Súpis uznesení zo dňa 25.07 Obecné zastupiteľstvo v Olešnej

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 108/2008 zo dňa 25.07.2008 k pokračovaniu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
pokračovanie rokovania s tým, že do návrhovej komisie bol schválený namiesto p. Jaroša p. Ing. Slovák. Zmena sa uskutočnila z dôvodu neúčasti poslanca.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 109/2008 zo dňa 25.07.2008 k plneniu prijatých uznesení prijatých na ostatnom zasadnutí
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo plnenie prijatých uznesení prijatých na ostatnom zasadnutí. Bolo konštatované, že tieto sa priebežne plnia, až na uznesenie č. 80/2008, ktoré sa upravujú nasledovne: Vypúšťa sa text: zástupcu starostu obce a nahrádza sa textom: odmeny za vykonané úlohy v sume 44.000,­Sk
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 110/2008 zo dňa 25.07.2008 k úprave uznesenia č. 91/2008
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
úpravu uznesenia č. 91/2008 nasledovne: Vypúšťa sa text: preplatenie používania súkromného vozidla a nahrádza sa text: preplatenie nákladov za spotrebovanú naftu.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 111/2008 zo dňa 25.07.2008 k zmluve o dielo medzi obcou Olešná a p. Skorčíkom
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zmluvu o dielo medzi obcou Olešná s p. Skorčíkom, za účelom rekonštrukcie ústredného kúrenia v MŠ Olešná vo výške 88.538,­Sk z rozpočtu MS.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 112/2008 zo dňa 25.07.2008 k rozpočtovým opatreniam č. 1 k úprave rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
rozpočtové opatrenia č. 1 k úprave rozpočtu, ktoré prerokovala finančná komisia dňa 25.07.2008 a predložila dnešnému zasadnutiu.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 113/2008 zo dňa 25.07.2008 k platobnému rozkazu Okresného súdu Žilina – Dom smútku v Olešnej
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo
platobný rozkaz Okresného súdu Žilina vo veci Dom smútku v Olešnej číslo 19 Rob 130/2008, ktorý berie na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Olešnej
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 114/2008 zo dňa 25.07.2008 k ponuke prevedenia výkopových a zemných prác na IBV Rovňany a Potôčky firmou Sakson.
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ponuku prevedenia výkopových a zemných prác na IBV Rovňany a Potôčky firmou Sakson P + V, s.r.o., Staškov zo dňa 24.06.2008 v súlade so schváleným rozpočtom obce.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 115/2008 zo dňa 25.07.2008 k zmluve o budúcej zmluve medzi obcou Olešná a vlastníkom pozemku p. Saksonom Jánom
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zmluvu o budúcej zmluve medzi obcou Olešná a vlastníkom pozemku p. Saksonom Jánom, Olešná č. 65 o odkúp pozemku PKN č. 1603 o výmere 266 m2.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 116/2008 zo dňa 25.07.2008 k odpredaji pozemku v obci Olešná p. Bohumírovi Linekovi bytom Olešná č. 673
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odpredaj pozemku v obci Olešná p. Bohumírovi Linekovi, bytom Oíešná č. 673 pred jeho domom s podmienkou, že budú takisto vysporiadané časti parciel medzi záhradou a cestou zo strany žiadateľa. Cena za m2 je 70,­Sk.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 117/2008 zo dňa 25.07.2008 k odpredaji pozemku v obci Olešná p. Mgr. Papíkovej Janke, bytom Olešná č. 674
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odpredaj pozemku v obci Olešná p. Mgr. Papíkovej Janke, bytom Olešná 674 pred jej domom s podmienkou, že budú vysporiadané časti parciel medzi záhradou a cestou zo strany žiadateľa. Cena za m2 je 70,­Sk
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 118/2008 zo dňa 25.07.2008 k žiadosti futbalistov TJ Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
žiadosť futbalistov TJ Olešná s tým. že možnosť uvádzaných požiadaviek sa predpokladá do budúcna riešiť za účasti starostu obce.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 119/2008 zo dňa 25.07.2008 k návrhu stavebnej komisie na opravu cesty do osady Hruškov
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
návrh stavebnej komisie na opravu cesty do osady Hruškov.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Oíešnej číslo 120/2008 zo dňa 25.07.2008 k ukončeniu rokovania OZ.
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie rokovania OZ o 20.00 hod.

 


Stanislav Novotný
starosta obce

 

{backbutton}