Súpis uznesení zo dňa: 05.12.2008 Obecné zastupiteľstvo v Olešnej

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 193/2008 zo dňa 05.12.2008 k začiatku OZ a k programu schôdze OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
program schôdze s tým, že boli niektoré body pozmenené a doplnené. Program predniesol p. starosta.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 194/2008 zo dňa 05.12.2008 k sťažnosti na SKSI – SR na
stavebného dozora s doplnením textu na p. Poláka
Obecné zastupiteľstvo:
a/ schválilo
sťažnosť na SKSI – SR na stavebného dozora s doplnením textu na p. Poláka
b/ schvaľuje
podanie oznámenia o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin s podaním na Okresnú prokuratúru na zhotoviteľa
c/ obsah sťažnosti ako aj oznámenia na prokuratúru podať na PZ SR za účelom trestného stíhania.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 195/2008 zo dňa 05.12.2008 k vráteniu faktúry z dôvodu nedokončenia Domu smútku
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
vrátenie faktúry z dôvodu nedokončenia Domu smútku v termíne listom č. j. 1035/08 z 1.12.2008.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 196/2008 zo dňa 05.12.2008 k zmluve o výstavbe novej skládky
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zmluvu o výstavbe novej skládky s tým, že nadobudne právoplatnosť až po odsúhlasení mestom Turzovka a všetkými obcami združenými v TKO Semeteš. Doporučujeme spoločné rokovanie.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 197/2008 zo dňa 05.12.2008 k správe o výchovno­vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Olešná 464
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
správu o výchovno­vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ Olešná 464.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 198/2008 zo dňa 05.12.2008 k rozpočtu ZŠ a MŠ 464 s úpravami
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
rozpočet ZŠ a MŠ Olešná 464 s úpravami.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 199/2008 zo dňa 05.12.2008 k zmluve s p. Cudrákom Pavlom o vytvorenie webových stránok obce Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zmluvu s p. Cudrákom Pavlom o vytvorenie webových stránok obce Olešná s dodatkom, že zhotoviteľ sa bude štvrťročne zúčastňovať OZ , kde podá správu o svojej činnosti s prevádzkovaním web. stránky.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 200/2008 zo dňa 05.12.2008 doplneniu uznesenia 184/2008 zo dňa 07.11.2008
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
doplnenie uznesenia 184/2008 zo dňa 07.11.2008 nasledovne: za používanie osobného vozidla, telefónu a dodanie betónových žľabov a prác, ktoré vykonal pre obec.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 201/2008 zo dňa 05.12.2008 ku kontrole uznesení z minulého zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
kontrolu uznesení z minulého zastupiteľstva
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 202/2008 zo dňa 05.12.2008 k tvorbe Rezervného fondu z výsledku hospodárenia z r. 2007
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
tvorbu Rezervného fondu z výsledku hospodárenia z r. 2007 v sume 1.773.324,42,­Sk a zároveň čerpanie rezervného fondu v sume 1.773.324,42,­Sk do kapitálových výdavkov v rozpočte obce.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 203/2008 zo dňa 05.12.2008 k VZN o dani z nehnuteľnosti podľa návrhu pre rok 2009
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
VZN o dani z nehnuteľnosti podľa návrhu pre rok 2009
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 204/2008 zo dňa 05.12.2008 k prerušeniu rokovania podľa dohody
Obecné zastupiteľstvo:
prerušuje
svoje rokovanie podľa dohody o 20.30 hod.


Stanislav Novotný
starosta obce