Súpis uznesení OZ zo dňa 22.08.2008 Obecné zastupiteľstvo v Olešnej

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 141/2008 zo dňa 22.08.2008 k schváleniu návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
návrhovú komisiu
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 142/2008 zo dňa 22.08.2008 k projektu na rekonštrukciu, nadstavbu a modernizáciu ZŠ v Olešnej
Obecné zastupiteľstvo:
prejednalo
predložený projekt na rekonštrukciu, nadstavbu a modernizáciu ZŠ v Olešnej c cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a zníženia energeticekej náročnosti.
OZ nesúhlasí
s predloženým projektom, nakoľko požiadavky OZ prezentované pri zadávaní projektu za účasti starostu, stavebnej komisie a projektanta Ing. Mikovčáka, bola požiadavka sedlová strecha bez získania vyučovacích priestorov, ale so vstupom do podkrovia /schodište/
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 143/2008 zo dňa 22.08.2008 k ukončeniu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie zastupiteľstva o 18.00 hod


Stanislav Novotný
starosta obce

 

{backbutton}