pdf Súpis uznesení zo dňa 18.11.2011

U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 218/2011 zo dňa 18.11.2011 k zahájeniu rokovania Obecného zastupiteľstva v Olešnej
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e n a v e d o m i e
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.11.2011 o 8.15 hod.
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 219/2011 zo dňa 18.11.2011 k návrhovej komisii, zapisovateľke a k overovateľom zápisnice
Obecné zastupiteľstvo:
a)s ch v a ľ u j e
návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ing. Martin Slovák
člen: Mgr. Janka Papíková
člen: PhDr. Katarína Plešivčáková
b) b e r i e n a v e d o m i e
menovanie zapisovateľky: Eva Torčíková
c) b e r i e n a v e d o m i e
menovanie overovateľov zápisnice: p. Ladislav Bocko, p. Peter Čík
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 220/2011 zo dňa 18.11.2011 k programu rokovania OZ s doplneniami
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
predložený program s doplnením v bode rôzne o: informácie Sevak, web - administrátor, výrub nebezpečných stromov, zimná údržba
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 221/2011 zo dňa 18.11.2011 k správe z obecnej rady, finančnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e n a v e d o m i e
správu obecnej rady, finančnej komisie s komentárom starostu obce k jednotlivým požiadavkám FK
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 222/2011 zo dňa 18.11.2011 k žiadosti Kovadlina
Obecné zastupiteľstvo:
p o ž a d u j e
vypracovanie dodatku k zmluve s firmou Kovadlina z dôvodu nákladov spojených s realizáciou prípojky NN siete. Termín realizácie prípojky do 31.12.2011
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 223/2011 zo dňa 18.11.2011 k informáciám od F. Pončku
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e n a v e d o m i e
informácie od p. F. Pončku ohľadom modernizácie a údržby verejného osvetlenia
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 224/2011 zo dňa 18.11.2011 k rozpočtovému opatreniu č. 4 podľa predloženého návrhu riaditeľky ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie č. 4 podľa predloženého návrhu p. riaditeľky ZŠ s MŠ
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 225/2011 zo dňa 18.11.2011 k rozpočtovému opatreniu č. 3 podľa predloženého návrhu p. riaditeľky ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie č. 3 podľa predloženého návrhu p. riaditeľky ZŠ s MŠ s výnimkou úpravy rozpočtovej kapitoly 614 – Odmeny
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 226/2011 zo dňa 18.11.2011 ku kontrole uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e n a v e d o m i e
kontrolu uznesení zo dňa 21.10.2011
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 227/2011 zo dňa 18.11.2011 k rozpočtovému opatreniu obce č. 3
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie č. 3 na úpravu rozpočtu obce predložené 11.11.2011 s výnimkou úpravy rozpočtovej kapitoly 614 – Odmeny
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 228/2011 zo dňa 18.11.2011 k zakúpeniu kopírovacieho zariadenia pre OÚ
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
kúpu kopírovacieho zariadenia pre obecný úrad do 1.000 €
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 229/2011 zo dňa 18.11.2011 k informáciám o tvorbe VZN-iek na rok 2012
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e n a v e d o m i e
informácie k tvorbe VZN na rok 2012
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 230/2011 zo dňa 18.11.2011 k záznamu z preberacieho konania Domu smútku
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e n a v e d o m i e
záznam z preberacieho konania Domu smútku zo dňa 28.10.2011
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 231/2011 zo dňa 18.11.2011 k listu riaditeľa Kysuckého múzea
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e n a v e d o m i e
list p. riaditeľa Kysuckého múzea a
n e s ú h l a s í
so zapožičaním predmetného zvona múzeu Kysuckej dediny vo Vychylovke
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 232/2011 zo dňa 18.11.2011 k ukončeniu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e