Súpis uznesení zo dňa 14.05.2010

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 99/2010 zo dňa 14.5.2010 k programu obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:

schvaľuje
rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 14.05.2010 o 16.15 hod s prerokovaným programom, s ktorým oboznámil starosta obce p. Novotný.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 100/2010 zo dňa 14.5.2010 k návrhovej komisii, overovateľom zápisnice a zapisovateľke
Obecné zastupiteľstvo:
a/ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
predseda: RSDr. Anton Kubiš
člen: Štefan Fujak
člen: František Fiala
b/ berie navedomie - menovanie zapisovateľky Eva Torčíková
c/ berie navedomie – menovanie overovateľov zápisnice p. Jozef Červenec, Štefan Cudrák
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 101/2010 zo dňa 14.5.2010 k dokončeniu ZŠ s MŠ 464 s firmou STAS Krásno nad Kysúc
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo
dokončenie ZŠ 464 v obci Olešná s firmou STAS Krásno, kde sa jedná o úhradu finančných prostriedkov vzniknutých v rozdiele dofinancovania tejto firme vo výške 14.298,27 €. Ide o zaplatenie práce vykonané firmou podľa projektu na viac v dodatku zmluvy
a/ nesúhlasí
s doplatením finančných prostriedkov a trvá na pôvodnej cene, ktorá vznikla uskutočnenou súťažou.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 102/2010 zo dňa 14.5.2010 k uzneseniu č. 78/2010
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo
uznesenie č. 78/2010.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 103/2010 zo dňa 14.5.2010 k platu riaditeľa ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
úpravu platu riaditeľky školy.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 104/2010 zo dňa 14.5.2010 k čerpaniu rozpočtu ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ tak, ako bol prerokovaný vo finančnej komisii za obdobie 1- 3 mesiac 2010.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 105/2010 zo dňa 14.5.2010 k žiadosti p. Čečotku
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
stanovisko obecnej rady k riešeniu žiadosti p. Čečotku v súvislosti prehodnotenia parcely CKN 4149 v lokalite Potôčkach. Stavebná komisia po obhliadke na mieste podá návrh na riešenie tohto problému.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 106/2010 zo dňa 14.5.2010 k návrhu na ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo a schválilo
návrh na uznesenie o ukončení zastupiteľstva o 20.30 hod
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 107/2010 zo dňa 14.5.2010 k plneniu uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva zo dňa 9.4.2010
Obecné zastupiteľstvo:
a/ prerokovalo
plnenie uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva, kde bol prerokovaný návrh o zrušenie uznesenia č. 74/2010 týkajúceho sa predaja pozemku CKN 541/18 pre výstavbu bytových domov v obci Olešná – u Rovňanov na návrh p. Jaroša Františka. Parcela je predaná firme, ktorá už zahájila prípravné práce výstavby bytovky.
b/ schvaľuje
doplniť nájomcu k uzneseniu 84/2010. Ostatné uznesenia sa priebežne plnia.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 108/2010 zo dňa 14.5.2010 k žiadosti p. Šašláka Rudolfa, bytom Olešná č. 563
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo
žiadosť p. Rudolfa Šašláka, bytom Olešná č. 563 o predaji pozemku obci. Bude potrebné tieto pozemky vlastnícky vysporiadať, aby ich mohla obec vykúpiť. Ide o pozemky v areáli materskej školy.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 109/2010 zo dňa 14.5.2010 k správe z finančnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo
správu finančnej komisie, ktorú schvaľuje. Bude potrebné v zmysle doterajšieho odmeňovacieho poriadku vyplatiť poslancom finančné prostriedky za ich činnosť v komisiách a účasti na zastupiteľstvách do 31.3.2010.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 110/2010 zo dňa 14.5.2010 k správe stavebnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu stavebnej komisie o prácach v obci.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 111/2010 zo dňa 14.5.2010 k stanovisku hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2009
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2009.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 112/2010 zo dňa 14.5.2010 k záverečnému účtu obce k 31.12.2009
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
záverečný účet obce k 31.12.2009
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 113/2010 zo dňa 14.5.2010 k hospodáreniu v obci Olešná za I. štvrťrok 2010
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
hospodárenie v obci Olešná za I. štvrťrok 2010 v príjmovej a výdavkovej časti
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 114/2010 zo dňa 14.5.2010 k informácii o výstavbe skládky TKO Semeteš
Obecné zastupiteľstvo:
berie navedomie
informáciu o výstavbe skládky TKO Semeteš
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 115/2010 zo dňa 14.5.2010 k oznámeniu o poskytnutie dotácie
Obecné zastupiteľstvo:
berie n a vedomie
oznámenie o poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády č. 260 zo dňa 21.4.2010
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 116/2010 zo dňa 14.5.2010 k zmluve o poskytnutie finančných prostriedkov pre oblasť kultúry
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov pre oblasť kultúry: GRANTOVÝ SYSTÉM ŽSK. Uvedenú dotáciu vo výške 643 € použiť na účel Monografie obce Olešná.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 117/2010 zo dňa 14.5.2010 k žiadosti ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
2 € na žiaka v obci Olešná na MDD
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 118/2010 zo dňa 14.5.2010 k žiadosti ZŠ s MŠ 464 na plavecký výcvik
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
60 € pre žiakov na plavecký výcvik v obci Olešná.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 119/2010 zo dňa 14.5.2010 k žiadosti občanov na riešenie cesty Burkov Vrch
Obecné zastupiteľstvo:
prejednalo
žiadosť riešenia cesty Burkov vrch – Olešná. Je potrebné prijatie VZN o zákaze jazdy v katastri obce Olešná terénnym motocyklom, trojkolkám a štvorkolkám k zamedzeniu poškodenia miestnych komunikácií, nadmerného hluku v zmysle zákona 274/2009, § 24 prostriedkom bez evidenčného čísla
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 120/2010 zo dňa 14.5.2010 k žiadosti p. Střelku
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo
žiadosť p. Střelku. Bol dodaný materiál na opravu rigolu a prístupu k jeho rodinnému domu v Olešnej – Potôčkach. Žľaby s klenbou uhradí za 1 kus v cene 9 €
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 121/2010 zo dňa 14.5.2010 k písomnému stanovisku adresovanému verejnému ochrancovi práv
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
žiadosť o predloženie písomného stanoviska adresovaného verejnému ochrancovi práv – doručený podnet Bohumilom Linekom, bytom Olešná 673.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 122/2010 zo dňa 14.5.2010 k žiadosti
Obecné zastupiteľstvo:
berie n a vedomie
žiadosť poškodeného o predbežné prerokovanie škody zo dňa 30.4.2010 obdržanú od JUDr. Milanom Rojčekom
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 123/2010 zo dňa 14.5.2010 k finančnej odmene
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
finančnú odmenu vo výške 60 € za činnosť v stavebnej komisii p. Červencovi Jozefovi
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 124/2010 zo dňa 14.5.2010 k ukončeniu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie OZ v obci Olešná o 23.00 hod

 

 

{backbutton}