Súpis uznesení zo dňa 21.10.2011

U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 204/2011 zo dňa 21.10.2011 k zahájeniu rokovania
obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e  n a  v e d o m i e
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.10.2011 o 16.05 hod
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 205/2011 zo dňa 21.10.2011 k návrhovej komisii, menovaniu
zapisovateľky a k overovateľom zápisnice
Obecné zastupiteľstvo:
a) s ch v a ľ u j e
návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ladislav Bocko
člen: František Jaroš
člen: Štefan Fuják
b) b e r i e na v e d o m i e
menovanie zapisovateľky: Eva Torčíková
c) b e r i e n a v e d o m i e
menovanie overovateľov zápisnice: Mgr. Janka Papíková, Emília Červencová
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 206/2011 zo
dňa 21.10.2011 k programu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
program
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 207/2011 zo dňa 21.10.2011 k ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
a) b e r i e na v e d o m i e
oznámenie č. 712/11 zo dňa 12.10.2011 p. riaditeľky ZŠ s MŠ Olešná 464
b) p o v e r u j e
FK k prehodnoteniu rozpočtu ŠJ pre zabezpečenie mzdy pre pomocnú silu do ŠJ do 31.12.2011.
Termín prehodnotenia do 24.10.2011
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 208/2011 zo dňa 21.10.2011 k plánu kontinuálneho
vzdelávania na šk. rok 2011/2012
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
plán kontinuálneho vzdelávania na šk. rok 2011/2012
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 209/2011 zo dňa 21.10.2011 k správe obecnej rady
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e n a v e d o m i e
správu OR
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 210/2011 zo dňa 21.10.2011 k správe stavebnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e n a v e d o m i e
správu stavebnej komisie
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 211/2011 zo dňa 21.10.2011 k správe sociálnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e n a v e d o m i e
správu sociálnej komisie
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 212/2011 zo dňa 21.10.2011 k správe z finančnej komisie
a vyjadrenia starostu k jednotlivým bodom
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e n a v e d o m i e
správu z finančnej komisie a vyjadrenia starostu k jednotlivým bodom
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 213/2011 zo dňa 21.10.2011 ku kontrole uznesení zo dňa
16.9.2011
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e n a v e d o m i e
kontrolu uznesení zo dňa 16.9.2011
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 214/2011 zo dňa 21.10.2011 k žiadosti zamestnancov obce
o stravné lístky
Obecné zastupiteľstvo:
n e s ch v a ľ u j e
žiadosť zamestnancov obce o stravné lístky
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 215/2011 zo dňa 21.10.2011 k úhrade faktúry firme PZ
Betontrans, s.r.o.
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
preplatenie faktúry č. 2011/24 firmy Betontrans, s.r.o., v sume 2.246,40 €.
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 216/2011 zo dňa 21.10.2011 k zloženiu priestupkovej
komisie na obci
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
priestupkovú komisiu v zložení: Predseda: Mgr. Janka Papíková
Emília Červencová
Štefan Fuják
U z n e s e n i e
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 217/2011 zo dňa 21.10.2011 k ukončeniu rokovania
obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e

ukončenie OZ o 22.30 hod.