Súpis uznesení zo dňa: 10.12.2008 Obecné zastupiteľstvo v Olešnej

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 205/2008 zo dňa 10.12.2008 k schváleniu VZN, ktorým sa upravujú podmienky držania psov v obci Olešná na rok 2009
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
VZN, ktorým sa upravujú podmienky držania psov v obci Olešná na rok 2009 tak ako bolo prejednané s uvedenými zmenami.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 206/2008 zo dňa 10.12.2008 k VZN o správnych poplatkoch a poplatkov za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v Olešnej na rok 2009
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
VZN o správnych poplatkoch a poplatkov za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v Olešnej na rok 2009, tak ako bolo prejednané na dnešnom OZ.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 207/2008 zo dňa 10.12.2008 k VZN, ktorým sa upravuje čistenie, údržba a ochrana verejných priestranstiev, nakladanie s pitnou vodou na rok 2009
Obecné zastupiteľstvo :
schvaľuje
VZN, ktorým sa upravuje čistenie, údržba a ochrana verejných priestranstiev, nakladanie s pitnou vodou na r. 2009. Tak ako bolo predložené na dnešné prejednanie OZ s uvedenými zmenami a doplnkami.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 208/2008 zo dňa 10.12.2008 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009
Obecné zastupiteľstvo:
a/ schvaľuje
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009. Tak ako bolo prerokované s uvedenými zmenami a doplnkami
b/ schvaľuje
urobiť v 4 mesiaci prieskum vývozu odpadu VOK s tým, že bude prizvaný pracovník TKO Semeteš, ktorý odsúhlasí odvoz aj zvoz komunálneho odpadu nádobami 110 l
c/ sadzba
užívanie zbernej nádoby 110 l bude 8 € s tým, že občan dostane 4 ks žetóny na osobu, na odvoz pre rok 2009
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 209/2008 zo dňa 10.12.2008 k VZN o opatrovateľskej službe a úhradách za opatrovateľskú službu na rok 2009
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
VZN o opatrovateľskej službe a úhradách za opatrovateľskú službu pre rok 2009 bez zmien
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 210/08 zo dňa 10.12.2008 k odpredaji parcely CKN 541 žiadateľom
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
uznesenie o odpredaji parcely CKN 541 podľa priloženej prílohy, GP zo dňa 05.12.2008, ktorá tvorí 6 bodov. OZ v Olešnej prerokovalo návrhy na odpredaj parciel žiadateľom, k čomu boli prijaté nasledovné uznesenia
a/ Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odpredaj parcely CKN 541/16 orná pôda o výmere 28m2 v k.ú. Olešná manželom Rudolf Škulavík rod. Škulavík, nar. 18.11.1978 a Miroslava Škulavíková r. Juríková, nar. 24.08.1979, obaja bytom Olešná 645 vo výške 70Sk/1m2. Kupujúci uhradí pomernú časť nákladov za vypracovanie GP č. 79/2008 zo dňa 13.10.2008, vrátane nákladov za vklad do katastra.
b/ Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odpredaj parcely CKN 541/14 orná pôda o výmere 47m2 v k. ú. Olešná manželom Štefan Fujak r. Fujak, nar. 06.03.1955 a Božena Fujáková rod. Gregušová, nar. 02.02.1955, obaja bytom Olešná 644 vo výške 70Sk/ 1m2. Kupujúci uhradí pomernú časť nákladov za vypracovanie GP č. 79/2008 zo dňa 13.10.2008, vrátane nákladov za vklad do katastra.
c/ Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odpredaj parcely CKN 541/13 orná pôda o výmere 81m2 v k. ú. Olešná manželom Štefan Badžgoň rod. Badžgoň, nar. 30.07.1947 a Terézia Badžgoňová rod. Michalíková, nar. 23.04.1954, obaja bytom Olešná 643 vo výške 70Sk/1m2. Kupujúci uhradí pomernú časť nákladov za vypracovanie GP č. 79/2008 zo dňa 13.10.2008, vrátane nákladov za vklad do katastra.
d/ Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odpredaj parcely CKN 541/12 orná pôda o výmere 77m2 v k. ú. Olešná manželom Ladislav Čuboň rod. Čuboň, nar. 10.7.1953 a Jozefa Čuboňová, rod. Michalíková, nar. 3.12.1956, obaja bytom Olešná 642 vo výške 70Sk/za 1m2. Kupujúci uhradí pomernú časť nákladov za vypracovanie GP č. 79/2008 zo dňa 13.10.2008, vrátane nákladov za vklad do katastra.
e/ Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odpredaj parcely CKN 541/11 orná pôda o výmere 87m2 v k.ú. Olešná manželom Milan Brandis rod. Brandis, nar. 6.11.1955 a Mária Brandisová rod. Činčalová, nar. 24.4.1957, obaja bytom Olešná 641. Kupujúci uhradí pomernú časť nákladov za vypracovanie GP č. 79/2008 zo dňa 13.10.2008, vrátane nákladov za vklad do katastra.
f/ Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odpredaj parcely CKN 541/10 orná pôda o výmere 101m2 v k.ú. Olešná manželom František Jaroš, rod. Jaroš, nar. 21.5.1951 a Helena Jarošová, rod. Bazgerová, nar. 20.6.1952, obaja bytom Olešná 640 vo výške 70Sk/1m2. Kupujúci uhradí pomernú časť nákladov za vypracovanie GP č. 79/2008 zo dňa 13.10.2008, vrátane nákladov za vklad do katastra.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 211/08 zo dňa 10.12.2008 k žiadosti p. Františka Jaroša a spol.
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
žiadosť p. Františka Jaroša a spol.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 212/2008 zo dňa 10.12.2008 k povoleniu vodovodnej prípojky p. Černek Anton, Olešná 289
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
povolenie vodovodnej prípojky p. Černekovi Antonovi, Olešná č. 289 s tým, že všetky náklady s tým spojené si budú hradiť.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 213/2008 zo dňa 10.12.2008 k žiadosti p. Comorka J.
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
žiadosť p. Comorka s tým, že OZ za spolupráci s MŠ Olešná prehodnotí využívanie voľných priestranstiev. Realizácia bude prevedená v jarných mesiacoch r. 2009.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 214/2008 zo dňa 10.12.2008 k žiadosti p. Škulavikovej Z., Olešná 723 a p. Plecha Š., Klokočov 980
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
žiadosti p. Škulavikovej Z., Olešná 723 a p. Plecha Š., Klokočov 980 a odkladá až po vyriešení sťažnosti na stavbu obecnej vodárne.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 215/2008 zo dňa 10.12.2008 k voľbe zástupcu do správnej rady TKO Semeteš
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zástupcu do správnej rady TKO Semeteš p. Cudráka Štefana s účinnosťou dňom 10.12.2008.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 216/2008 zo dňa 10.12.2008 k správe FK zo dňa 09.12.2008, úprava rozpočtu FK na základe skutočného čerpania nevyhnutných výdavkov – rozpočtové opatrenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
správu FK zo dňa 9.12.2008, úprava rozpočtu FK na základe skutočného čerpania nevyhnutných výdavkov, navrhuje prijať uznesenie k 3 úprave rozpočtu (rozpočtové opatrenie č. 3) v nasledovných kapitolách obecného rozpočtu:
Kapitola vodné : Položky 637
Kapitola odpady: 052
Kapitola šport: 08.1
Kapitola pohrebníctvo: 0840
Kapitola kultúra
Všetky položky boli prerokované na OZ a odsúhlasené, viď. Príloha.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 217/2008 zo dňa 10.12.2008 k predloženému návrhu rozpočtu na rok 2009
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
predložený návrh rozpočtu na rok 2009 s tým, že bude dopracovaný a upravený na začiatku roka 2009. Kapitálové a bežné výdavky budú upresnené v 1. Q. roka 2009
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 218/2008 zo dňa 10.12.2008 k zmluve o terminovanom vklade
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zmluvu o terminovanom vklade, presunúť finančnú hotovosť 1.000 000,­Sk z terminovaného vkladu na bežný účet a k 02.01.2009 vložiť opäť na terminovaný vklad 1.000 000,­Sk s výpovednou lehotou k 30.6.2009.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 219/2008 zo dňa 10.12.2008 k zmluve o prevádzkovaní VO s p. Pončkom Františkom
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zmluvu o prevádzkovaní VO s p. Pončkom Františkom. Uzavretá zmluva bude prejednaná a prerokovaná na OZ.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 220/2008 zo dňa 10.12.2008 k úprave a vymaľovaniu sály Kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
úpravu a vymaľovanie sály pracovníkmi obce a vyčistenie podlahy tak, aby vyhovovala prevádzkovaniu spoločenských a kultúrnych akcií. Tieto práce vykonať do 15.01.2009.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 221/2008 zo dňa 10.12.2008 k podmienkam výberového konania na voľbu kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
podmienky výberového konania na voľbu kontrolóra obce
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 222/2008 zo dňa 10.12.2008 k zvýšeniu pokladničnej hotovosti
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zvýšenie pokladničnej hotovosti na výšku 1000 € na 1 mesiac roka 2009.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 223/2008 zo dňa 10.12.2008 k správe kontroly NKÚ v Olešnej
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu kontroly NKÚ v Olešnej. Vykonanej v dňoch 3/2008.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 224/2008 zo dňa 10.12.2008 k sťažnosti p. Hrušku a žiadosti p. Ficeka
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
a prejednala sťažnosť p. Hrušku a žiadosť p. Ficeka a tieto postúpila stavebnému úradu v Turzovke p. Kubincovi.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 225/2008 zo dňa 10.12.2008 k stanovisku kontrolóra obce k návrhu obce na rok 2009
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
stanovisko kontrolóra obce k návrhu obce na rok 2009
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 226/2008 zo dňa 10.12.2008 k návrhu stavebnej komisie na rozdelenie finančnej čiastky za práce prevedené pre obec
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo a schválilo
návrh stavebnej komisie na rozdelenie finančnej čiastky za práce, ktoré previedli pre obec poslanci OZ.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 227/2008 zo dňa 10.12.2008 k čiastke pri budovaní ciest okolo cintorína
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
pracovníkom obce, t.j. stavebnej skupine za vynaloženú námahu pri budovaní ciest okolo cintorína finančnú čiastku:
­ Fusko – 2000,­Sk
­ Matuška – 2000,­Sk
Golis – 800,­Sk
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 228/2008 zo dňa 10.12.2008 k návrhu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo:
Starosta obce Olešná podal návrh na vyplatenie odmien pre zamestnancov obce 1 mesačný plat. /OZ neschválilo vid. tabuľka/.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 229/2008 zo dňa 10.12.2008 k odmenám zamestnancom obce
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
Odmenu zamestnancom obce nasledovne:
Pracovníčkam obce THP: 45.000,­Sk v hrubom
Robotníci: 10.000,­Sk v hrubom
Kultúra: 3.000,­Sk v hrubom
Za námahu a plnenie úkonov pri kontrole NKÚ: 10.000,­Sk v hrubom príslušným pracovníkom
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 230/2008 zo dňa 10.12.2008 k návrhu p. Červenca
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
odmenu p. Kubišovi – 1500,­Sk a p. Slovákovi – 1500,­Sk na návrh p. Červenca za školskú radu.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 231/2008 zo dňa 10.12.2008 k preplateniu nákladov za vrt
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
preplatenie finančnej čiastky za prevedenie vrtu p. starostovi Novotnému.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 232/2008 zo dňa 10.12.2008 k ukončeniu zastupiteľstva po vyčerpaní programu
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
ukončenie zastupiteľstva po vyčerpaní programu, ktorý bol stanovený a schválený. 18.35 hod.

Stanislav Novotný
starosta obce