Súpis uznesení zo dňa 10.06.2011

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 120/2011 zo dňa 10.6.2011 k zahájeniu rokovania Obecného zastupiteľstva v Olešnej
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.6.2011 o 16.10 hod
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 121/2011 zo dňa 10.6.2011 k návrhovej komisii, overovateľom zápisnice a zapisovateľke
Obecné zastupiteľstvo:
a/ schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Predseda: Ing. Martin Slovák
Člen: Emília Červencová
Člen: Mgr. Janka Papíková
b/ berie na vedomie
menovanie zapisovateľky: Eva Torčíková
c/ berie na vedomie
menovanie overovateľov zápisnice: p. Ladislav Bocko, Štefan Fujak
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 122/2011 zo dňa 10.6.2011 k predloženému programu rokovania Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
program predložený starostom obce a OR s doplnením o: v bode Rôzne:
-  vykonané práce VPP
-  žiadosť p. Šperková, p. Hlušeková, ZŠ s MŠ – návrh na org. šk. roka
-  žiadosť p. Hrušku presunúť po zahájení pre prítomnosť žiadateľa na OZ
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 123/2011 zo dňa 10.6.2011 k žiadosti prítomného p. Hrušku Pavla, Olešná 299
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
informácie zo žiadosti p. P. Hrušku, Olešná 299
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 124/2011 zo dňa 10.6.2011 ku kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
kontrolu uznesení zo dňa 12.05.2011
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 125/2011 zo dňa 10.6.2011 k správe z rokovania obecnej rady
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu z OR zo dňa 7.6.2011
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 126/2011 zo dňa 10.6.2011 k správe z rokovania finančnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu z FK zo dňa 9.6.2011
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 127/2011 zo dňa 10.6.2011 k správe sociálnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu zo soc. komisie za mesiac apríl, máj 2011
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 128/2011 zo dňa 10.6.2011 k návrhu VZN o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
návrh VZN o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Olešná
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 129/2011 zo dňa 10.6.2011 k zabezpečeniu zodpovednej osoby na výkon prenesenej štátnej správy na úseku plánovania a stavebného poriadku
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zabezpečenie zodpovednej osoby na výkon prenesenej št. správy na úseku plánovania a staveb. poriadku s požiadavkou zabezpečenia stránkových hodín dohodnuté na OÚ Olešná. Finančné náklady nepresiahnu schválené finančné náklady v rozpočte obce v príslušnej kapitole roku 2011 na uvedenú činnosť
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 130/2011 zo dňa 10.6.2011 k platu starostu obce podľa zákona č. 154/2011
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
plat starostovi obce podľa zákona č. 154/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. v sume 1600 € s platnosťou od 1.6.2011
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 131/2011 zo dňa 10.6.2011 k náplni prác jednotlivých komisií pracujúcich pri OÚ
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
prípravu náplne prác a činností komisií OZ a OR
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 132/2011 zo dňa 10.6.2011 k úprave miestnych komunikácií
Obecné zastupiteľstvo:
realizácia prác na základe predložených žiadostí týkajúcich sa úprav miestnych komunikácií sa z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov odkladajú
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 133/2011 zo dňa 10.6.2011 k pokračovaniu výstavby vodovodu u Lovasov
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
pokračovanie výstavby vodovodu u Lovasov
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 134/2011 zo dňa 10.6.2011 k zverejňovaniu zápisníc obecného zastupiteľstva a podpisovaniu overovateľmi zápisnice
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
podpisovanie každého listu zo zápisníc overovateľmi zápisnice
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 135/2011 zo dňa 10.6.2011 k predloženej zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy medzi obcou Olešná a Sevak a.s.,
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zmluvu v predloženom znení o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy medzi obcou Olešná a Sevak a.s., o prevode majetku vodovodov a kanalizácií
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 136/2011 zo dňa 10.6.2011 k návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrok 2011
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrok 2011
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 137/2011 zo dňa 10.6.2011 k zriadeniu VII. triedy v ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
súhlasí
so zriadením VII. triedy s počtom 9 žiakov v šk. roku 2011/2012
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 138/2011 zo dňa 10.6.2011 k návrhu VZN o podmienkach používania miestnych komunikácií
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
návrh VZN o podmienkach používania miestnych komunikácií na jej kat. území
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 139/2011 zo dňa 10.6.2011 k spolupráci s obcou Podvysoká
Obecné zastupiteľstvo:
žiada
starostu obce odpovedať na list starostu Podvysokej s informáciami z minulosti, ktoré sa týkajú mostu medzi obcami Olešná a Podvysoká
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 140/2011 zo dňa 10.6.2011 k informácii starostu obce
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
informáciu starostu obce o odvolaní p. A. Kubiša z postu zástupcu starostu ku dňu 30.6.2011
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 141/2011 zo dňa 10.6.2011 k ukončeniu rokovania OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie rokovania o 22.35 hod

{backbutton}