Súpis uznesení zo dňa 13.08.2010

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 172/2010 zo dňa 13.8.2010 k zloženiu návrhovej komisie, k overovatel'om zápisnice
Obecne zastupitel'stvo
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
predseda: p.Jozef Červenec
člen: p. Štefan Fujak a p. Rudolf Blažek
overovatelia zápisnice: p.František Fiala, ing.Martin Slovák
zapisovateľka: p. Andrea Horčičiaková
Uznesenie
Obecného zastupitel'stva v Olešnej číslo 173/2010 zo dňa 13.8.2010 k programu rokovania
Obecné zastupitel'stvo
schvaľuje
program s dodatkom plnenia správ zo stavebných komisií
Uznesenie
Obecného zastupitel'stva v Olešnej číslo 174/2010 zo dňa 13.8.2010 krozpočtu školských zariadení
Obecne zastupitel'stvo
schvaľuje
zmeny v rozpočtoch školských zariadení na základe predloženej správy finančnej komisie
Uznesenie
Obecného zastupitel'stva v Olešnej číslo 175/2010 zo dňa 13.8.2010 k žiadosti p. Žideka
Obecné zastupitel'stvo
berie na vedomie
žiadosť p. Žideka na zriadenie CVČ v obci Olešná, ponúkame priestory na činnosť CVČ v budove č. 493
Uznesenie
Obecneho zastupitel'stva v Olešnej číslo 176/2010 zo dňa 13.8.2010 k rekonštrukcii ZŠ
Obecné zastupitel'stvo
žiada
starostu obce, aby sa obrátil na firmu STAS, ktorá prevádzala rekonštrukciu ZŠ o spustenie programov počítačovej triedy
Uznesenie
Obecného zastupitel'stva v Olešnej číslo 177/2010 zo dňa 13.8.2010 k NN v IBV Potôčky
Obecné zastupitel'stvo
schval'uje
vypracovanie projektu na NN sieť v IBV Potôčky, realizácia vedenia nadzemná. Čerpanie financií na projekt z položky VO č.633006
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 178/2010 zo dňa 13.8.2010 k vypínaniu elektrického osvetlenia v obci
Obecné zastupitel'stvo
ruší
uznesenie o vypínaní elektrického osvetlenia obce, s učinnost'ou od 16.8.2010
Uznesenie
Obecneho zastupitel'stva v Olešnej číslo 179/2010 zo dňa 13.8.2010 k Zmluve o združenej dodávke elektriny a.s. Komunal Energy
Obecné zastupitel'stvo
nesúhlasí
so Zmluvou o združenej dodávke elektriny s firmou Komunal Energy, a.s. Žilina
Uznesenie
Obecného zastupitel'stva v Olešnej číslo 180/2010 zo dňa 13.8.2010 k opravám ciest
Obecné zastupitel'stvo
žiada
starostu o zvolanie rokovania opráv ciest po kanalizácii so Sevakom.
Termín: do 20.8.2010
Uznesenie
Obecného zastupitel'stva v Olešnej číslo 181/2010 zo dňa 13.8.2010 k úveru
Obecné zastupitel'stvo
bude prejednávať na mimoriadnom zasadaní OZ
Uznesenie
Obecného zastupitel'stva v Olešnej číslo 182/2010 zo dňa 13.8.2010 k opravám ciest
Obecné zastupitel'stvo
schvaľuje
opravy týchto ciest v obci: cesta zo Šulkového potoka po križovatku pani Kudláčovej v šírke 4,8 m asfaltový povrch.
Križovatka pod brehorn po p.Bilského, po dohode so Sevakom asfaltový povrch.
Z križovatky pri starom obchode po p. Nekoranca betónová cesta.
Cesta od p.Pakošovej smer do Badžgoni dĺžka 200 m betónová cesta.
Cesta od starej školy u Palice po panelovku šírka 4 m dĺžka 84 m betónová cesta.
Cesta do Kubiši od ukončenia asfaltu po Svitka šírka 3 m betónová cesta.
Cesta do Hruškov oprava betónom, cesta do Cvinčkov oprava betónom.
Cesta okolo Škripka po panelovku asfaltový povrch.
Dať vypracovat' cenovú ponuku na asfaltový povrch od p.Kudláčovej po Priečnicu.
Uznesenie
Obecného zastupitel'stva v Olešnej číslo 183/2010 zo dňa 13.8.2010 k počtu poslancov na volebné obdobie rokov 2010-2014
Obecné zastupitel'stvo
schvaľuje
počet poslancov 9 pre volebné obdobie rokov 2010-2014
Uznesenie
Obecného zastupitel'stva v Olešnej číslo 184/2010 zo dňa 13.8.2010 k platu starostu na volebné
obdobie rokov 2010-2014
Obecne zastupitel'stvo
schvaľuje
plat starostu podl'a zákona 253/94 pri plnom uväzku na volebné obdobie rokov 2010 až 2014
Uznesenie
Obecného zastupitel'stva v Olešnej číslo 185/2010 zo dňa 13.8.2010 ku kontrole uznesení
Obecné zastupitel'stvo
berie na ve domie
kontrolu uznesení zo dňa 16.7.2010
Uznesenie
Obecného zastupitel'stva v Olešnej číslo 186/2010 zo dňa 13.8.2010 k plneniu rozpočtu, jeho úprave a k monitorovacej správe
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 30.6.2010 a jeho úpravu a monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu obce Olešná a úrava PR k 30.6.2010
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 187/2010 zo dňa 13.8.2010 k výstavbe bytového domu u Rovňanov
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
výstavbu bytového domu u Rovňanov a informáciu o prevode pozemku parcele CKN 541/18
Uznesenie
Obecného zastupitel'stva v Olešnej číslo 188/2010 zo dňa 13.8.2010 k žiadosti p. Jozefa Truchlého, bytom Olešná č. 655
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
žiadosť p. Truchlého Jozefa o odkúpenie pozemku parcele č.3.1165/3 o výmere 167 m2 a parcela 3-10728/1 o výmere 322 m2. 1 m2 3,33 eur za úradnu cenu obce
Uznesenie
Obecného zastupitel'stva v Olešnej číslo 189/2010 zo dňa 13.8.2010 k žiadosti p. Cyganovej Jany, bytom Jaromíra Matuška 14/17, Ostrava
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
žiadosť p. Cyganovej. Po prešetrení vlastníkov pozemku bude daná odpoved' starostom obce Olešná
Uznesenie
Obecného zastupitel'stva v Olešnej číslo 190/2010 zo dňa 13.8.2010 k žiadosti p. Bernackého Stanislava, bytom Ostrava Zábřeh
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
žiadosť p. Bernackého, spomínané územie a cesta nie je v katastri obce Olešná.
Uznesenie
Obecného zastupitel'stva v Olešnej číslo 191/2010 zo dňa 13.8.2010 k oznámeniu o výkone kontroly
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
oznámenie o výkone kontroly z Ministerstva pôdohospodarstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
Uznesenie
Obecného zastupitel'stva v Olešnej číslo 192/2010 zo dňa 13.8.2010 k správe o činnosti DHZ Olešná
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o činnosti DHZ Olešná
Uznesenie
Obecného zastupitel'stva v Olešnej číslo 193/2010 zo dňa 13.8.2010 k výrubu stromov v obci Olešná čast' Potôčky
Obecné zastupiteľstvo
žiada
starostu obce Olešná o požiadanie SES Žilina o výrub stromov v Potôckoch oproti Delty z dôvodu ohrozenia elektrickeho vedenia
Uznesenie
Obecného zastupitel'stva v Olešnej číslo 194/2010 zo dňa 13.8.2010 k ukončeniu rokovania
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
ukončenie OZ o 14.40 hod.

 

 

{backbutton}