Súpis uznesení zo dňa 08.04.2011

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 82/2011 zo dňa 8.4.2011 k zahájeniu rokovania a k programu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné  zastupiteľstvo:
berie na vedomie
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 8.4.2011 o 16.15 hod a program OZ.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 83/2011 zo dňa 8.4.2011 k zloženiu návrhovej komisie, k menovaniu zapisovateľky a k overovateľom zápisnice
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje  
návrhovú komisiu v zložení:
predseda: PhDr. Katarína Plešivčáková
člen: Mgr. Janka Papíková
člen: p. Emília Červencová
b) berie na vedomie
menovanie zapisovateľky  sl. Eva Torčíková
c) berie na vedomie  
menovanie overovateľov zápisnice:
p. Ladislav Bocko
p. RSDr. Anton Kubiš
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 84/2011 zo dňa 8.4.2011 k žiadosti p. Františka Poneka zo dňa 4.4. 2011
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
žiadosť p. Františka Poneka zo dňa 4.4.2011, ktorá  sa prejednala, ale je potrebné zo strany p. Poneka doložiť písomné vyjadrenie Sevaku ku kanalizačnej prípojke pre osadu u Poneka
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 85/2011 zo dňa 8.4.2011 k vstupu obce Olešná  do Združenia miest a obcí Kysúc a k úhrade členského príspevku
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
vstup do Združenia miest a obcí  Kysúc a úhradu členského príspevku v sume 136,15 €
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 86/2011 zo dňa 8.4.2011 k poškodzovaniu miestnych komunikácií pri odbere drevnej hmoty
Obecné zastupiteľstvo:
odporúča
starostovi p. Stanislavovi Novotnému a členovi urbariátu – Františkovi Jarošovi zúčastňovať sa na stretnutiach urbariátu ohľadom riešenia poškodenia miestnych komunikácií pri odbere drevnej hmoty
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 87/2011 zo dňa 8.4.2011 ku kontrole uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 18.3.2011
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie  
kontrolu uznesení zo dňa 18.3.2011. V plnení sú uznesenia: 61/2011; 67/2011 a  71/2011.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 88/2011 zo dňa 8.4.2011 k správe podanej stavebnou komisiou
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu zo stavebnej komisie zo dňa 27.3.2011
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 89/2011 zo dňa 8.4.2011 k správe finančnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu z finančnej komisie a odporúča  do budúceho stretnutia finančnej komisie splniť písomne požiadavky finančnej komisie zo správy 6.4.2011 a berie na vedomie informácie podané starostom obce
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 90/2011 zo dňa 8.4.2011 k zverejňovaniu zápisníc z Obecného zastupiteľstva na webovej stránke obce Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje,
aby sa zápisnice po overení overovateľmi uverejňovali na webovej stránke obce Olešná
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 91/2011 zo dňa 8.4.2011 k stanovisku hlavného kontrolóra obce Olešná k záverečnému účtu obce za rok 2010
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2010
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 92/2011 zo dňa 8.4.2011 k záverečnému účtu obce za rok 2010 a k hodnoteniu programového rozpočtu obce Olešná k 31.12.2010
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
záverečný účet obce a hodnotenie programového rozpočtu obce Olešná k 31.12.2010 za rok 2010
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 93/2011 zo dňa 8.4.2011 k úprave rozpočtu obce pre rok 2011 a k VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý bol obci zverený pre rok 2011
Obecné zastupiteľstvo:
vypúšťa  bod 6 – VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce a  bod 5  z predloženého programu – úprava rozpočtu na rok 2011  a  prekladá  ich na najbližšie zasadnutie OZ
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 94/2011 zo dňa 8.4.2011 k príprave podkladov a zoznamu na vyradenie majetku obce
Obecné zastupiteľstvo:
vyžaduje
prípravu podkladov  a zoznamu na vyradenie majetku obce
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 95/2011 zo dňa 8.4.2011 k finančnému príspevku na vydanie knižnej publikácie
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku vo výške 100 €  na vydanie knihy – Tradičné liečiteľstvo a ľudová mágia na Horných Kysuciach MUDr. Jozef Marec.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 96/2011 zo dňa 8.4.2011 k SOMI bezpečnostný systém
Obecné  zastupiteľstvo:
prekladá
ponuka firmy SOMI bezpečnostný systém z bodu 8- rôzne na najbližšie zasadnutie
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 97/2011 zo dňa 8.4.2011 k príprave osláv 50. výročia založenia ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
sumu 300 € na odmeny za vzornú prípravu osláv 50. výročia školy.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 98/2011 zo dňa 8.4.2011 k zrušeniu  uznesenia č. 7/2011 zo dňa 21.1.2011
Obecné zastupiteľstvo:
neschvaľuje
zrušenie uznesenia č. 7/2011 zo dňa 21.1.2011
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 99/2011 zo dňa 8.4.2011 k žiadosti p. V. Marčanovej o poskytnutie jednorazového finančného príspevku na nákup potravín
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
p. Marčanovej jednorazovú dávku v sume 50 € na nákup potravín na základe písomnej žiadosti
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 100/2011 zo dňa 8.4.2011 k ukončeniu rokovania Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje ukončenie OZ v čase 22.55 hod

 

 

{backbutton}