Súpis uznesení zo dňa 12.02.2011

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 31/2011 zo dňa 11.2.2011 k zahájeniu rokovania obecného zastupiteľstva 
Obecné zastupiteľstvo: 
berie na vedomie   
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.2.2011 o 16.00 hod
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 32/2011 zo  dňa 11.2.2011 k schváleniu návrhovej komisie, k menovaniu zapisovateľky a k menovaniu overovateľov zápisnice 
Obecné zastupiteľstvo: 
a) schvaľuje 
návrhovú komisiu v zložení: 
predseda: Ing. Martin Slovák 
člen: Ladislav Bocko 
člen: Štefan Fuják 
b) berie na vedomie 
menovanie zapisovateľky Eva Torčíková 
c) berie na vedomie
menovanie overovateľov zápisnice: p. František Jaroš, RSDr. Anton Kubiš 
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 33/2011 zo dňa 11.2.2011 k programu rokovania  obecného zastupiteľstva 
Obecné zastupiteľstvo: 
schvaľuje 
program rokovania predložený starostom obce a obecnou radou s doplnením bodu rôzne: zo strany poslancov 
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 34/2011 zo dňa 11.2.2011 k u kontrole uznesení zo dňa: 21.1.2011
Obecné zastupiteľstvo: 
berie na vedomie 
kontrolu uznesení zo dňa 21.1.2011 s výhradou uznesenia: č. 29/2011
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 35/2011 zo dňa 11.2.2011 k prešetreniu prokuratúrou 
Obecné zastupiteľstvo: 
na návrh poslanca p. RSDr. Kubiša  OZ nesúhlasí  s prešetrením vymenovania zástupcu starostu na prokuratúru SR v Čadci
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 36/2011 zo dňa 11.2.2011 k asfaltovým povrchom prístupových ciest do domov 
Obecné zastupiteľstvo: 
požaduje 
preverenie a prehodnotenie prístupov asfaltovým povrchom vytvorených v roku 2010 stavebnou komisiou. SK vypracuje správu s fotodokumentáciou. Termín: do budúceho rokovania OZ.
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 37/2011 zo dňa 11.2.2011 k požiadavkám TJ Olešná 
Obecné zastupiteľstvo: 
a) poveruje 
stavebnú komisiu o vypracovanie správy s fotodokumentáciou v súčinnosti s výborom TJ Olešná 
b) sa zaväzuje,
že zabezpečí do začiatku futbalovej sezóny 2011 odstránenie nutných nedostatkov na ihrisku TJ Olešná
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 38/2011 zo dňa 11.2.2011 k prenájmu jedálne v MŠ u Rovňanov pri príprave plesu a k príspevku
Obecné zastupiteľstvo: 
a) schvaľuje 
prenájom jedálne v MŠ u Rovňanov k príprave menu na ples. Náklady na el. energiu uhradí ZRPŠ. Termín do 28.2.2011
b) schvaľuje 
príspevok 500 € na reprezentačné účely k 50. výročiu otvorenia ZŠ Olešná
Uznesenie      
Obecného  zastupiteľstva v Olešnej číslo 39/2011 zo dňa 11.2.2011 k nákupu smetných nádob 
Obecné zastupiteľstvo: 
schvaľuje 
kúpu 110 l kovových smetných nádob o hrúbke 1 mm v počte 50 ks. Pridelenie smetnej nádoby je bezplatné len v prípade nového popisného čísla. 
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 40/2011 zo dňa 11.2.2011 k prehodnoteniu mesačného paušálu mobilného telefónu na obci 
Obecné zastupiteľstvo: 
odporúča 
starostovi obce prehodnotiť mesačný paušál mobilného telefónu s využívaním s činnosťou pre obec aj s inými operátormi
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 41/2011 zo dňa 11.2.2011 k zakúpeniu pneumatík na obecný traktor 
Obecné zastupiteľstvo: 
schvaľuje
kúpu pneumatík na obecný traktor 
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo  42/2011 zo dňa 11.2.2011 k vykonávaniu podnikateľskej činnosti v oblasti vodného hospodárstva 
Obecné zastupiteľstvo: 
schvaľuje 
obci Olešná vykonávanie podnikateľskej činnosti v oblasti vodného hospodárstva a inú podnikateľskú činnosť 
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 43/2011 zo dňa 11.2.2011 k úprave rozpočtu školských zariadení  
Obecné zastupiteľstvo: 
berie na vedomie  
úpravy rozpočtu školských zariadení predložené finančnou komisiou zo dňa 9.2.2011 a úpravy rozpočtu obce prejednané na rokovaní  OZ
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 44/2011 zo dňa 11.2.2011 k stanovisku hlavného kontrolóra obce 
Obecné zastupiteľstvo: 
berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu obce Olešná na rok 2011 a viacročnému rozpočtu na roky 2012 a 2013
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 45/2011 zo dňa 11.2.2011 k správe výsledku finančnej kontroly vykonávanej v súlade so zákonom 
Obecné zastupiteľstvo: 
berie na vedomie 
správu k výsledku finančnej kontroly vykonávanej v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. § 18f ods. 1 písm. e
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 46/2011 zo dňa 11.2.2011 k zásadám odmeňovania poslancov OZ 
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje 
zásady odmeňovania poslancov OZ predložený starostom obce 
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 47/2011 zo dňa 11.2.2011 k dodatku č. 6/2011 k zmluve o zabezpečení vývozu TKO a separovaného zberu č. 04/05/2006 
Obecné zastupiteľstvo: 
schvaľuje  
dodatok č. 6/2011 k zmluve o zabezpečení  vývozu TKO a separovaného zberu č. 04/05/2006 zo dňa 16.5.2006
Uznesenie  
Obecného  zastupiteľstva v Olešnej číslo 48/2011 zo dňa 11.2.2011 k informácii o výstavbe vodovodu u Lovásov 
Obecné zastupiteľstvo: 
berie na vedomie 
informácie o výstavbe vodovodu u Lovásov 
Uznesenie    
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 49/2011 zo dňa 11.2.2011 k zozname zmlúv a záväzkov prechádzajúcich do roku 2011
Obecné zastupiteľstvo: 
berie na vedomie 
zoznam zmlúv  a záväzkov, ktoré svojím plnením prechádzajú do roku 2011
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 50/2011 zo dňa 11.2.2011 k cenovej ponuke firmy CB - Soft s.r.o.
Obecné zastupiteľstvo: 
berie na vedomie 
list cenovej ponuky na technické riešenie a prevádzku verejného registra odberateľských vzťahov podľa zákona č. 546/2010 Z. z. firmou CB – Soft  s.r.o.
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 51/2011 zo dňa 11.2.2011 k zakúpeniu reproduktorov 
Obecné zastupiteľstvo: 
schvaľuje
kúpu reproduktorov  v počte 10 ks.  
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 52/2011 zo dňa 11.2.2011 k zakúpeniu termostatu na ovládanie plynovej kotolne OÚ 
Obecné zastupiteľstvo: 
schvaľuje 
kúpu  termostatu na ovládanie plynovej kotolne na riadenie spotreby plynu v OÚ a KD Olešná za účelom zníženia spotreby plynu 
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 53/2011 zo dňa 11.2.2011 k príspevku pre Mikroregión Horné Kysuce a príspevku pre Združenie Región Beskydy pre rok 2011   
Obecné zastupiteľstvo: 
a) schvaľuje 
príspevok pre Mikroregión  Horné Kysuce na rok 2011 vo výške 132,38 € 
b) schvaľuje 
príspevok pre Združenie Región Beskydy na rok 2011 vo výške  97,50 €
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 54/2011 zo dňa 11.2.2011 ku komunikácii v časti obce u Lovasov 
Obecné zastupiteľstvo: 
odporúča 
stavebnej komisii prehodnotiť stav komunikácie v časti u Lovasov 
Uznesenie 
Obecného  zastupiteľstva v Olešnej číslo 55/2011 zo dňa 11.2.2011 k ukončeniu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo: 
schvaľuje 
ukončenie rokovania o 00.20 12.2.2011

 
{backbutton}