Súpis uznesení zo dňa 12.11.2010 
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 251/2010 zo dňa 12.11.2010 k návrhovej komisii OZ  
Obecné zastupiteľstvo:  
schválilo  
návrhovú komisiu  v zložení : 
p. Cvinček Pavol  
p. RSDr. Kubiš Anton  
p. Červenec Jozef  
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej  číslo 252/2010 zo dňa 12.11.2010 k overovateľom zápisnice  
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo   
overovateľov  zápisnice v zložení:  
p. Ing. Slovák M.  
p. Cudrák Š.      
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 253/2010 zo dňa 12.11.2010 k programu rokovania OZ  
Obecné zastupiteľstvo:  
schválilo  
Program rokovania tak ako ho predložil starosta obce p. Novotný s pripomienkami 
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 254/2010 zo dňa 12.11.2010 ku kontrole uznesení z predchádzajúceho OZ 
Obecné zastupiteľstvo:  
berie na vedomie      
Nesplnené uznesenia:  č. 232/2010; 237/2010; 242/2010 
Ostatné uznesenia sú splnené  
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva  v Olešnej číslo  255/2010 zo dňa 12.11.2010 k správe z rokovania obecnej rady  
Obecné zastupiteľstvo:  
Berie na vedomie  
správu z rokovania OR prednesenú starostom obce 
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 256/2010 zo dňa 12.11.2010 k plneniu rozpočtu školskej jedálne  s úpravami 
Obecné zastupiteľstvo:  
berie na vedomie  
plnenie rozpočtu školskej  jedálne s úpravami tak, ako ho predniesol predseda finančnej komisie zo dňa 12.11.2010 
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 257/2010 zo dňa 12.11.2010 k odmenám pracovníkom  ŠJ  
Obecné zastupiteľstvo:  
schválilo  
odmenu pracovníkom školskej jedálne vo výške 560 € tak, ako to navrhla p. riaditeľka školy 
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 258/2010 zo dňa 12.11.2010 k plneniu rozpočtu MŠ 
Obecné zastupiteľstvo:  
schválilo  
rozpočet plnenia MŠ s úpravami tak, ako to predniesol predseda finančnej komisie zo správy 12.11.2010 viď. príloha 
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 259/2010 zo dňa 12.11.2010 k plneniu rozpočtu ŠKD  s úpravami  
Obecné zastupiteľstvo:  
schválilo  
plnenie rozpočtu ŠKD s úpravami nakoľko bola chyba pri tvorbe rozpočtu, tento bude navýšený aj s odmenami tak, ako to predniesol predseda finančnej komisie zo správy dňa 12.11.2010, vid. príloha, v rámci právomoci riaditeľky školy 
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 260/2010 zo dňa 12.11.2010 plneniu rozpočtu ZŠ s úpravami  
Obecné zastupiteľstvo:  
schválilo  
plnenie rozpočtu ZŠ s úpravami tak, ako ho predniesol predseda finančnej komisie v správe zo dňa 12.11.2010, vid. príloha 
Uznesenie    
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 261/2010 zo dňa  12.11.2010 k prenájmu priestorov po p. Maslíkovi  
Obecné  zastupiteľstvo:  
schválilo  
možnosť prenájmu priestorov po p. Maslíkovi . Ďalšie podrobnosti budú upravené po obhliadke priestorov nájomcom 
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 262/2010 zo dňa 12.11.2010 k žiadosti p. Alena Čanecká, Olešná 447  
Obecné zastupiteľstvo:  
a) Schválilo  
kúpu časti parcely 2949 o výmere 43 m2, cena za 1 m2 je 3 €. Táto kúpa sa previedla na základe žiadosti  p. Čaneckej o finančné vysporiadanie danej dňa 26.8.2010 
b) Schvaľuje 
vyplatenie finančnej čiastky za uvedenú parcelu až po odpočítaní záväzku voči obci, ktorý vznikol za vyasfaltovanie prístupu k jej domu 
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 263/2010 zo dňa 12.11.2010 k správe stavebnej komisie  
Obecné  zastupiteľstvo:  
Berie na vedomie  
Správu stavebnej komisie s postupom výstavby ciest. Tiež bolo OZ oboznámené s výstavbou vodovodu u Lovasov a bol navrhnutý postup na dokončenie vodovodu. V nastávajúcom období  bude potrebné postup  zvoliť v náväznosti  na odporúčanie stavebnej komisie, aby tak akcia Vodovodu bola úspešne ukončená v obci. 
Uznesenie      
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 264/2010 zo dňa 12.11.2010 k vodovodu u Lovasov  
Obecné zastupiteľstvo:  
Schvaľuje  
Pre jednotlivých občanov, ktorí sa napoja na obecnú vodu u Lovasov uhradiť 100 € + cena hadice podľa skutočných metrov. Každá prípojka bude opatrená vodomerom. Cena hadice je 0,90 € za bežný meter.  
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 265/2010 zo dňa 12.11.2010 k správe o prevedených prácach v obci za obdobie 2007 - 2010 
Obecné zastupiteľstvo:  
Berie na vedomie  
Správu o vykonaných prácach v obci v rokoch 2007 – 2010, s ktorou poslancov oboznámil p. Cudrák  
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 266/2010 zo dňa 12.11.2010 k rozpočtovému opatreniu č. 2 
Obecné zastupiteľstvo:  
schvaľuje  
Podľa rozpočtového opatrenia č. 2 príjmy a výdavky  rozpočtu obce s tým, že budú navýšené alebo ponížené jednotlivé kapitoly podľa skutočného stavu, aby rozpočet vykazoval príjmovú i výdavkovú časť podľa návrhu zo dňa 12.11.2010. 
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 267/2010 zo dňa 12.11.2010 k odmene za riadenie prác v obci poslancom.  
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje 
Odmenu za riadenie prác v obci poslancom v sume 1.638 € v hrubom, čo činí odmena zástupcu starostu obce 
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 268/2010 zo dňa 12.11.2010 k úhrade faktúr č. 7/2010 a 8/2010, 16/2010 a k dohodám brigádnikov
Obecné zastupiteľstvo:  
a) schvaľuje 
Úhradu faktúry 7/2010, 8/2010 – p. Ladislav Cudrák a 16/2010 – Skorčík Rastislav za práce na vodovode u Lovasov a výstavba cesty škola u Palice
b) schvaľuje 
Finančné prostriedky za úpravu okolia cintorína a opravenia cesty Predná Olešná formou dohôd o vykonaní prác v počte 104 hod. čo činí 293,81 € brutto. 
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 269/2010 zo dňa 12.11.2010 k správe kontrolóra obce  
Obecné zastupiteľstvo:  
Schvaľuje  
Správu kontrolóra obce o výsledku následnej kontroly č. 29 10 2010 za I. – III. Q 2010 
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva  v Olešnej číslo 270/2010 zo dňa 12.11.2010 k žiadosti na Enviromentálny fond - zmluva o dielo  
Obecné zastupiteľstvo:  
Schvaľuje 
Žiadosť na Enviromentálny fond – Zmluva o dielo na predmetný projekt o úhradu faktúry č. 18/2010 v sume 500 € 
Uznesenie   
Obecného zastupiteľstva  v Olešnej číslo 271/2010 zo dňa 12.11.2010 k prevzatiu priestorov po firme Salima 
Obecné zastupiteľstvo:  
schvaľuje  
Komisionálne prevziať priestory, ktoré mala v prenájme firma Salima. Po ukončení zmluvy a následnom vyzvaní o uvoľnenie priestorov, tieto neuvoľnila.
Komisiu tvorí starosta obce, pracovníci obce, poslanci  
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 272/2010 zo dňa 12.11.2010 k žiadosti o prenájom priestorov  
Obecné zastupiteľstvo:  
S ch v a ľ u j e 
Prenájom priestorov p. František Krištiak, v budove č. 196 až po uvoľnení priestorov. Obec vypracuje nájomnú zmluvu, záujemca dodá stanovisko t.j. podnikateľský zámer za účelom využitia priestorov 
Uznesenie   
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 273/2010 zo dňa 12.11.2010 k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre Milan Plecho  
Obecné zastupiteľstvo:  
neschvaľuje 
poskytnutie finančného príspevku na palivo p. Milanovi  Plechovi.  
OZ odporúča obrátiť sa na Úrad práce a sociálnych vecí v Čadci 
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 274/2010 zo dňa 12.11.2010 k žiadosti Peter Gamboš  
Obecné zastupiteľstvo:  
Berie na vedomie  
a  presúva riešiť žiadosť p. Peter Gamboš  až v roku 2011 
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 275/2010 zo dňa 12.11.2010 k žiadosti Márie Černekovej  
Obecné zastupiteľstvo:  
Berie na vedomie 
Žiadosť Márie Černekovej a odporúča ju presunúť na rok 2011 
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 276/2010 zo dňa 12.11.2010 k žiadosti p. Rudolfa Šašláka  
Obecné zastupiteľstvo:  
Trvá  
Na svojom uznesení č. 241/2010 z 8.10.2010 k žiadosti p. Šašláka. Žiadosť riešiť v roku 2011 
Uznesenie   
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 277/2010 zo dňa 12.11.2010 k preplateniu rúr na priepusty  
Obecné zastupiteľstvo: 
Schvaľuje 
preplatenie rúr na priepusty o priem.300 – 2 ks v cene 86 € za kus vlastníkovi  Pavol Cvinček  
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva  v Olešnej číslo 278/2010 zo dňa 12.11.2010 k preplateniu cestovných nákladov p. Fuják Štefan  
Obecné zastupiteľstvo:  
Schvaľuje  
Preplatenie výkazu jázd vo výške 78,15 € Štefanovi Fujákovi  
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 279/2010 zo dňa 12.11.2010 k vysielaniu predvolebnej kampane v miestnom rozhlase  
Obecné zastupiteľstvo:  
Schvaľuje 
Vysielanie predvolebnej kampane v pracovné dni denne od 12.00 - 15.00 hod, vysielací čas do 10 min. Jedno vystúpenie v rozhlase 5€. 
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 280/2010 zo dňa 12.11.2010 k finančnému príspevku pre Zariadenie seniorov a Domov sociálnych služieb v Kysuckom Novom Meste  
Obecné zastupiteľstvo:  
Schvaľuje 
príspevok Zariadeniu pre seniorov a Domov sociálnych služieb vo výške 50 € v Kysuckom Novom Meste  
Uznesenie   
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 281/2010 zo dňa 12.11.2010 k odmenám pre zamestnancov obce  
Obecné zastupiteľstvo:  
schvaľuje  
Odmenu zamestnancom obce do výšky 50 %  mesačného tarifného platu v hrubom. Odmeny navrhne starosta obce 
Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 282/2010 zo dňa 12.11.2010 k montáži kuchynskej linky v ŠJ
Obecné zastupiteľstvo: 
Schvaľuje  
montáž kuchynskej linky v MŠ na dohodu vo výške 30 €, vrátane zapojenia vody a odpadu – prevedie Ing. M. Slovák 
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 283/2010 zo dňa 12.11.2010 k odmene starostovi obce  
Obecné zastupiteľstvo:  
Schvaľuje  
odmenu starostovi obce vo výške 500 € v čistom 
Uznesenie  
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 284/2010 zo dňa 12.11.2010 k ukončeniu rokovania obecného zastupiteľstva  
Obecné zastupiteľstvo:  
Schvaľuje 
ukončenie rokovania zastupiteľstva o 18.40 hod. po vyčerpaní programu  
 
 
Uznesenie č. 267/2010 starosta obce nepodpísal 
   
{backbutton}