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 3/2012 zo dňa 20.1.2012 k programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Olešnej
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
program zasadnutia OZ v predloženom znení s doplnením v bodoch:
žiadosť Regiónu Beskydy
rozsudok Licencia hracích automatov
SEVAK
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 4/2012 zo dňa 20.1.2012 k vypracovaniu Kúpnej zmluvy so Sevak a.s.,
Obecné zastupiteľstvo:
P O V E R U J E
starostu obce vypracovaním Kúpnej zmluvy so Sevak a.s., so zapracovaním pripomienok a obmedzení v zmysle uznesení z r. 2010 a 2011 a požiadaviek občanov v súlade so zápisnicou OZ zo dňa 20.1.2012
U Z N E S E N I E č. 5/2012
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 5/2012 zo dňa 20.1.2012 k SEVAK a.s.,
Obecné zastupiteľstvo:
P O V E R U J E
starostu obce v súčinnosti so SEVAK a.s., vypracovať nové zmluvy pre občanov obce Olešná o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou s platnosťou od nadobudnutia právoplatnosti Kúpno-predajnej zmluvy so Sevak a.s.,
U Z N E S E NI E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 6/2012 zo dňa 20.1.2012 k SEVAK a.s,
Obecné zastupiteľstvo:
P O V E R U J E
starostu obce dohodnúť so SEVAK a.s., bezplatnú obhliadku individuálnych napojení jednotlivých občanov
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 7/2012 zo dňa 20.1.2012 k žiadosti p. Bernáta Jozefa o odpredaj pozemku
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
odpredaj parcely č. 3907/4 vo výmere 130 m2 zameranej GP č. 222/2011 v časti obce Olešná – Potôčky p. Bernátovi Jozefovi, nar. ...................., r. č.: .................... bytom Olešná 657 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v cene 3,50€/m2.
Nadobúdateľ nie je osoba uvedená v § 9a ods. 6,7 zákona č. 258/2009 Z.z. Predaj pozemku nie je v rozpore s § 9a ods. 1 písm. c zákona 258/2009.
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 8/2012 zo dňa 20.1.2012 k doručenému listu fir. STAS s.r.o.,
Obecné zastupiteľstvo:
prejednalo text listu firmy STAS s.r.o., zo dňa 6.12.2011 pod č. 895/11 a
N E S Ú H L A S Í
s úhradou faktúry č. 3811 v sume 14.298,27 € v súlade s uznesením OZ č. 101/2010
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 9/2012 zo dňa 20.1.2012 ku kontrole uznesení z predchádzajúcich rokovaní OZ
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A  V E D O M I E
kontrolu uznesení zo dňa 9.12. a 28.12.2011, okrem uznesenia č. 251/2011, ktoré bude predmetom jednania ďalšieho zasadnutia OZ
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 10/2012 zo dňa 20.1.2012 k správe finančnej komisie zo dňa 16.1.2012
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A  V E D O M I E
správu FK zo dňa 16.1.2012 a písomného návrhu poslanca Laca Bocka
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 11/2012 zo dňa 20.1.2012 k doplneniu ďalšieho člena stavebnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
doplnenie Ing. Martina Slováka za člena stavebnej komisie
U Z N E S E NI E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 12/2012 zo dňa 20.1.2012 k správe z rokovania obecnej rady zo dňa 17.1.2012
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A  V E D O M I E
správu z rokovania OR zo dňa 17.1.2012
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 13/2012 zo dňa 20.1.2012 k stanovisku hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu obce Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A  V E D O M I E
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu obce Olešná na rok 2012 a viacročného rozpočtu na roky 2013 a 2014 zo dňa 9.1.2012
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 14/2012 zo dňa 20.1.2012 k zámeru prevodu majetku obce podľa zákona č. 138/1991 v znení neskorších predpisov
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
zámer prevodu majetku obce podľa zákona č. 138/1991 v znení neskorších predpisov parcely č. CKN 4422/6 o výmere 142 m2 žiadateľovi Jozefovi Truchlému a Helene Truchlej, Olešná č. ........ z dôvodu hodného osobitného zreteľa : uvedený pozemok je v súčasnosti pre obec Olešná nepotrebný, obec ho nevyužíva a nemá zámer ho v budúcnosti využívať
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 15/2012 zo dňa 20.1.2012 k žiadosti p. Milana Skybíka
Obecné zastupiteľstvo:
prejednalo žiadosť p. Milana Skybíka zo dňa 28.12.2011 pod č. 952/11 a  N E S Ú H L A S Í
s odpredajom danej parcely, nakoľko danú parcelu mieni ponechať v majetku obce

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 16/2012 zo dňa 20.1.2012 žiadosti TJ Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
na základe žiadosti TJ Olešná zo dňa 17.1.2012 pod č. 61/12 sumu 638,40 € na pokrytie výdavkov TJ spojených so zimnou prípravou
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 17/2012 zo dňa 20.1.2012 k žiadosti TJ Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A  V E D O M I E
žiadosť TJ Olešná zo dňa 17.1.2012 pod č. 60/12 o výške finančnej dotácie k rozpočtu TJ na rok 2012
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 18/2012 zo dňa 20.1.2012 k oznámeniu o ukončení činnosti Zemaníka Ľuboša v DHZ Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A  V E D O M I E
oznámenie o ukončení činnosti Zemaníka Ľuboša v DHZ Olešná, správu o činnosti a návrh rozpočtu na rok 2012, s ktorým sa bude zaoberať pri schvaľovaní rozpočtu obce
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 19/2012 zo dňa 20.1.2012 k žiadosti ZO Slovenského zväzu včelárov v Čadci
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
na základe žiadosti zo dňa 5.1.2012 pod č. 18/12 ZO Slovenského zväzu včelárov v Čadci finančný príspevok na rok 2012 sumu 200 € na rozvoj a propagáciu spolku

U Z N E S E N I A
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 20/2012 zo dňa 20.1.2012 k žiadosti p. Evy Plechovej zo dňa 11.1.2012
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A  V E D O M I E
žiadosť p. Evy Plechovej zo dňa 11.1.2012 pod č. 38/12 a žiadosť postupuje na riešenie riaditeľstvu ZŠ s MŠ Olešná č. 464
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 21/2012 zo dňa 20.1.2012 k žiadosti RZ pri ZŠ s MŠ Olešná č. 464 zo dňa 5.12.2011
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
žiadosť RZ pri ZŠ s MŠ Olešná č. 464 zo dňa 5.12.2011 o bezplatné poskytnutie priestorov KD na prípravu rodičovského plesu. Elektrinu a plyn spotrebovanú počas príprav a trvania celej akcie uhradiť do 29.2.2012. Zodpovedný: predseda RZ
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 22/2012 zo dňa 20.1.2012 k opravnému uzneseniu Okresného súdu Čadca
Obecné zastupiteľstvo:
B E R I E N A  V E D O M I E
opravné uznesenie Okresného súdu Čadca evidov. pod č. 57/12 a P O V E R U J E starostu obce v súčinnosti s právnikom obce Olešná s odvolaním sa ku Krajskému súdu v Žiline proti danému rozsudku
U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 23/2012 zo dňa 20.1.2012 k finančnému príspevku pre Združenie Región Beskydy
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
príspevok pre Združenie Región Beskydy na rok 2012 v sume 97 €

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 24/2012 zo dňa 20.1.2012 k ukončeniu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
ukončenie zasadnutia OZ o 23.14 hod.

Stanislav Novotný
starosta obce