Súpis uznesení zo dňa 08.07.2011

U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo  142/2011 zo dňa 8.7.2011 k zahájeniu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné  zastupiteľstvo:
b e r i e    n  a    v e d o m i e
zahájenie  rokovania obecného zastupiteľstva dňa 8.7.2011 o 16.25 hod
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 143/2011 zo dňa 8.7.2011 k návrhovej komisii, menovaniu zapisovateľky a k overovateľom zápisnice
Obecné zastupiteľstvo:
a) s ch v a ľ u j e
návrhovú komisiu v zložení:      Predseda:          Mgr. Janka Papíková
                    Člen:          Emília Červencová
                    Člen:                  Ing. Martin Slovák
b) b e r i e    n  a    v e d o m i e : 
menovanie zapisovateľky:      Eva Torčíková
c) b e r i e   n a  v e d o m i e :
menovanie overovateľov zápisnice:  p. František Jaroš, Štefan Fuják
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 144/2011 zo dňa 8.7.2011 k programu rokovania Obecného zastupiteľstva s doplneniami
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e 
program predložený starostom obce s doplnením v bode rôzne:
regulácia Šulkov Potok
TJ Olešná požiadavka na správcu + stĺpy
web. správca Cudrák ml.
žiadosť zo ŠJ
Fuják – preplatenie cestovného
sťažnosť občanov Predná Olešná
Cudrák –preplatenie cestového
a s vypustením bodu č. 6 a č. 8
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 145/2011 zo dňa 8.7.2011 ku kontrole uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva
Obecné  zastupiteľstvo:
b e r i e   n  a  v e d o m i e
kontrolu uznesení zo dňa 10.6.2011, v plnení ostáva uznesenie č. 138/2011, č. 139/2011
U z n e s e n i e 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 146/2011  zo dňa 8.7.2011  k správe stavebnej komisie
Obecné  zastupiteľstvo:
b e r i e   n  a   v e d o m i e
správu stavebnej komisie
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 147/2011 zo dňa 8.7.2011 k predaji podielového spoluvlastníctva  parciel
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
predaj podielového spoluvlastníctva parciel  v podiele 38/218 z parcely KNC 339 záhrada o výmere 38 m2, v podiele 31/330 z parcely KNC 340/1 zast. plochy o výmere 31 m2, v podiele 1/12 parcely  KNC 340/2 zast. plochy o výmere 8,7 m2 v k. ú. obce Olešná zamerané GP č. 61/2010 a predáva žiadateľkám – súrodencom:
Mária Pončková rod.        nar.          ,  r. č.          bytom Podvysoká     , Božena Chabrečková rod.  nar.         , r. č.      bytom Olešná     a Helena Bukovanová rod.         , nar.         , r. č.  bytom Čadca     . Cena za 1 m2 je 3,30 €.
Nadobúdatelia nie sú osoby uvedené v §  9a,ods. 6,7 zákona č. 258/09 Z.z.
Predaj pozemku nie  je v rozpore s §  9a, ods. 1 písm. c zák. č. 258/09. Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí nadobúdateľ.
U z n e s e n i e 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 148/2011 zo dňa 8.7.2011 k správe stavebnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e  n a v e d o m i e
správu stavebnej komisie
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 149/2011 zo dňa 8.7.2011 k správe z finančnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e     n  a   v e d o m i e
správu FK vrátane dodatkov a požiadaviek komisie uvedených v zápisnici z OZ
U z n e s e n i e 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 150/2011 zo dňa 8.7.2011  k žiadosti p. Kramarčíka Miroslava, Olešná 
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e 
predaj podielového spoluvlastníctva parcely č. KN-E 2566, TTP v podieloch uvedených v LV v cene 3,30 €/m2 žiadateľovi  Kramarčík Miroslav, nar.      r.č.       Olešná    . Nadobúdateľ nie je osoba uvedená v § 9a, ods. 6,7 zákona č. 258/09 Z.z.
Predaj pozemku nie je v rozpore s §  9a, ods. 1 písm.  c zák. č. 258/09 Z.z.  Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí nadobúdateľ.
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 151/2011 zo dňa 8.7.2011  k žiadostiam TJ – Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
a)  n e s ch v a ľ u j e
odovzdanie kosačky do užívania TJ Olešná
b) na základe schváleného rozpočtu pre rok 2011  n e s ch v a ľ u j e hospodára pre TJ Olešná
 U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 152/2011 zo dňa 8.7.2011 k vyplateniu odmien OZ za obdobie 1-6/2011
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e    n  a   v e d o m i e 
vyplatenie odmien OZ za obdobie 1-6/2011.
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 153/2011 zo dňa 8.7.2011 k nákupu a zabezpečeniu pohárov pre futbalový turnaj Olešná
Obecné  zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
nákup a zabezpečenie pohárov pre futbalový turnaj Olešná starostovi obce v sume 150 €
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 154/2011 zo dňa 8.7.2011 k preplateniu cestovných náhrad
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
preplatenie cestovných náhrad p. Fujákovi Štefanovi v sume 57,72 €.
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 155/2011 zo dňa 8.7.2011 k finančnému príspevku na plavecký výcvik pre ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
finančný príspevok na plavecký výcvik pre žiakov 4. ročníka uskutočneného v dňoch 20.6. – 24.6.2011 v sume 80 €

U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 156/2011 zo dňa 8.7.2011 termínom zasadnutí obecných zastupiteľstiev
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ  u j e
termín  zasadnutí OZ- druhý piatok v danom mesiaci
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 157/2011 zo dňa 8.7.2011 k povereniu poslanca vedením rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
p o v e  r u j e 
poslanca Martina Slováka vedením a pokračovaním rokovania OZ v bodoch uvedených v zápisnici
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 158/2011 zo dňa 8.7.2011 k zmene člena návrhovej komisie OZ
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
zmenu člena návrhovej komisie za Martina Slováka p. Petra Číka
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 159/2011 zo dňa 8.7.2011 k správe  o pracovnej činnosti web masters Pavla Cudráka
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e  n a v e d o m i e
správu  o pracovnej činnosti web masters  Pavla Cudráka za obdobie 1-6/2011
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 160/2011 zo dňa 8.7.2011 k žiadosti občanov časti Šulkov Potok  - regulácia potoka

Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e   n  a    v e  d o m i e 
žiadosť občanov časti Šulkov Potok k dokončeniu regulácie potoka a poveruje stav. komisiu  na riešenie daného stavu
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 161/2011 zo dňa 8.7.2011 k VZN o zásadách hospodárenia s majetkom  obce a majetkom štátu, ktorý bol obci zverený pre rok 2011
Obecné   zastupiteľstvo:
b e r i e    n   a    v e d o m i e 
presunutie  prejednania VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý bol obci zverený pre rok 2011 na  najbližšie zasadnutie OZ. Pracovný návrh VZN pripraví FK v spolupráci s kontrolórom obce
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 162/2011 zo dňa 8.7.2011 k listu  od p. RSDr.  Kubiša Antona
Obecné   zastupiteľstvo:
b e r i e     n  a    v e d o m i e
list p. Kubiša  Antona
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 163/2011 zo dňa 8.7.2011 k listu p. RSDr. Kubiša Antona
Obecné  zastupiteľstvo:
b e r i e    n  a   v e d o m i e
vzdanie sa p. Kubiša Antona  členstva FK a podpisového vzoru pre styk s bankami
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 164/2011 zo dňa 8.7.2011 k novému podpisovému vzoru poslanca pre styk s bankami
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
na podpisový vzor pre styk s bankami p. Červencovú Emíliu
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 165/2011 zo dňa 8.7.2011 k ukončeniu platnosti mandátnej zmluvy  s Ing. Kubinec Vladimír
Obecné  zastupiteľstvo:
b e r i e    n  a    v e d o m i e 
dohodu o ukončení platnosti mandátnej zmluvy pre p. Ing. Vladimíra Kubinca na zabezpečenie odborného výkonu preneseného výkonu štátnej správy na obec ku dňu 30.6.2011.
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 166/2011 zo dňa 8.7.2011 k rozpočtovému opatreniu č. 2
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e 
rozpočtové opatrenie č. 2 v danom znení. Na cestu IBV Rovňany OZ   v y č l e ň u j e   sumu 30.000 €, na cestu IBV Kolónia kostol Potôčky sumu 7.000 € z kapitoly 635 – správa a údržba ciest
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 167/2011 zo dňa 8.7.2011 k sťažnosti občanov časti Predná Olešná
Obecné  zastupiteľstvo:
b e r i e  n a v e d o m i e
sťažnosť občanov časti Predná Olešná na jednanie p. Čaneckej Aleny s odporúčaním riešiť danú sťažnosť starostovi obce v spolupráci s Ing. Kubincom Vladimírom
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 168/2011 zo dňa 8.7.2011 k žiadosti doručenej sociálnou komisiou
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e   n  a   v e  d o m i e
žiadosť o prehodnotenie odmien sociálnej komisie
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 169/2011 zo dňa 8.7.2011 k ukončeniu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e

ukončenie zasadnutia OZ o 22.50 hod.

{backbutton}