Súpis uznesení zo dňa 19.12.2010
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 285/2010 zo dňa 19.12.2010 k zahájeniu 1. ustanovujúceho rokovania obecného zastupiteľstva v Olešnej  
Obecné zastupiteľstvo:  
berie na vedomie
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 19.12.2010 o 14.00 hod.
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 286/2010 zo dňa 19.12.2010 k návrhovej komisii, zapisovateľke rokovania a k overovateľom zápisnice  
Obecné  zastupiteľstvo:
a) schvaľuje   
návrhovú komisiu v zložení:  
predseda: RSDr. Anton Kubiš  
členovia: Ing. Martin Slovák, Peter Čík  
b) berie na vedomie  
menovanie  zapisovateľky: Eva Torčíková  
c) berie na vedomie  
menovanie overovateľov zápisnice: Jaroš F., Fuják Š.   
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 287/2010 zo dňa 19.12.2010 k zloženiu obecnej rady  
Obecné zastupiteľstvo:  
schvaľuje
zloženie obecnej rady:  
- Ing. Martin Slovák
- Mgr. Janka Papíková  
- PhDr. Katarína Plešivčáková  
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 288/2010 zo dňa 19.12.2010 k poverenému poslancovi  
Obecné zastupiteľstvo:  
schvaľuje
RSDr. Antona Kubiša povereného zastupovaním starostu  
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 289/2010 zo dňa 19.12.2010 k schváleniu sobášiaceho  
Obecné zastupiteľstvo:  
schvaľuje  
sobášiaceho p. PhDr. Plešivčákovú
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 290/2010 zo dňa 19.12.2010 k členom finančnej komisie  
Obecné  zastupiteľstvo:  
schvaľuje  
členov finančnej komisie:  
- Ing. Martin Slovák - predseda  
- Mgr. Janka Papíková  
- RSDr. Anton Kubiš  
- Cudrák  Štefan  
- Ing. Palicová M.
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 291/2010 zo dňa 19.12.2010 k členom stavebnej komisie  
Obecné zastupiteľstvo:  
schvaľuje stavebnú komisiu:  
Predseda: Bocko Ladislav
- Peter  Čík  
- František Jaroš  
- Cudrák Štefan  
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 292/2010 zo dňa 19.12.2010 k členom sociálnej komisie  
Obecné zastupiteľstvo:  
schvaľuje  
sociálna komisia:
predseda: PhDr. Katarína Plešivčáková  
- Štefan Fuják  
- Emília Červencová  
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 293/2010 zo dňa 19.12.2010 k ďalšiemu členovi sociálnej komisie  
Obecné zastupiteľstvo:  
dodatočne schvaľuje  
Eva Torčíková  
Uznesenie   
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 294/2010 zo dňa 19.12.2010 k členom školskej rady
Obecné zastupiteľstvo:  
schvaľuje  
do školskej rady:  
- Mgr. Janka Papíková  
- Emília Červencová  
- Ladislav Bocko  
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 295/2010 zo dňa  19.12.2010 k poslancom povereným k podpisovému vzoru s peňažnými ústavmi  
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje podpisové vzory:  
- Mgr. Papíková  
- RSDr. Kubiš  Anton  
- Ladislav Bocko  
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva  v Olešnej číslo 296/2010 zo dňa 19.12.2010 k platu starostu obce Olešná  
Obecné  zastupiteľstvo:  
schvaľuje
plat starostu v zmysle prijatého zákona 253/1994 Z. z v znení neskorších zmien, § 4, odsek 1, bod 3.
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 297/2010 zo dňa 19.12.2010 k preplateniu dovolenky starostovi obce Olešná  
Obecné  zastupiteľstvo:  
schvaľuje  
preplatenie dovolenky starostovi obce p. Novotnému za r. 2010 z dôvodu ukončenia mandátu  
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 298/2010 zo dňa 19.12.2010 k presunu finančných prostriedkov v ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:  
a) schvaľuje
presun finančných prostriedkov školy z kapitoly prebytku mzdových prostriedkov 70 % do prevádzkových nákladov a 30 % ostáva na odmeny.  
b) schvaľuje
zo zostatku 30 % mzdových prostriedkov sumu ...... € na odmenu za r. 2010 riaditeľke školy
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 299/2010 zo dňa 19.12.2010 k ukončeniu rokovania Obecného zastupiteľstva  
Obecné zastupiteľstvo:  
schvaľuje
ukončenie OZ  o 16.35 hod.  
 

{backbutton}