Súpis uznesení zo dňa 21.01.2011

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 01/2011 zo dňa 21.01.2011 k zahájeniu rokovania
Obecné zastupisteľstvo
berie na vedomie
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.1.2011 o 16.10 hod.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 02/2011 zo dňa 21.01.2011 k zloženiu návrhovej komisie, k menovaniu zapisovateľky, k overovateľom zápisnice
Obecné zastupisteľstvo
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
predseda: RSDr.Anton Kubiš
člen: p. František Jaroš
člen: p. Peter Čík
b) berie na vedomie
menovanie zapisovateľky p. Andrea Horčičiaková
c) berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. Ladislav Bocko, p. Štefan Fujak
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 03/2011 zo dňa 21.01.2011 k žiadosti p. Jozefa Červenca
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o výstavbe cesty v lokalite Priečnica na základe zaslaného listu p. Červenca na obecný úrad o čom poslancov informoval p. Novotný starosta obce Olešná
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 04/2011 zo dňa 21.01.2011 k členstvu do Správnej rady TKO Semeteš, n.o.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
p. Cudráka Štefana do správnej rady Semeteš za obec Olešná
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 05/2011 zo dňa 21.01.2011 k žiadosti p. Vladimíra Prachniara
Obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie
žiadosť p. Prachniara, ktorou žiada opravu cesty a osvetlenie, táto žiadosť sa bude riešiť v súvislosti s plnením úloh volebného programu, ktorý obec v súčasnosti pripravuje.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 06/2011 zo dňa 21.01.2011 k uzneseniu č. 288/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zrušenie uznesenia 288/2010
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 07/2011 zo dňa 21.01.2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
uznesenie o poverení poslanca p. RSDr. Antona Kubiša viesť rokovanie OZ v čase neprítomnosti starostu a zástupcu starostu na rokovanie v zmysle paragrafu 12 odseku 2 zákona 369/1990.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 08/2011 zo dňa 21.01.2011 ku kontrole uznesení
Obecné zastupiteľstvo
prerokovalo
plnenie prijatých uznesení z minulého OZ kde sa konštatuje ich priebežne plnenie až na uznesenie 288/2010
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 09/2011 zo dňa 21.01.2011 k správe finančnej komisie, k vyradeniu majetku ZŠ s MŠ
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu z finančnej komisie, ktorú predniesol jej predseda p. Ing. Slovák Martin
schvaľuje
vyradenie majetku ZŠ Olešná ZŠ -MŠ-ŠJ podľa priloženého zoznamu
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 10/2011 zo dňa 21.01.2011 k návrhu rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
predložený návrh rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti na rok 2011, 2012 a 2013 tak ako ho predložila finančná komisia, tento návrh sa predloží na zverejnenie občanom na vyvesenej tabuli
a) berie na vedomie
predložený návrh rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti na rok 2011, 2012, 2013 tak ako ho predložila finančná komisia.
b) do schválenia rozpočtu obce pre rok 2011, 12,13 bude obec hospodáriť v zmysle paragrafu 11 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 11/2011 zo dňa 21.01.2011 k správe z rokovania OR
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu z rokovania obecnej rady, ktorú podal starosta obce.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 12/2011 zo dňa 21.01.2011 k správe stavebnej komisie
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu z rokovania stavebnej komisie v ktorej sú obsiahnuté rozpracované práce a práce ktorými je potrebné v ďalšom období venovať väčšiu pozornosť. Tieto podľa možnosti zaradiť do programu obce.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 13/2011 zo dňa 21.01.2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
zoznam aktivít, ktoré budú premietnuté do rozvoja obce.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 14/2011 zo dňa 21.01.2011 k zmluve o nájme
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov v obci Olešná medzi obcou Olešná a Slovenskou poštou.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 15/2011 zo dňa 21.01.2011 k zmluve o nájme
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmluvu o nájme v obci Olešná s nájomcom Gabrielou Gregorovou ktorá v obci podniká v oblasti holičstvo-kaderníctvo.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 16/2011 zo dňa 21.01.2011 k zmluve o nájme
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
novú zmluvu o nájme v obci Olešná s p. Kajánkom Pavlom za účelom svojho podnikania.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 17/2011 zo dňa 21.01.2011 k zmluve o nájme
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmluvu o nájme v obci Olešná s nájomníčkou p. Zdenou Černekovou na dočasné ubytovanie jedného roka do roku 2012.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 18/2011 zo dňa 21.01.2011 k zmluve o nájme
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
dodatok č. l zmluvy o nájme o nebytových priestoroch za účelom podnikania medzi obcou Olešná a Kvašňovským Rudolfom
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 19/2011 zo dňa 21.01.2011 k VZN obce
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
všeobecné záväzné nariadenia
a, o dani z nehnuteľností
b, nakladanie s odpadmi
c, držania psov
d, ktorým sa upravuje čistenie, údržba a ochrana verejných priestranstiev, nakladanie s pitnou vodou
e, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
f, o poskytovaní sociálnych služieb a spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
g, o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v ZŠ s MŠ
h, o zásadách hospodárenia s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý bol obci zverený
ch, o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonané OcÚ Olešná
i, o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce z vlastných príjmov
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 20/2011 zo dňa 21.01.2011 k zverejňovaniu zmlúv
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o zverejňovaní zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z. s ktorou nás informoval starosta
obce p. Novotný.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 21/2011 zo dňa 21.01.2011 k žiadosti Združenia AURA
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
čiastku 30 € Združeniu občanov Slovenska postihnutých epilepsiou - AURA
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 22/2011 zo dňa 21.01.2011 k listu Rádia Expres
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu rádia Expres, ktorá bola zaslaná OÚ Olešná
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 23/2011 zo dňa 21.01.2011 k žiadosti ZŠ s MŠ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
bezplatne poskytnutie kultúrneho domu výboru rodičovského združenia ZŠ a MŠ Olešná. Je potrebné uhradiť elektrickú energiu a plyn spotrebovaný počas akcie.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 24/2011 zo dňa 21.01.2011 k žiadosti ZŠ s MŠ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
k 50. výročiu ZŠ Olešná poskytnutie prenájmu kultúrneho domu v obci bezplatne.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 25/2011 zo dňa 21.01.2011 k žiadosti ZŠ s MŠ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
presun majetku ZŠ s MŠ Olešná do priestorov v obci Olešná s tým, že zámočnícke stoly a hoblovačka naďalej zostávajú majetkom ZŠ s MŠ Olešná 464 podľa obdržanej žiadosti p. riaditeľky.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 26/2011 zo dňa 21.01.2011
Obecné zastupiteľstvo
nesúhlasí
so zrušením spojov železnice Slov. republiky na trase Čadca - Makov.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 27/2011 zo dňa 21.01.2011 k žiadosti zamestnancov OcÚ Olešná
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
zabezpečenie stravných lístkov zamestnancom obce Olešná formou Gastro-lístkov v cene 2,85 €
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 28/2011 zo dňa 21.01.2011 k návrhu starostu obce k zásadám odmeňovania poslancov
Obecné zastupiteľstvo
Starosta oboznámil OZ s predloženým návrhom starostu so zásadami odmeňovania poslancov.
Obecné zastupiteľstvo tieto neschvaľuje.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 29/2011 zo dňa 21.01.2011 k zástupcovi starostu obce
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu starostu obce s poverením zástupcu RSDr. Antona Kubiša.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 30/2011 zo dňa 21.01.2011 k ukončeniu rokovania
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
ukončenie zastupiteľstva o 00,30 hod.

 

 

{backbutton}