Súpis uznesení zo dňa 08.08.2008 Obecné zastupiteľstvo v Olešnej

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 121/2008 zo dňa 08.08.2008 k programu rokovana po doplnení bodov poslancami
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
program rokovania po doplnení bodov poslancami
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 122/2008 zo dňa 08.08.2008 ku kontrole uznesení
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
kontrolu uznesení bez pripomienok
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 123/2008 zo dňa 08.08.2008 k čerpaniu rozpočtu MŠ a ZŠ za prvý polrok 2008
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
čerpanie rozpočtu MŠ a ZŠ za prvý polrok 2008
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 124/2008 zo dňa 08.08.2008 k žiadosti ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
žiadosti ZŠ s MŠ č. 158 162/2008.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Oíešnej číslo 125/2008 zo dňa 08.08.2008 k čerpaniu rozpočtu obce k 30.06.2008 s úpravami finančnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
čerpanie rozpočtu obce k 30.06.2008 s úpravami finančnej komisie, ktoré boli schválené OZ.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 126/2008 zo dňa 08.08.2008 k prevoze zeminy
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
prevoz zeminy, za ktorú budú náklady preúčtované odberovateľovi v celej výške t.j­ 400Sk za m3.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 127/2008 zo dňa 08.08.2008 k odpredaji časti parcely 541
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odpredaj časti parcely 541 s tým, že pred zhotovením geometrického plánu si budúci vlastníci rozdelia parcelu na svoje podiely. Geometrický plán si zaplatia vlastníci podľa
výmery. Odpredaj pozemku za 1m2 bude vo výške 70,­Sk.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 128/2008 zo dňa 08.08.2008 k vykoseniu priekop okolo ciest
Obecné zastupiteľstvo:
zaväzuj e
starostu obce p. Novotného, aby do 30.08.2008 boli vykosené všetky priekopy okolo ciest mulčovačom.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 129/2008 zo dňa 08.08.2008 k žiadosti p. Jany Jarošovej, Olešná č. 277
Obecné zastupiteľstvo:
k žiadosti p. Jany Jarošovej, bytom Olešná č, 277 vykoná obhliadku stavebná komisia a podá návrh na OZ na riešenie
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 130/2008 zo dňa 08.08.2008 k žiadosti p. Františka Chabroňa
Obecné zastupiteľstvo:
nevyhovuje
žiadosti p. Františka Chabroňa. nakoľko pozemok je už odpredaný.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 131/2008 zo dňa 08.08.2008 k výkupu pozemku, ktorý pôjde na vklad obce
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
výkup pozemku KN­C č. 4450 zastavaná plocha stavbou s č. 464 o výmere 702 m2. Parcelu KN­C 4449/1 záhrada o výmere 1269 m2, parcelu KN­C č. 4453/1 ­ zastavaná plocha ./dvor/ o výmere 1664 m2 a parcelu KN­C č. 4453/3 zastavaná plocha /cesta/ o výmere 702 m2 kupujúcemu obci Olešná v zastúpení starostom obce Olešná Stanislavom Novotným, ktorá predmet prevodu odkupuje.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 132/2008 zo dňa 08.08.2008 k preplateniu nivelačného poteru MŠ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
preplatenie nivelačného poteru MŠ v cene 3.019,­Sk p. starostovi Novotnému podľa predloženého dokladu.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 133/2008 zo dňa 08.08.2008 k žiadosti OZ k podaniu žaloby proti zhotoviteľovi stavby DS
Obecné zastupiteľstvo:
žiada
starostu obce p. Novotného, aby podal žalobu proti zhotoviteľovi stavby. Dôvod neodborné prevedenie stavby a nedokončenie v termíne. Vrátane penalizácie za nedokončenie diela do dnešného dňat.j. 08.08.2008.
Obecné zastupiteľstvo v Olešnej
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 134/2008 zo dňa 08.08.2008 k návrhu novej zmluve medzi TKO Semeteš a obcou Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
návrh novej zmluvy medzi TKO Semeteš a obcou Olešná o navýšenie podielu vo výške 20.928, Sk.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 135/2008 zo dňa 08.08.2008 k príspevku pre obec Topoľníky
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
príspevok vo výške 2.000,­Sk pre obec Topoľníky z dôvodu víchrice, ktorá spôsobila množstvo škôd.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 136/2008 zo dňa 08.08.2008 ku uskutočneniu nového vrtu za účelom získania pitnej vody pre Rovňany
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
uskutočniť nový vrt za účelom získania pitnej vody pre Rovňany
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 137/2008 zo dňa 08.08.2008 k termínu zasadnutí obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
termín zasadnutí vždy prvý týždeň /piatok/ v mesiaci
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 138/2008 zo dňa 08.08.2008 k prevedeným prácam v obci podľa rozvrhu prác zosúladených so stavebnou komisiou
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
prevedené práce v obci podľa rozvrhu prác, zosúladené so stavebnou komisiou
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 139/2008 zo dňa 08.08.2008 k plánu práce kontrolórky obce
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
plán práce kontrolórky obce s tým, že bude upravený do konca roka.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 140/2008 zo dňa 08.08.2008 k ukončeniu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie rokovania zastupiteľstva o 21.50 hod.

Stanislav Novotný
starosta obce

 

{backbutton}