Súpis uznesení OZ zo dňa 26.09.2008 Obecné zastupiteľstvo v Olešnej

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 147/2008 zo dňa 26.09.2008 k zahájeniu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.09.2008 o 16.10 hod.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 148/2008 zo dňa 26.09.2008 k schváleniu návrhovej komisie, menovaniu zapisovateľky a k menovaniu overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo:
a/ schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Ing. Martin Slovák
člen: Pavol Cvinček
člen: Štefan Cudrák
b/berie na vedomie
menovanie zapisovateľky Eva Torčíková
c/berie navedomie
menovanie overovateľov zápisnice p. Jozef Červenec, RSDr. Anton Kubiš
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 149/2008 zo dňa 26.09.2008 k programu schôdze OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program schôdze OZ.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 150/2008 zo dňa 26.09.2008 ku kontrole uznesení z 08.08.2008 a k nesplneniu uznesenia č. 126/2008
Obecné zastupiteľstvo:
a/berie na vedomie
kontrolu uznesení z 08.08.2008 a nesplnenie uznesenia 126/2008.
b/beriena vedomie
priebežné plnenie uznesenia 127 a 128
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 151/2008 zo dňa 26.09.2008 k správe FK s jednotlivými úpravami v položkách rozpočtu ZŠ, MŠ, ŠJ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
správu FK s jednotlivými úpravami v položkách rozpočtu ZŠ, MŠ, ŠJ zo dňa 16.09.2008.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 152/2008 zo dňa 26.09.2008 k správe z OR
Obecné, zastupiteľstvo:
berie na vedomie
požiadavky OR.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 153/2008 zo dňa 26.09.2008 k Domu smútku
Obecné zastupiteľstvo:
v zastúpení p. starostom obce Stanislavom Novotným
a/ žiada
zhotoviteľa stavby „Domu smútku" k ukončeniu a odovzdaniu uvedenej stavby v najkratšom možnom termíne
b/ zaväzuje
starostu obce urýchlene odoslať sťažnosť na stavebnú komoru na p. Poláka z dôvodu neplnenia si svojich povinností a zavádzania
c/zaväzuje
starostu obce podať trestné oznámenie na stavebný dozor p. Poláka vo veci podvodu na obec vo veci dozorovania stavby „Domu smútku".
Uznesenia
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 154/2008 zo dňa 26.09.2008 k stabilizácii piliera mosta
Obecné zastupiteľstvo:
a/nesúhlasí
s prevedenou stabilizáciou piliera mosta
b/ žiada
zastabilizovať pilier mosta lak, aby zodpovedal statike podľa normy.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 155/2008 zo dňa 26.09.2008 k faktúre č. 08/2008 HCK ­ Staving, s.r.o.
Obecn é zastupiteľstvo:
neschvaľuje
zaplatenie faktúry č. 08/2008 HCK ­ Staving, s.r.o., z dôvodu nedokončenia stavby v stanovenom termíne.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 156/2008 zo dňa 26.09.2008 k VZN č. 1/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pre Školský rok 2008/2009, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole pre školský rok 2008/2009, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí pre školský rok 2008/2009, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky v školskej jedálni pre školský rok 2008/2009
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
VZN č. 1/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pre školský rok 2008/2009, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej Škole pre školský rok 2008/2009, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí pre školský rok 2008/2009, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky v školskej jedálni pre školský rok 2008/2009
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 157/2008 zo dňa 26.09.2008 k uzneseniu OZ obce Podvysoká
Obecné zastupiteľstvo:
a/berie navedomie
uznesenie OZ obce Podvysoká č. 32/2008 zo dňa 15.08.2008
b/ schvaľuje
zaslanie uznesenia OZ Podvysoká v znení:
Obec Olešná na stabilizáciu mostu vyčlenila z rozpočtu obce 2008 sumu 503.000,­Sk. Z tejto akcie profitujú aj bčania obce Podvysoká. Majú slušné upravené brehy, ktoré chránia ich majetok a zároveň je zabezpečený prístup k 17 rodinným domom občanov Podvysokej. Ako aj využívanie miestnej komunikácie v správe obce Olešná. Obec Olešná zabezpečuje osvetlenie ciest. Na základe týchto údajov žiadame, aby obec Podvysoká vyčlenila finančné prostriedky na celkovú úpravu povrchu mostu, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Podvysoká.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 158/2008 zo dňa 26.09.2008 k odpredaji časti parcely 541/1
Obecné zastupiteľstvo:
nesúhlasí
s odpredajom časti parcely 541/1 v zmysle žiadosti p. Šušku č. j. 834/08 zo dňa 21.08.2008.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 159/2008 zo dňa 26.09.2008 k listu p. Šušku
Obecné zastupiteľstvo:
berie navedomie
list p. Šušku
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 160/2008 zo dňa 26.09.2008 k zloženiu školskej rady pri ZŠ s MŠ
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
zloženie školskej rady pri ZŠ s MŠ
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 161/2008 zo dňa 26.09.2008 k odpredaju parcely č. 271/4 p. Vrbinárovi
Obecné zastupiteľstvo:
nesúhlasí
s odpredajom č. parcely 271/4 o výmere 504 m2 v zmysle žiadosti p. Vrbinára, č.j. 878/08 zo dňa 08.09.2008.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 162/2008 zo dňa 26.09.2008 k umiestňovaniu dopravných značiek ákazu státia na miestnych komunikáciách
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
umiestniť dopravné značky zákazu státia na miestnych komunikáciách v KÚ obce Olešná.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 163/2008 zo dňa 26.09.2008 k spracovaniu bioodpadu firmou Timea
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
spracovanie bioodpadu firmou Timea
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 164/2008 zo dňa 26.09.2008 k ukončeniu zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo:
ukončuje
zasadnutie o 22.50 hod.


Stanislav Novotný
starosta obce