Súpis uznesení zo dňa 12.05.2011

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 101/2011 zo dňa 12.5.2011  k zahájeniu rokovania Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie  
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.5.2011 o 16.25 hod.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 102/2011 zo dňa 12.5.2011 k členom návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Predseda: Ladislav Bocko
Členovia:Emília Červencová, František Jaroš
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 103/2011 zo dňa 12.5.2011 k overovateľom zápisnice
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Janka Papíková, PhDr. Katarína Plešivčáková
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 104/2011 zo dňa 12.5.2011 k programu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecného zastupiteľstva:
schvaľuje
program rokovania OZ v predloženom rozsahu
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 105/2011 zo dňa 12.5.2011 k obchodu u Bytčankov
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
vyjadrenia prítomných k bodu programu č. 6 – obchod u Bytčankov a trvá na splnení uznesenia č. 233/2004.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 106/2011 zo dňa 12.5.2011  k stanovisku právnika a exekútora k Domu smútku
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
vyjadrenie právnika a exekútora k Domu smútku.
Číslo uznesenia 94/2011 z 8.4.2011 nie je splnené.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 107/2011 zo dňa 12.5.2011 k správe z obecnej rady
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu z obecnej rady
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 108/2011 zo dňa 12.5.2011 k správe z finančnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu z finančnej komisie
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 109/2011 zo dňa 12.5.2011 k traktorom
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zabezpečenie funkčnosti merača motohodín pre zabezpečenie kontroly spotreby paliva na obecných traktoroch
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 110/2011 zo dňa 12.5.2011 k poskytnutiu finančného príspevku pre ZŠ Podvysoká
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje  
finančný príspevok na plavecký výcvik pre ZŠ - Podvysoká podľa žiadosti, pre deti z obce Olešná
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 111/2011 zo dňa 12.5.2011 k správe z finančnej komisie a jej požiadavkám zo dňa 6.4.2011
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu z finančnej komisie zo 6.4.2011 a požiadavku finančnej komisie o písomné vyjadrenie starostu k jednotlivým bodom
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 112/2011 zo dňa 12.5.2011 k rozpočtovému opatreniu č. 1
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 1 v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 113/2011 zo dňa 12.5.2011 k VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
pripomienky k VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce a presúva ho po zapracovaní pripomienok na najbližšie zasadnutie OZ
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 114/2011 zo dňa 12.5.2011 k vysporiadaniu pozemkov - areál MŠ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
postupné vysporiadanie pozemkov areálu MŠ a poveruje starostu jednaním s majiteľmi pozemkov a predložením cenových návrhov od vlastníkov pozemkov
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 115/2011 zo dňa 12.5.2011 k žiadosti p. Poneka Františka
Obecné zastupiteľstvo:
neschvaľuje
príspevok obce na spoločnú kanalizačnú prípojku v zmysle žiadosti p. Poneka
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 116/2011 zo dňa 12.5.2011 k Sevak a.s.,
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
informácie ku zmluve o prevode majetku listom Sevak a.s., zo dňa 29.4.2011 vo veci dodávky pitnej vody a odkanalizovania  Horných Kysúc
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 117/2011 zo dňa 12.5.2011 k žiadosti p. Bazgerovej
Obecné zastupiteľstvo:
neschvaľuje
odpustenie nedoplatku za odber vody p. Bazgerovej
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 118/2011 zo dňa 12.5.2011 k presunu neprejednaných bodov programu OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
presun neprejednaných bodov žiadostí na ďalšie zasadnutie OZ
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 119/2011 zo dňa 12.5.2011 k ukončeniu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie OZ  dňa 13.5.2011 o 00.05 hod.

 

 

{backbutton}