Súpis uznesení zo dňa 26.08.2008 Obecné zastupiteľstvo v Olešnej

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 144/2008 zo dňa 26.08.2008 k návrhovej komisii
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
návrhovú komisiu
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 145/2008 zo dňa 26.08.2008
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
a/ predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu„ Rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia ZŠ v Olešnej s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti
b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
c/spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 11 835 866Sk
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 146/2008 zo dňa 26.08.2008 k ukončeniu rokovania OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie OZ o 19.40 hod.


Stanislav Novotný
starosta obce

 

{backbutton}