Súpis uznesení zo dňa 12.08.2011

U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 170/2011 zo dňa 12.8.2011 k zahájeniu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e     n  a    v e d o m i e
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.8.2011 o 16.40 hod
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej  číslo 171/2011 zo dňa 12.8.2011 k návrhovej komisii, zapisovateľke a  k  overovateľom  zápisnice
Obecné zastupiteľstvo:
a/ s ch v a ľ u j e
návrhovú komisiu v zložení:   predseda:     PhDr. Katarína Plešivčáková
                     člen:         Mgr. Janka  Papíková
                     člen:              Emília Červencová
b/ b e r i e  n a  v e d o m i e
menovanie zapisovateľky:  Eva Torčíková
c/ b e r i e  n  a  v e d o m i e
menovanie overovateľov zápisnice:  p. František Jaroš, Štefan Fuják
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 172/2011 zo dňa 12. 8.2011 k programu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
program rokovania
doplnenie programu OZ v bode rôzne


U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 173/2011 zo dňa 12.8.2011 k uzneseniu č. 79/2011 zo dňa 18.3.2011
Obecné zastupiteľstvo:
r u š í
uznesenie č. 79/2011 z 18.3.2011
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 174/2011 zo dňa 12.8.2011 k žiadosti p. František Ponek, bytom Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
k žiadosti p. Poneka   s ch v a ľ u j e  vyhovieť  žiadosti – dodanie betónových kociek
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 175/2011 zo dňa 12.8.2011 k listu obce Makov zo zasadnutia správnej rady Združenia TKO – Semeteš
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e   n a  v e d o m i e
obsah listu obce Makov zo zasadnutia správnej  rady Združenia TKO – Semeteš
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 176/2011 zo dňa 12.8.2011 k zrušeniu uznesenia č. 154/2011
Obecné  zastupiteľstvo:
r u š í
uznesenie 154/2011 v plnom rozsahu
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 177/2011 zo dňa 12.8.2011 k preplateniu cestovných náhrad
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
preplatenie cestovných náhrad p. Štefanovi  Fujákovi  v  sume 56,50 €.


U z n e s e n i e  
Obecného zastupiteľstva  v Olešnej  číslo 178/2011 zo dňa 12.8.2011 ku kontrole uznesení  z predchádzajúceho  rokovania OZ
Obecné zastupiteľstvo:
b  e r i e   n a   v e d o m i e  
kontrolu uznesení  z rokovania obecného zastupiteľstva  zo dňa 8.7.2011
Obecné zastupiteľstva     v   O l e š n e j
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 179/2011 zo dňa 12.8.2011 k objednávke na nákup betónovej nádrže voda
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
objednávku na nákup betónovej nádrže a náklady spojené s jej usadením
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo  180/2011 zo dňa  12.8.2011 k uzneseniu č. 166/2011
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
doplnenie uznesenia č. 166/2011 zo dňa 8.7.2011 o vyhlásení  verejného obstarávania na cestu IBV – Rovňany a predloženie ponúk na OZ
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 181/2011 zo dňa 12.8.2011 k správe zo stavebnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e    n  a   v e d o m i e  
správu zo stavebnej komisie
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 182/2011 zo dňa 12.8.2011 k správe zo sociálnej komisie zo dňa 19.7.2011 a 10.8.2011
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e   n a  v e d o m i e
správu zo sociálnej komisie zo dňa 19.7.2011 a 10.8.2011
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 183/2011 zo dňa 12.8.2011 k správe z finančnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e  n a  v e d o m i e
správu z finančnej komisie
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 184/2011 zo dňa 12.8.2011 k rozpočtom  ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
ž i a d a
p. riaditeľku ZŠ s MŠ o vypracovanie písomnej analýzy čerpania, resp. prečerpávania za 1. polrok 2011 jednotlivých položiek rozpočtu ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD. Taktiež doložiť efektívne využívanie finančných prostriedkov na jednotlivých položkách príslušných rozpočtov s termínom doručenia do 2.9.2011.
U z n e s e n i e  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 185/2011 zo dňa 12.8.2011 k faktúre č. 0252011 od firmy SAKSONSTAV s.r.o.,
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ  u j e
úhradu fa. č. 0252011 od firmy SAKSONSTAV, s.r.o., v sume 276 € na opravu vodovodu Potôčky
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 186/2011 zo dňa 12.8.2011 k úhrade pohárov pre veteránov
Obecné  zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
úhradu nákladov na poháre pre súťaž veteránov v sume 58,50 €
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 187/2011 zo dňa 12.8.2011 k nájomnej zmluve  s firmou P.B. San s.r.o.,
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
nájomnú zmluvu firme P. B. San. s.r.o. , na nájom nebytových priestorov – bývalý obchod v dome č. 196 v predkladanom rozsahu
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 188/2011 zo dňa 12.8.2011 k VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce a majetkom štátu pre rok 2011
Obecné zastupiteľstvo:
p r e s ú v a     
schvaľovanie VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce a majetkom štátu na r. 2011 na najbližšie zastupiteľstvo
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 189/2011 zo dňa 12.8.2011 k žiadosti p. Ferenčáka Rudolfa
Obecné  zastupiteľstvo:
n e s ú h l a s í
s predajom drevenej hoblice p. Ferenčákovi Rudolfovi
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 190/2011 zo dňa 12.8.2011 vo veci  žiadosti TIMEA s.r.o., Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
ž i a d a  
p. starostu jednať vo veci vybavenia žiadosti  č.j. 560/2011 TIMEA s.r.o., Olešná a zistené skutočnosti a riešenia predložiť na najbližšie zasadnutie OZ
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 191/2011 zo dňa 12.8.2011 k ukončeniu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e

ukončenie rokovania OZ  o 00.30 hod

 

{backbutton}