pdf Súpis uznesení OZ 28.12.2011.pdf 124.03 Kb

 

Súpis uznesení Obecného zastupiteľstva zo dňa: 28.12.2011
Obecné zastupiteľstvo v O l e š n e j


U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 262/2011 zo dňa 28.12.2011 k zahájeniu rokovania obecného zastupiteľstva


Obecné zastupiteľstvo:

B E R I E N A V E D O M I E
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.12.2011 o 9.10 hod.


U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 263/2011 zo dňa 28.12.2011 k návrhovej komisii, k menovaniu zapisovateľky a k overovateľom zápisnice


Obecné zastupiteľstvo:
a) S CH V A Ľ U J E
návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ing. Martin Slovák
člen: Mgr. Janka Papíková
člen. Emília Červencová


b) B E R I E N A V E D O M I E
menovanie zapisovateľky – Eva Torčíková


c) B E R I E N A V E D O M I E
menovanie overovateľov zápisnice p. František Jaroš, Ladislav Bocko


U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 264/2011 zo dňa 28.12.2011 k programu mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva


Obecné zastupiteľstvo:

S CH V A Ľ U J E
program mimoriadneho rokovania OZ doplnený o bod: - voľba člena TKO Semeteš
rozpočtové opatrenie č. 6 –ZŠ s MŠ 464


U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 265/2011 zo dňa 28.12.2011 k rozpočtovému opatreniu č. 4 na úpravu rozpočtu obce


Obecné zastupiteľstvo:

S CH V A Ľ U J E
rozpočtové opatrenie č. 4 na úpravu rozpočtu obce s úpravou sumy dostavba DS na 2.000 € v r. 2011


U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 266/2011 zo dňa 28.12.2011 k rozpočtovému opatreniu č. 6 ZŠ s MŠ 464


Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
rozpočtové opatrenie č. 6 predložené riaditeľkou ZŠ s MŠ 464 Olešná


U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 267/2011 zo dňa 28.12.2011 k členom Správnej a Dozornej rady TKO - Semeteš
Obecné zastupiteľstvo:
na základe listu zo dňa 20.12.2011 Združenia TKO Semeteš


D E L E G U J E do Správnej a Dozornej rady TKO n.o. p. starostu obce S. Novotného a Mgr. Janku Papíkovú na nasledujúce volebné obdobie


U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 268/2011 zo dňa 28.12.2011 k ukončeniu rokovania obecného zastupiteľstva


Obecné zastupiteľstvo:
S CH V A Ľ U J E
ukončenie zasadnutia o 11.00 hod
Stanislav Novotný
starosta obce