Súpis uznesení zo dňa 18.07.2008 Obecné zastupiteľstvo v Olešnej

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 100/08 zo dňa 18.07.2008 k programu rokovania po doplnení bodov jednotlivých poslancov
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
program rokovania po doplnení bodov jednotlivých poslancov, ktoré boli už prerokované na zasadnutí rady.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 101/08 zo dňa 18.07.2008 kžiadosti o riešenie spoločných otázok dotýkajúcich sa obce Olešná I Podvysoká
Obecné zastupiteľstvo:
a/ Obec Olešná vráti pôvodný systém osvetlenia ulíc obco Podvysoká. Rozhŕňanie snehu bude finančne hradiť obec Podvysoká obci Olešná, ktorá údržbu a rozhŕňanie v zimnom období bude robiť. Osvetlenie ulíc je podmienené výmenou svetelných zdrojov – svetiel obcou Podvysoká na svojom útemí.
b/ prístupová komunikácia – cesta sa sprístupní občanom Olešnej na požiadanie, ktorý tam majú súkromný majetok
c/ výstavbu osvetlenia Podvysokej u Hranca bude realizovať obec Olešná, úhradu nákladov bude hradiť obec Podvysoká vrátane prevádzkovania
d/ obec Podvysoká sa zaväzuje, že návšteva tenisových ihrísk a umelá tráva budú sprístupnené občanom Olešná
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 102/08 zo dňa 18.07.2008 k rekonštrukcii ZŠ Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
rekonštrukciu ZŠ Olešná s tým, že pôvodný návrh z 10 miliónov sa navýši na 15 miliónov Sk.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej 103/08 zo dňa 18.07.2008 k zmluve pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu nadstavby a modernizáciu ZŠ v Olešnej.
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zmluvu pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu nadstavby a modernizáciu ZŠ v Olešnej s agentúrou pre regionálny rozvoj v Žiline v zastúpení Mgr. Antonom Strakom do výšky 15 miliónov Sk vrátane DPH.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 104/08 zo dňa 18.07.2008 k doplnenie člena do stavebnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
a/ schavľuje doplnenie p. Štefana Cudráka do stavebnej komisie obecného zastupiteľstva v Olešnej.
b/ schvaľuje p. Jaroša Františka do stavebnej komisie obecného zastupiteľstva v Olešnej.
Obecné zastupiteľstvo v Olešnej
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 105/08 zo dňa 18.07.2008 k schválenie ďalšieho sobášiaceho v obci Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
p. RSDr. Antona Kubiša za sobášiaceho v obci Olešná
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 106/08 zo dňa 18.07.2008 k schváleniu parťáka stavebnej skupiny pri obecnom úrade v Olešnej
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
p. Fuska Pavla za parťáka stavebnej skupiny pri obecnom úrade v Olešnej. Za túto činnosť mu bude dané osobné ohodnotenie 2.000,­Sk mesačne s tým, že bude zodpovedať za kvalitu všetkých prác v Olešnej a pracovníkov jemu podriadených.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej čśilo 107/08 zo dňa 18.07.2008 k prerušeniu rokovania zastupiteľstva
na deň 25.07.2008
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
prerušuje rokovanie zastupiteľstva na deň 25.07.2008 na 16.00 hod.


Stanislav Novotný
starosta obce

 

{backbutton}