Súpis uznesení zo dňa 10.9.2010

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 202/2010 zo dňa 10.9.2010 k programu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
program schôdze, ktorý predniesol starosta obce p. Novotný s pripomienkami poslancov
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 203/2010 zo dňa 10.9.2010 k členom návrhovej komisie a overovateľom zápisnice
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
Návrhovú komisiu v zložení:
p. Cvinček
p. RSDr. Kubiš
p. Fiala
Overovatelia zápisnice:
p. Cudrák
p. Červenec
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 204/2010 zo dňa 10.9.2010 k výstavbe vodovodu u Lovasov
Obecné zastupiteľstvo:
Podalo prítomným občanom na zasadnutí informáciu o postupe výstavby vodovodu u Lovasov a toto berie navedomie
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 205/2010 zo dňa 10.9.2010 k parcele č. 541
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
ponúknuť parcelu č. 541 na odpredaj formou dražby pre výstavbu rodinných domov. Táto parcela sa nachádza medzi ihriskom a vodárňou
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 206/2010 zo dňa 10.9.2010 ku kontrole uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Obecné zastupiteľstvo:
pri kontrole uznesení bolo zistené, že uznesenie č. 180/13.8/2010 a uznesenie č. 197/27.8/2010 neboli splnené
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 207/2010 zo dňa 10.9.2010 k nedoplatkom za energie – plyn
Obecné zastupiteľstvo:
žiada
starostu obce, aby do budúceho zastupiteľstva oboznámil poslancov ako je to s platbami za energie (plyn nedoplatok) za Kultúrny dom
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 208/2010 zo dňa 10.9.2010 k prevedeniu geologického prieskumu zosuvu
Obecné zastupiteľstvo:
neschvaľuje
návrh starostu obce pre geologický prieskum zosuvu
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 209/2010 zo dňa 10.9.2010 k žiadosti p. Ladislava Kamenišťaka
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
Zakúpenie kanalizačnej rúry Ø 200 + tvarovky v potrebnej dĺžke a dodať p. Ladislavovi Kamenišťakovi, ktorý si ju zabuduje na svojom pozemku až do odtokového žľabu
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 210/2010 zo dňa 10.9.2010 k správe z obecnej rady a komisií
Obecné zastupiteľstvo:
berie navedomie
správu obecnej rady a predsedov jednotlivých komisií ( finančná, stavebná )
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 211/2010 zo dňa 10.9.2010 k odmeňovaciemu poriadku poslancov OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odmeňovací poriadok poslancov OZ prerokovaný dňa 10.9.2010
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 212/2010 zo dňa 10.9.2010 k odmeňovaciemu poriadku pre obecnú samosprávu
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odmeňovací poriadok pre obecnú samosprávu prerokovaný dňa 10.9.2010
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 213/2010 zo dňa 10.9.2010 k cenovým ponukám firiem na úpravu ciest v obci
Obecné zastupiteľstvo:
po vyhodnotení cenových ponúk schválilo firmu Alpine, ktorá bude prevádzať úpravu ciest asfaltovým povrchom
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 214/2010 zo dňa 10.9.2010 k príspevku na činnosť TJ Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
na činnosť TJ Olešná 300 € určených pre starších žiakov
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 215/2010 zo dňa 10.9.2010 k príspevku pre ZMOK
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
finančný príspevok vo výške 135,87 € pre Združenie miest a obcí Kysúc
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 216/2010 zo dňa 10.9.2010 k správe DHZ Olešná za rok 2010
Obecné zastupiteľstvo:
berie navedomie
správu DHZ Olešná za rok 2010
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 217/2010 zo dňa 10.9.2010 k žiadosti p. Milana Skybika
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo
žiadosť p. Milana Skybika na odpredaj p. č. CKN 1665 a túto
neschvaľuje
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 218/2010 zo dňa 10.9.2010 k uzneseniu zastupiteľstva Žilinského kraja k pokračovaniu výstavby diaľníc
Obecné zastupiteľstvo:
obce Olešná podporuje uznesenie zastupiteľstva Žilinského kraja k pokračovaniu výstavby diaľníc a rýchlostných komunikácií na území kraja
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 220/2010 zo dňa 10.9.2010 k ukončeniu rokovania OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
ukončenie rokovania o 22.45 hod po vyčerpaní programu

 

 

{backbutton}