Súpis uznesení zo dňa 03.10.2008 Obecné zastupiteľstvo v Olešnej

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 165/2008 zo dňa 03.10.2008 k návrhovej komisii OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
návrhovú komisiu OZ
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 166/2008 zo dňa 03.10.2008 k programu rokovania OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
program rokovania OZ
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 167/2008 zo dňa 03.10.2008 k zmene programu uprednostnenie prítomných občanoch ich požiadavky
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
zmenu programu. Uprednostnilo prítomných občanov ­ ich požiadavky
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 168/2008 zo dňa 03.10.2008 k podaniu na súd o vyvlastnenie ozemku pod prístupovú cestu
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
podanie na súd o vyvlastnenie pozemku pod prístupovú cestu cez parcelu č.1529 až k domu p. Michalinu.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 169/2008 zo dňa 03.10.2008 k správe z rokovania obecnej rady
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu z rokovania rady.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 170/2008 zo dňa 03.10.2008 k plneniu harmonogramu prác
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
plnenie harmonogramu prác. Sú výhrady k nedodržaniu termínov prác. OZ žiada splnenie daných prác čo v najkratšom termíne.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 171/2008 zo dňa 03.10.2008 k výmene radiátorov v Kultúrnom dome
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
výmenu radiátorov v Kultúrnom dome firmou Rastislav Skorčík ­ Korňa. Schvaľuje zmluvu medzi OÚ Olešná a zhotoviteľom.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 172/2008 zo dňa 03.10.2008 k dohode o vykonaní archívnych prác
Obecné zastupiteľstvo:
berie navedomie
dohodu o vykonaní archívnych prác
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 173/2008 zo dňa 03.10.2008 k listu pre zabezpečenie piliera mosta Podvysoká ­ Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
berie navedomie
list pre zabezpečenie piliera mosta Podvysoká ­ Olešná
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 174/2008 zo dňa 03.10.2008 k výsledku vykonanej kontroly z 31.07.2008 kontrolórkou obce
Obecné zastupiteľstvo:
berie navedomie
výsledok vykonanej kontroly z 31.07.2008 kontrolórkou obce
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 175/2008 zo dňa 03.10.2008 k napomenutiu starostovi a p. Kubišovi
Obecné zastupiteľstvo:
vyslovuje
napomenutie starostovi a p. Kubišovi za porušenie finančnej disciplíny.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej čísío 176/2008 zo dňa 03.10.2008 k web. stránke obce Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
vyslovuje
nespokojnosť s prácou správcu web. stránky obce Olešná. Na tomto základe OZ nesúhlasí s doplatením sumy podľa dohody a ukončuje zmluvný vzťah
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 177/2008 zo dňa 03.10.2008 k ukončeniu rokovania OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie OZ o 21.30 hod.


Stanislav Novotný
starosta obce

 

{backbutton}