Súpis uznesení zo dňa 08.10.2010

Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 229/2010 zo dňa  08.10.2010 k zahájeniu rokovania  obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 8.10.2010 o 16.15 hod
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 230/2010 zo dňa 8.10.2010 k schváleniu návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a k zapisovateľke
Obecné zastupiteľstvo:
a)Schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Ing. Slovák Martin
členovia: Fujak Štefan, Cudrák  Štefan
b)Berie na vedomie
Menovanie zapisovateľky:  Eva Torčíková
c)Berie na vedomie
Menovanie overovateľov zápisnice: p. Červenec  Jozef, RSDr. Kubiš  Anton
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 231/2010 zo dňa 8.10.2010 k programu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
program predložený starostom obce  doplnený  v rôznom o žiadosti občanov obce Olešnej
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej  číslo 232/2010 zo dňa 8.10.2010 ku kontrole uznesení  z  10.9.2010
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
kontrolu uznesení zo dňa 10.9.2010 s nesplnením uznesení č. 207; 209; 205.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 233/2010 zo dňa 8.10.2010 ku kontrole uznesení z mimoriadneho OZ dňa 1.10.2010
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
kontrolu uznesení zo dňa 1.10.2010.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 234/2010 zo dňa 8.10.2010 k správe z rokovania obecnej rady zo dňa 4.10.2010
Obecné  zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu  OR z rokovania zo dňa 4.10.2010           
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 235/2010 zo dňa 8.10.2010 z žiadosti p. Šedivej S. o odmeny pre členky FsK Vigľašanka
Obecné  zastupiteľstvo:
odkladá
list p. Šedivej a žiada podklady s návrhmi na odmenu
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 236/2010 zo dňa 8.10.2010 k správe  FK
Obecné zastupiteľstvo:
a)Schvaľuje
V ŠJ prevádzkový rozpočet 630 zvýšený o sumu 600 € z presunu rozpočtu  MŠ na nákup kuchynskej linky a v MŠ 630 zníženie o 600 €. V MŠ celkový rozpočet bude 63.465 €
b)OZ s chvaľuje
upraviť  v  uznesení č. 197/2010 zo dňa 27.8.2010 a v č. 198/2010 zo dňa 27.8.2010 sumu 130.000 € navýšiť na sumu 133.000 €
c)OZ  schvaľuje
Použitie rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 5.837 €, ktoré boli prevedené na odstránenie  havarijného stavu na miestnych komunikáciách v zmysle  ustanovenia § 10 odsek 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
d)OZ  schvaľuje
Prevod 10 % z výsledku hospodárenia za rok 2009 do rezervného  fondu a následne použitie na odstránenie havarijného stavu na miestnych komunikáciách v zmysle ustanovenia § 10 odsek 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 237/2010 zo dňa 8.10.2010 k oprave oplotenia v areáli  MŠ u Rovňanov
Obecné zastupiteľstvo:
súhlasí
s opravou oplotenia v areáli MŠ u Rovňanov  z dôvodu poškodzovania majetku v MŠ
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 238/2010 zo dňa 8.10.2010 k súdnemu rozhodnutiu vo veci Domu smútku
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu starostu o rozhodnutí súdu ohľadom Domu smútku
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 239/2010 zo dňa 8.10.2010 k vyjadreniu pozemkového fondu  a k vysporiadaniu pozemkov Voda Lovasov
Obecné zastupiteľstvo:
a)Berie na vedomie
Vyjadrenie slovenského pozemkového fondu
b)Berie na vedomie
Vysporiadanie pozemkov pod výstavbu vodovodu od občanov Olešnej okrem pani Slotíkovej ku dňu 8.10.2010
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 240/2010 zo dňa 8.10.2010  k úprave okrajov cesty od Šulkov Potok – Priečnica
Obecné  zastupiteľstvo:
poveruje
starostu obce s poslancom p. Jarošom o prehodnotenie nutnosti úpravy okrajov cesty od Šulkov Potok – Priečnica
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 241/2010 zo dňa 8.10.2010 k žiadosti p. Šašláka Rudolfa, bytom Olešná 563
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo
žiadosť p. Šašláka,  bytom Olešná 563. Žiadosť bude riešená  zároveň aj so všetkými vlastníkmi pozemkov v areáli MŠ – Rovňany
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 242/2010 zo dňa 8.10.2010 k žiadosti p. V. Pokrajovej, bytom Olešná 692
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
žiadosť  o odpredaj  parcely č. 3742/3 pani Pokrajovej  V., bytom Olešná 692 o výmere 73 m2  v sume 3,33 €/m2.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 243/2010 zo dňa 8.10.2010 k listu p. A. Čaneckej
Obecné zastupiteľstvo:
Berie na vedomie
List p. Čaneckej A. Obec vysporiada  parcelu č. 1259 podľa skutočného zamerania v geometrickom pláne po úprave cestnej komunikácie
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva  v Olešnej číslo 244/2010 zo dňa 8.10.2010 k správe ZŠ s MŠ 464 o výchovno-vzdelávacej činnosti  za školský rok 2009/2010
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
správu ZŠ s MŠ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2009/2010
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 245/2010 zo dňa 8.10.2010 k štruktúram  pedag. a  odborných zamestnancov v ZŠ s MŠ 464 v Olešnej
Obecné zastupiteľstvo:
Berie na vedomie
štruktúry pedag.  a odborných zamestnancov ZŠ s MŠ v Olešnej
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 246/2010 zo dňa 8.10.2010 k žiadosti p. Márie Černekovej
Obecné   zastupiteľstvo:
berie na vedomie     
žiadosť p. Černekovej Márie a odporúča stavebnej komisii prešetrenie a návrh riešenia tejto žiadosti
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 247/2010 zo dňa 8.10.2010 k žiadosti p. Černekovej  Zdenky
Obecné zastupiteľstvo:
Berie na vedomie
žiadosť p. Černekovej  Zdenky  a  odporúča  sociálnej komisii prešetriť situáciu súvisiacu so žiadosťou
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 248/2010 zo dňa 8.10.2010  o žiadosti firmy K 4-building
Obecné  zastupiteľstvo:
Berie na vedomie
list firmy K 4-building zo dňa 14.9.2010 č. j. 835/2010
a)Žiadosť o náhradu nákladov spojených so zmarenou výstavbou bytového domu
b)Žiadosť o zaslanie znenia petície listom zo dňa 8.10.2010
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 249/2010 zo dňa 8.10.2010 k  p. Chabrečkovej B., Olešná č. 458
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odpredaj parciel p. Chabrečkovej, bytom Olešná 458 p. 4981 TPP 1/12 výmera 45 m2; p. 4980 o výmere 31 m2; p. 4982 ¼ o výmere 12 m2  v sume 3,33 €/m2
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 250/2010 zo dňa 8.10.2010 k ukončeniu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné  zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie OZ o 21.15 hod

 

 

{backbutton}