Súpis uznesení zo dňa 11.6.2010   

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 125/2010 zo dňa 11.6.2010 k zahájeniu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
berie navedomie
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.6.2010 o 16.10 hod
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 126/2010 zo dňa 11.6.2010  k návrhovej komisii, overovateľom zápisnice a zapisovateľke
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ing. Martin Slovák
členovia:   Štefan Fuják, František Jaroš
b) berie navedomie
menovanie zapisovateľky Eva Torčíková
c) berie navedomie
menovanie overovateľov zápisnice – Pavol Cvinček, RSDr. Anton Kubiš
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 127/2010 zo dňa 11.6.2010 k programu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
program predložený starostom obce a doplnený o body predložené posl. Cudrákom a p. Cvinčekom
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 128/2010 zo dňa 11.6.2010 ku kontrole uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo:
berie navedomie
bod kontrolu uznesení doplnené:
a) uznesenie 102/2010 zo dňa 14.5.2010 doplnené za slovom prerokovalo o: a   zrušilo  na žiadosť p. riaditeľky
b) uznesenie 107/2010 zo dňa 14.5.2010 – úprava textu: rozdelenie na dve časti a potvrdené pôvodné uznesenie
c) uznesenie 112/2010 zo dňa 14.5.2010 doplnené za rokom 2009: a hodnotenie programového rozpočtu
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 129/2010 zo dňa 11.6.2010 k správe z obecnej rady, stavebnej komisie a finančnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
berie navedomie
správu z obecnej rady, stavebnej komisie a finančnej komisie
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 130/2010 zo dňa 11.6.2010 k presunu finančných prostriedkov v rozpočte ŠJ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zakúpenie chladničky s mrazničkou vo výške 500€. Presun finančných prostriedkov v rozpočte ŠJ z položky 633- toner na materiálové vybavenie vo výške 80 € celková suma bude 510 €.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 132/2010 zo dňa 11.6.2010 k petícii podanej občanmi
Obecné zastupiteľstvo:
berie navedomie  petíciu podanej občanmi 24.5.2010 č. 444/10
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 133/2010 zo dňa 11.6.2010 k firme K4- building
Obecné zastupiteľstvo:
odporúča
starostovi obce preveriť firmu K4-building ohľadom zápisu v obchodnom registri a zhodnosť s firmou, s ktorou bola podpísaná kúpno-predajná zmluva na parcelu 541/18.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 134/2010 zo dňa 11.6.2010  ku kúpno-predajnej zmluve s firmou K4-building
Obecné zastupiteľstvo:
neschvaľuje
zrušenie kúpno-predajnej zmluvy s firmou K4 building.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 135/2010 zo dňa 11.6.2010 k vymenovaniu komisie na prehodnotenie všetkých petícií dodaných na Obecný úrad
Obecné zastupiteľstvo:
odporúča
starostovi obce určiť komisiu na prehodnotenie všetkých petícií dodaných na Obecný úrad.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 136/2010 zo dňa 11.6.2010 k vyradeniu majetku v ŠJ, MŠ, ZŠ  predložených na Obecný úrad
Obecné zastupiteľstvo:
a/ schvaľuje
vyradenie majetku v ŠJ, MŠ, ZŠ dodaných na Obecný úrad riaditeľkou školy dňa 1.6.2010, 481/10, 482/10 a 31.5.2010 č. 478/10, 477/10  a správu inventarizačnej komisie  zo dňa 20.5.2010.
b/ schvaľuje
vyraďovaciu komisiu v zložení: Ing. Slovák, Cudrák, Plešivčáková, Korčeková, PhDr. Slováková
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 137/2010 zo dňa 11.6.2010 k plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok r. 2010
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok r. 2010
Obecné zastupiteľstvo
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 138/2010 zo dňa 11.6.2010 k vykonanej správe z úseku správy daní  a poplatkov
Obecné zastupiteľstvo:
berie navedomie
správu z úseku správy daní a poplatkov a tiež doporučenia hlavného kontrolóra.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 139/2010 zo dňa 11.6.2010 k prácam stavebnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje
preplatenie prác stavebnej komisie formou odmeny do 8.3.2010
b) schvaľuje
finančnú odmenu vo výške 60 € za činnosti predsedu stavebnej komisie od 1.1.2010 do 30.3.2010 a ruší sa uznesenie 123/2010 zo dňa 14.5.2010
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 140/2010 zo dňa 11.6.2010 k návrhu starostu na riešenie vstupu do budovy OÚ
Obecné zastupiteľstvo:
neschvaľuje
predložený návrh riešenia vstupu do budovy OÚ starostom obce
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 141/2010 zo dňa 11.6.2010 k žiadostiam občanov o odpredaj pozemku
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odpredaj pozemku CKN 3742/1 p. Kramarčíkovi a p.Pokrajovej v sume 3,33 €/m2 a žiadateľ si zabezpečí vypracovanie geometrického plánu ako aj súhlasy od SSE, správy ciest, povodia Váhu k prevodu nehnuteľnosti. Prevod nehnuteľnosti hradí žiadateľ
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 142/2010 zo dňa 11.6.2010 k prenájmu KD na žiadosť starostu obce
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
bezplatný prenájom KD starostovi obce v dňoch 18.6. – 26.6.2010 za účelom usporiadania výstavy
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 143/2010 zo dňa 11.6.2010 k odpredaji časti parcely CKN 533
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odpredaj časti pozemku CKN 533 podľa priloženej žiadosti zo dňa 11.6.2010 za sumu 3,33 €/m2 a žiadateľ si zabezpečí vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady a prevod nehnuteľnosti.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 144/2010 zo dňa 11.6.2010 k príspevku pre ZMOS na odstránenie povodňových škôd
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
príspevok pre ZMOS Bezručova 9 Bratislava na odstránenie povodňových škôd v sume 333€ pre postihnuté obce
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 145/2010 zo dňa 11.6.2010 k ukončeniu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie rokovania o 21.50 hod

 

 

{backbutton}