Súpis uznesení zo dňa 27.08.2010

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 195/2010 zo dňa 27.8.2010 programu rokovania mimoriadneho Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo
schválilo
program rokovania mimoriadneho OZ s doplnením programu jednotlivými poslancami
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 196/2010 zo dňa 27.8.2010 k zloženiu návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
návrhovú komisiu v zložení: Cvinček Pavol, Červenec Jozef, Fujak Štefan
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 197/2010 zo dňa 27.8.2010 k zmluve o terminovanom úvere
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
zmluvu o terminovanom úvere vo výške 130.000 € na opravu povrchu ciest s Dexia banka Slovensko a.s., za podmienok uvedených v zmluve. A zároveň splnomocňuje starostu obce p. Novotného k podpisu úverovej zmluvy.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 198/2010 zo dňa 27.8.2010 k zmluve o terminovanom úvere
Obecné zastupiteľstvo:
Zmluvu o terminovanom úvere schvaľuje a bude obsahovať nasledujúce body:
1/ výška úveru:  130.000 €
2/ oprava povrchu ciest v obci
3/ dátum prvého čerpania úveru od: 10/2010 do 12/2010
4/minimálna výška úveru 10.000 € čerpanie
5/polročné splátky vo výške 9.774 €
6/ prvá splátka istiny bude v roku 1.11.2011
7/splnomocňuje starostu obce p. Novotného s podpísaním bianko zmenky do výšky úveru
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 199/2010 zo dňa 27.8.2010 k výkupu pozemku pod čerpaciu stanicu
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
výkup pozemku pod dovybudovanie čerp. stanice 2 € za 1 m2 podľa geometrického plánu a výšky podielu
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 200/2010 zo dňa 27.8.2010 k dohodám o vykonaní práce
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
dohodu o vykonaní prác brigádnikmi vo výške 2,80 € na hodinu, celkom 112 € v hrubom.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 201/2010 zo dňa 27.8.2010 k ukončeniu rokovania OZ
Obecné zastupiteľstvo:
ukončilo
rokovanie po vyčerpaní programu tak ako bol odsúhlasený o 17.45 hod.

 

 

{backbutton}