Súpis uznesení zo dňa 16.7.2010

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 146/2010 zo dňa 16.7.2010 k zahájeniu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
zahájenie rokovania OZ bolo o 16.20 min.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 147/2010 zo dňa 16.7.2010 k voľbe návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
Voľba návrhovej komisie:
p. Cvinček
p. Červenec
p. Kubiš
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 148/2010 zo dňa 16.7.2010 k voľbe overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo:
Voľba overovateľov zápisnice:
p. Cudrák
p. Fuják
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 149/2010 zo dňa 16.7.2010 k programu rokovania schôdze OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
program rokovania schôdze OZ s pripomienkami a doplnením jednotlivých poslancov
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 150/2010 zo dňa 16.7.2010 ku kontrole uznesení zo dňa 11.6.2010
Obecné zastupiteľstvo:
berie navedomie
kontrolu uznesení zo dňa 11.6.2010
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 151/2010 zo dňa 16.7.2010 k správe rokovania obecnej rady a komisií OZ
Obecné zastupiteľstvo:
berie n avedomie
správu rokovania obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 152/2010 zo dňa 16.7.2010 k zmene člena v návrhovej komisii
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
p. Fialu do návrhovej komisie namiesto p. Cvinčeka, ktorý z komisie odstúpil a odišiel zo zastupiteľstva zo zdravotných dôvodov.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 153/2010 zo dňa 16.7.2010 k presunutiu bodu programu o výstavbe bytového domu u Rovňanov
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
presunutie bodu programu o výstavbe bytového domu u Rovňanov CKN 541/18 na budúce zastupiteľstvo v mesiaci august 2010
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 154/2010 zo dňa 16.7.2010 k vysporiadaniu pozemkov Voda Lovas
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
urýchlené riešenie dovysporiadania pozemku u notára, aby mohli ďalej pokračovať práce na výstavbe vodovodu u Lovasov a pozemok tak bol prevedený na obec.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 155/2010 zo dňa 16.7.2010 k preloženiu bodu programu elektrifikácie IBV Potôčky
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
preloženie bodu programu elektrifikácie IBV Potôčky na riešenie budúceho zastupiteľstva v mesiaci august 2010
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 156/2010 zo dňa 16.7.2010 k žiadosti o úpravu cesty
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo
žiadosť o úpravu cesty – sprístupnenie terénu k novostavbám p. Vrbinára a spol., p. Danadová s tým, že táto úprava sa zabezpečí s pracovníkmi obce. Taktiež sa prevedie odvodnenie v tejto časti cesty.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 157/2010 zo dňa 16.7.2010 k opravám ciest po kanalizácii a vodovode v obci Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
súhlasí
s prepojením kanalizácie až po doriešení pripomienok o dokončení opráv ciest po kanalizácii a vodovodu v obci Olešná. Rokovaní na spoločnom stretnutí sa zúčastnia všetci členovia rady, p. Červenec, p. Kubiš a p. Cvinček vrátane starostu obce.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 158/2010 zo dňa 16.7.2010 k centre voľného času pri ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
Prerokovalo - žiadosti na riešenie centra voľného času pri ZŠ 464 Olešná
a) pre nastávajúce obdobie odporúčame podpísanie zmluvy s tým, aby CVČ bolo zriadené v obci Olešná
b) v tomto smere OZ prerokovalo došlé žiadosti CVČ Turzovka a Centra voľného času Rada Žideka Žilina, ktoré berie na vedomie
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 159/2010 zo dňa 16.7.2010 k ukončeniu zmluvy s firmou MESSER Tatragas
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie zmluvy na súpravu autogénu – Kyslík plyn, s firmou MESSER Tatragas v termíne do konca mesiaca Júl 2010.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 160/2010 zo dňa 16.7.2010 k riešeniu chladiaceho boxu
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
riešenie chladiaceho boxu s tým, že pôvodný zakúpený sa bude riešiť výmenou za požadovaný presklený ale jednoúčelový
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 161/2010 zo dňa 16.7. 2010 k pojednávaniu Krajského súdu s firmou HCK – Staving
Obecné zastupiteľstvo:
berie navedomie
pojednávanie Krajského súdu na deň 22.9.2010 s firmou HCK – Staving vo veci výstavby Domu smútku.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 162/2010 zo dňa 16.7.2010 k žiadosti p. Mgr. J. Papíkovej
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo
žiadosť p. Mgr. J. Papíkovej vo veci zníženia poplatku za odvod splaškových vôd a TKO. VZN prijaté v obci Olešná túto možnosť neumožňuje a túto žiadosť neschvaľuje.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 163/2010 zo dňa 16.7.2010 k žiadosti obyvateľov obce Olešná – Burkov vrch, osada u Jaroši
Obecné zastupiteľstvo:
neschvaľuje
asfaltovanie prístupovej cesty obyvateľom obce Olešná – Burkov vrch osady u Jaroši, na Doline u Žubrina z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, ich krátenia pre rok 2010.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 164/2010 zo dňa 16.7.2010 k odkanalizovaniu KD
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odkanalizovanie KD na vybudovanú obecnú kanalizáciu. Finančné krytie zabezpečiť z kapitoly Kultúry.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 165/2010 zo dňa 16.7.2010 k maľovaniu školskej jedálne u Rovňanov
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
maľovanie školskej jedálne u Rovňanov prostredníctvom pracovníkov obce. Materiálové zabezpečenie sa uhradí z rozpočtu ŠJ
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 166/2010 zo dňa 16.7.2010 k nákupu pohárov pre turnaj TJ Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
nákup pohárov pre turnaj TJ Olešná
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 167/2010 zo dňa 16.7.2010 k spojovacej ceste u Bytčankov
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
vybudovanie spojovacej cesty u Bytčankov v dĺžke 180 m. Realizáciu cesty zabezpečí firma ALPINE.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 168/2010 zo dňa 16.7.2010 k úhrade faktúry za čistenie KD
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
faktúru za čistenie KD firme Cleanex s.r.o., vo výške 95,41 € z prostriedkov rozpočtu Kultúry.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 169/2010 zo dňa 16.7.2010 k regulovaniu verejného osvetlenia v obci Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
reguláciu verejného osvetlenia v obci Olešná s vypínaním od 24.00 hodiny denne, začínajúc dňom 17.7.2010
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 170/2010 zo dňa 16.7.2010 k opatreniam na šetrenie v obci
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
vypracovanie opatrení na šetrenie v obci s TKO, osvetlení KD, používanie telefónov a obecného motorového vozidla. O opatreniach bude informovať starosta na najbližšom rokovaní v mesiaci august 2010.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 171/2010 zo dňa 16.7.2010 k ukončeniu rokovania OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie OZ po vyčerpaní programu o 21.15 hod

 

{backbutton}