Súpis uznesení zo dňa 09.04.2010

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 71/2010 zo dňa 9.4.2010 k schváleniu programu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
program zasadnutia
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 72/2010 zo dňa 9.4.2010 k schváleniu komisií obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
pracovné komisie
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 73/2010 zo dňa 9.4.2010 k dĺžke rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
rokovanie do 21.00 hod
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 74/2010 zo dňa 9.4.2010 podlomenie parcele po vypracovaní GP
schvaľuje
odpredaj časti parcele CKN 271/10 o výmere 825 m2 v katastrálnom území Olešná zameraný GP č. 28/2010 Jozefovi Bazgerovi, bytom Olešná 743.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 75/2010 zo dňa 9.4.2010 k uzneseniu č. 31/2010.
Obecné zastupiteľstvo:
upravuje
uznesenie č. 31/2010 účtovať el. energiu podľa skutočnej spotreby el. energie stredísk ZŠ s MŠ Olešná.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 76/2010 zo dňa 9.4.2010 k presunu finančných prostriedkov v MŠ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
presun finančných prostriedkov v MŠ podľa bod 1.2; 1.3 správy finančnej komisie.
Uznesenie
obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 77/2010 zo dňa 9.4.2010 ku kamerovému systému pre objekty ZŠ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
kamerový systém pre objekty ZŠ financovať z rozpočtu ZŠ.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 79/2010 zo dňa 9.4.2010 k rokovaniu okolo rekonštrukcie ZŠ s MŠ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
rokovanie okolo rekonštrukcie ZŠ s MŠ Olešná na deň 15.4.2010. Pozvať p. Straku za účasti členov stavebnej a finančnej komisie a menovite pozvať p. Mgr. Homola Pavol, Šadlák Jozef, Kormanec Alojz, Ing. Mikovčák Stanislav, Mgr. Beleščiaková Emília, čas o 16.00 hod. na OÚ Olešná.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 80/2010 zo dňa 9.4.2010 k firme K4 building – výstavba bytových domov
Obecné zastupiteľstvo:
Firma K4 building sa zaväzuje, že pri odpredaji bytov budú tieto prednostne ponúknuté občanom obce Olešná .
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 81/2010 zo dňa 9.4.2010 k vypracovaniu zmluvy s firmou K4 building
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
vypracovať zmluvu s firmou K 4 building a poveruje starostu obce podpisom zmluvy.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 82/2010 zo dňa 9.4.2010 k plánu prác na rok 2010 podľa návrhu obecnej rady
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
plán prác na rok 2010 podľa návrhu z obecnej rady a pripomienok členov OZ
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 83/2010 zo dňa 9.4.2010 k rekonštrukcii obradného domu na cintoríne v Olešnej
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
rekonštrukciu obradného domu na cintoríne v Olešnej:
a) po predložení finančnej náročnosti - vypracuje stavebná komisia
b) schvaľuje firmu KREDO s.r.o., na výrobu okien a dverí
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 84/2010 zo dňa 9.4.2010 k návrhu zmluvy
Obecné zastupiteľstvo:
Návrh zmluvy o nájme bol prerokovaný na OZ dňa 9.4.2010 s týmito úpravami.
a) Čl. 5 odsek II písmeno d, vypustiť 2 vetu
b) vypustiť zo zmluvy celý článok 6
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 85/2010 zo dňa 09.04.2010 k hydrodynamickým skúškam vrtu u Rovňanov
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odloženie prevedenia hydrodynamických skúšok k vrtu u Rovňanov
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 86/2010 zo dňa 9.4.2010 k rámcovej ponuke výstavby a prevádzkovania skládky odpadov na TKO Semeteš
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
rámcovú ponuku výstavby a prevádzkovanie skládky odpadov na TKO Semeteš
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 87/2010 zo dňa 9.4.2010 k obhliadke požiarneho technika
Obecné zastupiteľstvo:
bolo oboznámené z vykonanej obhliadky požiarneho technika a schvaľuje odstránenie závad
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 88/2010 zo dňa 9.4.2010 k žiadosti pracovníkov obce o stravné lístky
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
žiadosť pracovníkov obce a ponecháva v platnosti uznesenie o stravovaní v jestvujúcich jedálňach.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 89/2010 zo dňa 9.4.2010 k predloženým poistným zmluvám
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
predložené poistné zmluvy
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 90/2010 zo dňa 9.4.2010 k žiadosti p. Palárika
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
žiadosť p. Palárika
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 91/2010 zo dňa 9.4.2010 k príspevku Mikroregión Horné Kysuce
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
čl. príspevok Mikroregión Horné Kysuce 133,04 €.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 92/2010 zo dňa 9.4.2010 k žiadosti Priateľov Turzovky
Obecné zastupiteľstvo:
neschvaľuje
žiadosť Priateľov Turzovky
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 93/2010 zo dňa 9.4.2010 k výstavbe cyklochodníka
Obecné zastupiteľstvo:
prejednalo
žiadosť na výstavbu cyklochodníka, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa obec nemôže podieľať na jeho výstavbe
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 94/2010 zo dňa 9.4.2010 k žiadosti p. Vyrobíka
Obecné zastupiteľstvo:
žiadosť p. Vyrobík zhotoviť priepust. Práce prevedú pracovníci obce
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 95/2010 zo dňa 9.4.2010 k odstráneniu oplotenia v MŠ
Obecné zastupiteľstvo:
trvá
na pôvodnom uznesení o odstránení oplotenia v MŠ
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 96/2010 zo dňa 9.4.2010 k zabetónovaniu kolísok
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
nakoľko kolísky boli v minulosti zabetónované OZ nemá poznatky kto ich odstránil, nakoľko je p. riaditeľka správkyňou zvereného majetku, nech zjedná nápravu
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 97/2010 zo dňa 9.4.2010 k žiadosti p. Laša Jána, Olešná č. 125
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
žiadosť p. Laša Jána, Olešná č. 125 podmienky na zníženie alebo odpustenie nedovoľuje VZN obce
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 98/2010 zo dňa 9.4.2010 k ukončeniu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie rokovania zasadania o 21.30 hod.

 

 

{backbutton}