Súpis uznesení zo dňa 18.03.2011

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 56/2011 zo dňa 18.03.2011 k zahájeniu rokovania
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.03.2011 o 08:10 hod.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 57/2011 zo dňa 18.03.2011 k zloženiu návrhovej komisie, k menovaniu zapisovateľky, k overovateľom zápisnice
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Mgr. Janka Papíková
člen: Emília Červencová
člen: PhDr. Katarína Plešivčáková
b) berie na vedomie
menovanie zapisovateľky p. Andrea Horčičiaková
c) berie na vedomie
overovateľov zápisnice Ing. Martin Slovák, p. Ladislav Bocko
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 58/2011 zo dňa 18.03.2011 k programu rokovania OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia predložený OZ
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 59/2011 zo dňa 18.03,2011 ku kontrole uznesení
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu uznesení z minulého zasadnutia zo dňa 11.02.2011
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 60/2011 zo dňa 18.03.2011 k správe stavebnej komisie
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu zo zasadnutia stavebnej komisie
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 61/2011 zo dňa 18.03.2011 k žiadosti o prenájom pozemku p. Comorkovi Františkovi, bytom Olešná 465
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prenájom pozemku p. Comorkovi parcely č.KN 4453/3 (PKN 5441) maximálne do výmery 30 m2, do 31.12.2014 za ročný prenájom v sume 50 Eur. Za vypracovanie zmluvy na prenájom zodpovedá starosta obce. Termín: do 31.3.2011
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 62/2011 zo dňa 18.03.2011 k správe z finančnej komisie
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu zo zasadnutia finančnej komisie
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 63/2011 zo dňa 18.03.2011 k žiadosti ZO SZV v Čadci
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
žiadosť včelárskeho spolku Olešná, ktorý je členom ZO SZV Čadca sumu 200 Eur na rozvoj a propagáciu spolku.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 64/2011 zo dňa 18.03.2011 k správe sociálnej komisie
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu zo zasadnutia sociálnej komisie
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 65/2011 zo dňa 18.03.2011 k správe obecnej rady
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu zo zasadnutia obecnej rady
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 66/2011 zo dňa 18.03.2011 k správe kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra z kontroly uznesení OZ č. 11032011.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 67/2011 zo dňa 18.03.2011 k uzneseniu č. 297/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
potvrdiť správnosť uznesenia č. 297/2010 a doložiť písomné stanovisko právnika.
Zodpovedný: starosta obce v spolupráci s právnikom.
Termín: do 31.3.2011
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 68/2011 zo dňa 18.03.2031 k správe Združenia TKO Semeteš, n.o.
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu zo zasadnutia správnej rady TKO Semeteš predloženú p. Cudrákom Štefanom.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 69/2011 zo dňa 18.03.2011 k refundácii mzdy p. Cudrákovi Štefanovi
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
refundáciu mzdy p. Cudrákovi Štefanovi za účasť na zasadnutí OZ dňa 18.3.2011 z dôvodu predloženia správy zo zasadnutia TKO Semeteš.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 70/2011 zo dňa 18.03.2011 k programovému rozpočtu obce
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje
programový rozpočet obce Olešná na rok 2011.
b) berie na vedomie
programový rozpočet na r. 2012 a 2013
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 71/2011 zo dňa 18.03.2011 k rokovaciemu poriadku
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
rokovací poriadok OZ s pripomienkami v znení platnej legislatívy.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 72/2011 zo dňa 18.03.2011 k žiadosti p, Františka Poneka, bytom Olešná č. 144
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
žiadosť F. Poneka zo dňa 25.2.2011, číslo 162/11 k možnosti pripojenia na kanalizáciu.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 73/2011 zo dňa 18.03.2011 k žiadosti p. Vladimíra Inšpektora, bytom Olešná č. 469
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
žiadosť p. Vladimíra Inšpektora. Uvedenú parcelu plánuje obec ponechať v majetku obce.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 74/2011 zo dňa 18.03.2011 k žiadosti p. Heleny Truchlej, bytom Olešná č. 655
Obecné zastupiteľstvo
a) ruší
uznesenie č. 188/2010 zo dňa 13.8.2010
b) schvaľuje
prevod parciel 1165/3 a 5433/3 do vlastníctva p. H. Truchlej v k. ú. obce Olešná.
Náklady spojené s prevodom hradí nadobúdateľ.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 75/2011 zo dňa 18.03.2011 k žiadosti p. Jaroslavy Machovej, bytom Hrubý Buk 776
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
žiadosť p. Jaroslavy Machovej zo dňa 17.2.2011 o opravu miestnej komunikácie a poveruje stavebnú komisiu vykonať obhliadku a vypracovať návrh riešenia.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 76/2011 zo dňa 18.03.2011 k členstvu obce Olešná do Združenia miest a obcí Slovenska
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
vstup obce Olešná do ZMOS.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 77/2011 zo dňa 18.03.2011 k zmluve obce Olešná a SEVAK, a. s.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj vodovodu a kanalizácie v majetku obce kupujúcemu SEVAK, a.s. Žilina v zmysle návrhu zmluvy č. 153/2010 kde obec nedodrží:
a) ustanovenie článku 4 ods. l v plnom rozsahu - neúplné materiály dohody
b) ods.5 - článok 4 žiada vypustiť zo zmluvy
c) ods. 6 - článok 4 žiada vypustiť zo zmluvy.Pred podpisom zmluvy žiada predložiť protokol o prevzatí miestnych a obecných komunikácií
-podmienky:
a) Rovňany - výstavba vodovodnej siete v plánovanej dĺžke výstavby
b) Potôčky - výstavba vodovodnej siete a kanalizačnej siete v plánovanej dĺžke výstavby
Termín: do 31.12.2012
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 78/2011 zo dňa 18.03.2011 k informácii podanej p. Petrom Číkom
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa - poškodenia asfaltovej komunikácie Polgrúň - cesta okolo kostola - Kováčik.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 79/2011 zo dňa 18.03.2011 k žiadosti p. Čečotku Petra, bytom Olešná č. 619
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj parcely CKN 4149/3 TTP o výmere 349 m2 v cene 3,33 € za l m2 p. Čečotkovi Petrovi. Nadobúdateľ nie je osoba uvedená v § 9 a ods. 6,7 zák. č. 258/2009 Z. z. Predaj pozemku nie je v rozpore s § 9 a ods. l písm. c  zákona č. 258/2009 Z. z.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 80/2011 zo dňa 18.03.2011 k VZN o majetku obce
Obecné zastupiteľstvo
odkladá
VZN o majetku obce na budúce rokovanie zastupiteľstva.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 81/2011 zo dňa 18.03.2011 k ukončeniu rokovania
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
ukončenie rokovania OZ v čase 18.45 hod.

 

 

{backbutton}